Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 3. októbra 2012

Nanomateriály: Bezpečnostný prístup na základe posúdenia každého jednotlivého prípadu pre prielomovú technológiu

Nanotechnológia v súčasnosti prispieva veľkou mierou k vedecko-technickému pokroku a takisto nesie potenciál zásadných technologických prielomov a obnovenia hospodárskeho rastu. Uvedomujúc si túto skutočnosť, Európska komisia dnes prijala oznámenie o druhom regulačnom preskúmaní týkajúcom sa nanomateriálov, ktorého súčasťou sú tiež plány Komisie skvalitniť právne predpisy EÚ, aby sa zabezpečilo bezpečné používanie nanomateriálov.

Oznámenie zdôrazňuje rôznu povahu a druhy nanomateriálov – od každodenných materiálov, ktoré sa bezpečne používajú po desaťročia (napr. v pneumatikách alebo ako antikoagulanty v potravinách) až po vysoko komplikované priemyselné materiály a materiály používané pri liečbe nádorov. Množstvo informácií o nebezpečných vlastnostiach nanomateriálov sa neustále zväčšuje, pričom tieto vlastnosti sa nedajú ľahko zovšeobecniť a sú dôvodom vykonávania posúdení osobitných rizík.

Preto by sa mal namiesto „hodenia všetkých nanomateriálov do jedného vreca“ uplatňovať k posudzovaniu rizík prístup založený na posúdení každého jednotlivého prípadu, využívajúc stratégie založené na uvedení prípadných rizík z hľadiska expozície alebo nebezpečenstva. Dnešné oznámenie prezentovali spoločne eurokokomisári Antonio Tajani, Janez Potočnik, John Dalli a Máire Geoghegan-Quinn.

Nanomateriály si vyžadujú posúdenie

Podľa poznatkov a stanovísk vedeckých a poradných výborov EÚ a nezávislých subjektov posudzujúcich riziko sa nanomateriály podobajú bežným chemikáliám/látkam tým, že niektoré z nich môžu byť jedovaté a iné nemusia. Možné riziká sú spojené so špecifickými nanomateriálmi a špecifickými použitiami. Preto sa u nanomateriálov vyžaduje posúdenie rizík, ktoré by sa malo vykonávať na základe posúdenia každého jednotlivého prípadu a s využitím náležitých informácií. Súčasné metódy posudzovania rizík sa uplatňujú aj vtedy, ak sa stále vyžaduje rozpracovanie osobitných aspektov posúdenia rizík.

Významnými výzvami sú hlavne zavedenie potvrdených metód a súboru nástrojov na zisťovanie, opis, analýzu a kompletizáciu informácií o nebezpečenstvách nanomateriálov a vypracovanie metód na posúdenie expozície nanomateriálom.

Súčasťou právnych predpisov EÚ sa stane aktuálne vymedzenie nanomateriálov tam, kde je to vhodné. Komisia v súčasnosti pracuje na metódach zisťovania, merania a monitorovania nanomateriálov a ich potvrdení v záujme zabezpečenia riadneho vykonávania uvedeného vymedzenia.

Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemikálií (REACH) predstavuje najlepší rámec pre spravovanie problematiky nanomateriálov

Z celkového hľadiska je Komisia aj naďalej presvedčená, že nariadenie REACH stanovuje najlepší možný rámec na riadenie rizík nanomateriálov, ak sa nanomateriály vyskytujú ako látky alebo zmesi, ale ukázalo sa, že tento rámec musí obsahovať konkrétnejšie požiadavky na nanomateriály. Komisia má v úmysle vykonať zmeny v niektorých prílohách nariadenia REACH a vyzýva agentúru ECHA, aby ďalej rozpracovala pokyny na registráciu po roku 2013.

Ďalšie kroky

Komisia v záujme zlepšenia dostupnosti informácií o nanomateriáloch zriadi webovú platformu s odkazmi na všetky príslušné zdroje informácií vrátane registrov na národnej alebo sektorovej úrovni, ak existujú. Súbežne s tým Komisia začne posudzovanie vplyvu s cieľom identifikovať a vypracovať najadekvátnejšie prostriedky zvýšenia transparentnosti a zabezpečenia regulačného dohľadu vrátane hĺbkovej analýzy potrieb zberu údajov na taký účel. Táto analýza bude zahŕňať nanomateriály, na ktoré sa v súčasnosti nevzťahujú existujúce postupy oznamovania, registrácie alebo povoľovania

Kontext

Nanomateriály sú materiály, ktoré majú často špecifické vlastnosti z dôvodu malej veľkosti častíc, z ktorých sú zložené. Svetový trh s nanomateriálmi sa odhaduje na 11 miliónov ton s trhovou hodnotou 20 miliárd EUR. Odhaduje sa, že v súčasnosti je v sektore nanomateriálov v Európe priamo zamestnaných 300 000 až 400 000 osôb. Dominantné postavenie majú stále materiály používané po desaťročia, ako sú napríklad karbónová čerň (používané hlavne v pneumatikách) alebo syntetický amorfný oxid kremičitý (ktorý sa používa v širokom rade aplikácií vrátane pneumatík, náplne polymérov, ale tiež v zubnej paste alebo ako antikoagulant v potravinárskych práškoch).

V posledných rokoch bolo vyvinutých mnoho nových aplikácií súvisiacich s nanomateriálmi. Okrem iného sem patria mnohé spotrebiteľské výrobky ako napríklad UV filtre v krémoch na opaľovanie a textilné látky odolné voči zápachu. Existujú však aj mnohé zdravotnícke a technické aplikácie používané napríklad pri liečbe nádorov, ďalej lithium-iónové batérie na pohon elektromobilov alebo solárne panely. Tieto aplikácie majú potenciál veľkých technologických prielomov a preto boli v tejto súvislosti nanomateriály identifikované ako technológia kľúčového významu. Predpovedá sa nárast hodnoty svetového objemu výrobkov využívajúcich nanotechnológie z 200 miliárd EUR v roku 2009 na 2 bilióny v roku 2015.

Užitočnosť nanomateriálov siaha od život zachraňujúcich aplikácií v zdravotníctve cez zdroj inovácií až po jednoduché zlepšenia spotrebiteľských výrobkov. Rovnako tak platí, že nebezpečné vlastnosti a expozícia pracovníkov, spotrebiteľov a životného prostredia sa tiež veľmi odlišujú – od tých, ktoré nevyvolávajú žiadne obavy po tie, ktoré predstavujú možné riziká, ktorými sa je potrebné zaoberať. Európska únia má nástroje na riešenie týchto rizík koncentrovaným spôsobom.

Viac informácií možno nájsť na stránkach:

oznámenie o druhom regulačnom preskúmaní týkajúceho sa nanomateriálov a pracovný dokument útvarov Komisie:

http://ec.europa.eu/nanotechnology/index_en.html

Viac informácií o preskúmaní nanomateriálov

MEMO/12/732

Kontaktné osoby:

Carlo Corazza (+32 2 295 1752)

Sara Tironi (+32 2 299 0403)


Side Bar