Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 3 oktober 2012

Nanomaterial: Banbrytande teknik säkerhetsbedöms från fall till fall

Många av vår tids stora framsteg bygger på nanoteknik, som potentiellt kan leda till omvälvande tekniska genombrott och förnyad ekonomisk tillväxt. Därför har EU-kommissionen idag antagit ett meddelande om en andra översyn av lagstiftningen om nanomaterial. I meddelandet presenteras kommissionens planer på att förbättra EU-lagstiftningen för att garantera säker användning av nanomaterial.

I meddelandet understryks att det finns många olika slag av nanomaterial, allt från vanliga material som har använts på ett säkert sätt i årtionden (t.ex. i däck eller som antikoaguleringsmedel i livsmedel) till mycket sofistikerade industrimaterial och tumörbehandlingar. Det kommer ständigt ny information om riskerna med nanomaterial, och eftersom det är svårt att dra några allmänna slutsatser om dessa risker behövs det särskilda riskbedömningar.

I stället för att dra alla nanomaterial över en kam måste man därför göra riskbedömningar från fall till fall genom att använda strategier som bygger på indikationer på potentiella risker, till exempel när det gäller exponering. Dagens meddelande lades fram gemensamt av kommissionsledamöterna Antonio Tajani, Janez Potočnik, John Dalli och Máire Geoghegan-Quinn.

Nanomaterial kräver bedömning

Enligt aktuella kunskaper och yttranden från EU:s vetenskapliga och rådgivande kommittéer och oberoende riskbedömare liknar nanomaterial normala kemikalier/ämnen såtillvida att somliga kan vara toxiska och andra inte. Eventuella risker gäller specifika nanomaterial och specifika användningsområden. Nanomaterial kräver därför en riskbedömning som bör göras från fall till fall med utgångspunkt i relevant information. De aktuella metoderna för riskbedömning kan tillämpas, även om vissa aspekter av riskbedömningen fortfarande behöver förbättras.

Utmaningarna handlar främst om att fastställa validerade metoder och instrument för spårning, karakterisering och analys, komplettera informationen om faror med nanomaterial och utveckla metoder för att bedöma exponering för nanomaterial.

Den senaste definitionen av nanomaterial kommer i tillämpliga fall att införlivas i EU-lagstiftningen. Kommissionen arbetar för närvarande med metoder för spårning, mätning och övervakning av nanomaterial och validering av dessa, för att säkra ett korrekt införande av definitionen.

Reach ger de bästa förutsättningarna för hantering av nanomaterial

På det hela taget är kommissionen fortfarande övertygad om att Reach utgör bästa möjliga ram för riskhantering av nanomaterial när de förekommer som ämnen eller blandningar. Det har dock visat sig att det behövs mer specifika krav för nanomaterial. Kommissionen räknar med ändringar av en del av Reach-bilagorna och uppmanar Europeiska kemikaliemyndigheten att vidareutveckla vägledningen om registrering efter 2013.

Vad händer nu?

För att göra det lättare att få tillgång till information om nanomaterial kommer kommissionen att upprätta en webbplattform med hänvisningar till alla relevanta informationskällor, bl.a. register på nationell nivå eller sektorsnivå, där sådana finns. Samtidigt kommer kommissionen att inleda en konsekvensbedömning för att kartlägga och utveckla de lämpligaste sätten att öka öppenhet och säkra tillsyn. Här ingår en ingående analys av vilka data som behöver samlas in i detta syfte. Analysen kommer att innefatta de nanomaterial som i dag faller utanför befintliga system för anmälan, registrering eller godkännande.

Bakgrund

Nanomaterial är material som ofta har särskilda egenskaper på grund av de små partiklar de innehåller. Den totala mängden nanomaterial på den globala marknaden uppskattas till omkring 11 miljoner ton, med ett marknadsvärde på ungefär 20 miljarder euro. I dag uppskattas den direkta sysselsättningen inom nanoteknik till mellan 300 000 och 400 000 arbetstillfällen i EU. Marknaden domineras fortfarande av material som har använts i årtionden, såsom kimrök (används huvudsakligen i däck) eller syntetisk amorf kiseldioxid (används för en rad olika ändamål, bland annat i däck, som fyllmedel för polymerer men också i tandkräm eller som antikoagulerande medel i livsmedel i pulverform).

Under de senaste åren har många nya tillämpningar relaterade till nanomaterial utvecklats. Till dessa hör konsumentprodukter som UV-filter i solskyddskrämer och lukthämmande textilier. Men det finns också många medicinska och tekniska tillämpningar, t.ex. tumörbehandlingar, litiumjonbatterier som kan driva eldrivna fordon, och solpaneler. Dessa tillämpningar kan potentiellt leda till stora tekniska genombrott och nanomaterial har därför konstaterats vara en viktig möjliggörande teknik. Värdet av produkter baserade på nanoteknik förväntas öka från 200 miljarder euro 2009 till 2 biljoner euro 2015.

Fördelarna med nanomaterial varierar från livräddande tillämpningar inom medicin och innovationsdrivare till enkla förbättringar av konsumentprodukter. De farliga egenskaperna och exponeringen för arbetstagare, konsumenter och miljön varierar också kraftigt, från att inte utgöra någon fara alls till att innebära potentiella risker som måste beaktas. EU har de verktyg som behövs för att hantera dessa på ett enhetligt sätt.

Läs mer:

Meddelandet Andra översynen av lagstiftningen om nanomaterial och ett arbetsdokument från kommissionens avdelningar:

http://ec.europa.eu/nanotechnology/index_en.html

Översynen av nanomaterial

MEMO/12/732

Kontaktpersoner:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar