Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 3 oktober 2012

Nanomaterialen: de veiligheid van doorbraaktechnologie geval per geval beoordelen

Nanotechnologie ligt aan de basis van belangrijke ontwikkelingen en kan tot baanbrekende technologische doorbraken leiden en de economische groei nieuwe impulsen geven. Daarom heeft de Europese Commissie vandaag een mededeling goedgekeurd ("Tweede evaluatie van de regelgeving inzake nanomaterialen"), waarin ook wordt vermeld hoe de Commissie de EU-wetgeving wil verbeteren met het oog op een veilig gebruik van nanomaterialen.

In de mededeling wordt de grote verscheidenheid van nanomaterialen beklemtoond: het gaat zowel om alledaagse materialen die al decennialang veilig worden gebruikt (bijvoorbeeld in banden of als antistollingsmiddelen in levensmiddelen) als om uiterst gesofisticeerde industriële materialen en tumortherapieën. Er is steeds meer informatie over de gevaarlijke eigenschappen van nanomaterialen beschikbaar maar het is moeilijk algemene uitspraken te doen. Er is bijgevolg behoefte aan specifieke risicobeoordelingen.

In plaats van alle nanomaterialen op één hoop te gooien moet de veiligheid ervan geval per geval worden beoordeeld met behulp van strategieën die op indicaties van potentiële risico's (in termen van blootstelling of gevaar) zijn gebaseerd. De mededeling van vandaag wordt gezamenlijk ingediend door de Europese commissarissen Antonio Tajani, Janez Potočnik, John Dalli en Máire Geoghegan-Quinn.

Nanomaterialen moeten worden beoordeeld

Uit de beschikbare informatie en de adviezen van de wetenschappelijke en raadgevende comités van de EU en van onafhankelijke risicobeoordelaars blijkt dat nanomaterialen vergelijkbaar zijn met normale chemische en andere stoffen: sommige kunnen toxisch zijn en andere niet. De mogelijke risico's houden verband met specifieke nanomaterialen en specifieke toepassingen. Nanomaterialen moeten daarom geval per geval en op basis van relevante informatie aan een risicobeoordeling worden onderworpen. Er moet van de huidige risicobeoordelingsmethoden worden gebruikgemaakt, ook al moet aan bepaalde aspecten van de beoordeling nog worden gesleuteld.

Een aantal belangrijke uitdagingen houden vooral verband met het vaststellen van gevalideerde detectiemethoden en -instrumenten, karakterisering en analyse, het completeren van de informatie over de gevaren van nanomaterialen en het ontwikkelen van methoden om de blootstelling aan nanomaterialen te beoordelen.

De recente definitie van nanomaterialen zal, waar nodig, in de Europese wetgeving worden geïntegreerd. Met het oog op de correcte toepassing van de definitie werkt de Commissie momenteel aan methoden om nanomaterialen op te sporen, te meten en te monitoren en aan de validering van deze methoden.

REACH vormt het beste kader voor het beheer van nanomaterialen

De Commissie is er nog steeds van overtuigd dat REACH het beste kader vormt voor het risicobeheer van nanomaterialen in de vorm van stoffen of mengsels, maar binnen dit kader zijn specifiekere voorschriften voor nanomaterialen noodzakelijk. De Commissie overweegt een aantal REACH-bijlagen te wijzigen en moedigt het ECHA aan de richtsnoeren voor registraties na 2013 verder te ontwikkelen.

Volgende stappen

Om informatie over nanomaterialen beter beschikbaar te maken zal de Commissie een webplatform ontwikkelen met verwijzingen naar alle relevante informatiebronnen (waaronder eventueel nationale of sectorale archieven). Tegelijkertijd zal de Commissie een effectbeoordeling uitvoeren om na te gaan hoe de transparantie en het regelgevend toezicht het best kunnen worden gewaarborgd. Daarbij zal grondig worden geanalyseerd welke gegevens verzameld moeten worden. Bij deze analyse zullen ook nanomaterialen aan bod komen die momenteel buiten de bestaande kennisgevings-, registratie- of vergunningsregelingen vallen.

Achtergrond

Nanomaterialen zijn materialen die vaak specifieke eigenschappen bezitten als gevolg van hun kleine deeltjes. De wereldmarkt voor nanomaterialen wordt geraamd op 11 miljoen ton met een marktwaarde van 20 miljard euro. De directe werkgelegenheid in de sector wordt geschat op 300 000 tot 400 000 banen in Europa. De sector wordt nog steeds gedomineerd door materialen die al decennialang in gebruik zijn, zoals carbonblack (voornamelijk gebruikt in banden) of synthetische amorfe silica (gebruikt in een groot aantal toepassingen: in banden, als polymeervulstof maar ook in tandpasta of als antistollingsmiddel in levensmiddelen in poedervorm).

De afgelopen jaren zijn veel nieuwe toepassingen met nanomaterialen ontwikkeld, onder meer een aantal consumentenproducten zoals uv-filters in zonnebrandcrèmes en geurwerend textiel. Er bestaan ook vele medische en technische toepassingen (bijvoorbeeld tumortherapieën, zonnepanelen of lithiumionbatterijen voor elektrische auto's). Deze toepassingen kunnen leiden tot belangrijke technologische doorbraken en daarom worden nanomaterialen beschouwd als een baanbrekende sleuteltechnologie. Verwacht wordt dat de marktwaarde van producten op basis van nanotechnologie wereldwijd zal stijgen van 200 miljard euro in 2009 tot 2 biljoen euro in 2015.

Nanomaterialen leveren tal van voordelen op: ze liggen aan de basis van levensreddende medische toepassingen en belangrijke innovaties, maar ze worden ook gebruikt voor eenvoudige verbeteringen van consumentenproducten. Ook de gevaren van nanomaterialen voor werknemers, consumenten en het milieu verschillen sterk van geval tot geval: sommige zijn ongevaarlijk maar het gebruik van andere kan problemen opleveren die moeten worden aangepakt. De Europese Unie beschikt over de nodige middelen om deze problemen doelgericht te verhelpen.

Nadere informatie

Mededeling over de tweede evaluatie van de regelgeving inzake nanomaterialen en werkdocument van de diensten van de Commissie:

http://ec.europa.eu/nanotechnology/index_en.html.

Nadere informatie over de evaluatie van de regelgeving inzake nanomaterialen

MEMO/12/732

Contact:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar