Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 3. oktobrī

Nanomateriāli – atsevišķa pieeja jaunāko tehnoloģiju drošumam

Nanotehnoloģija šobrīd gūst ievērojumus panākumus, un nākotnē tā arī varētu mainīt tehnoloģisko atklājumu “spēles noteikumus” un stimulēt ekonomisko izaugsmi. Atzīstot šo faktu, Eiropas Komisija šodien nāca klajā ar paziņojumu par otro pārskatīšanu regulējumam attiecībā uz nanomateriāliem, kurā iekļauti arī Komisijas plāni uzlabot ES tiesību aktus, lai nodrošinātu nanomateriālu drošu izmantošanu.

Paziņojumā akcents likts uz nanomateriālu atšķirīgo dabu un veidiem, sākot no izmantošanas ikdienišķos materiālos, ko droši lieto jau vairākus gadu desmitus (piemēram, riepās vai kā antikoagulantus pārtikā), līdz pat izmantošanai ārkārtīgi sarežģītos rūpnieciskos materiālos un audzēju terapijās. Aizvien pieaug informācijas apjoms par nanomateriālu bīstamajām īpašībām, kuras ir grūti vispārināt un par kurām tāpēc jāveic konkrēti riska novērtējumi.

Tāpēc riska novērtējumā būtu jāizmanto nevis vienāda pieeja visiem nanomateriāliem, bet gan individuāla pieeja katrā atsevišķajā gadījumā, izmantojot stratēģijas, kas balstītas uz norādēm par potenciālajiem riskiem – vai nu iedarbības vai bīstamības ziņā. Šodienas paziņojumu kopīgi sniedza Eiropas komisāri Antonio Tajāni, Janess Potočniks, Džons Dalli un Moire Gēgena-Kvinna.

Nanomateriāliem nepieciešams novērtējums

Ņemot vērā pašreizējās zināšanas un ES zinātnisko un padomdevēju komiteju un neatkarīgu risku novērtētāju atzinumus, nanomateriāli ir līdzīgi parastām ķīmiskām vielām/vielām tajā aspektā, ka daži var būt toksiski un daži tādi var nebūt. Iespējamie riski ir saistīti ar konkrētiem nanomateriāliem un konkrētiem izmantošanas veidiem. Tādēļ nanomateriāliem ir nepieciešams riska novērtējums, kas būtu jāveic katrā atsevišķā gadījumā, izmantojot atbilstošo informāciju. Pašreizējās riska novērtēšanas metodes ir piemērojamas, neraugoties uz to, ka vēl jāpilnveido konkrēti riska novērtēšanas aspekti.

Būtiskas problēmas ir saistītas galvenokārt ar apstiprinātu metožu un rīku izstrādāšanu attiecībā uz nanomateriālu noteikšanu, raksturošanu, analīzi, un nanomateriālu radītā apdraudējuma informācijas pilnīgošanu, kā arī tādu metožu izstrādāšanu, ar kuru palīdzību novērtēt nanomateriālu iedarbību.

Nesen izstrādātā nanomateriālu definīcija pēc vajadzības tiks integrēta ES tiesību aktos. Šobrīd Komisija strādā pie nanomateriālu noteikšanas, mērīšanas un uzraudzības metodēm un to apstiprināšanas, lai nodrošinātu definīcijas atbilstīgu īstenošanu.

REACH regula ir vislabākais pamats nanomateriālu pārvaldībai

Kopumā Komisija joprojām ir pārliecināta, ka REACH regula nodrošina vislabāko iespējamo bāzi nanomateriālu riska pārvaldībai gadījumos, kad nanomateriāli ir vielas vai maisījumi, bet ir pierādījies, ka šajā regulējumā jāprecizē prasības nanomateriāliem. Komisija plāno grozīt dažus REACH regulas pielikumus un mudina Eiropas Ķīmisko vielu aģentūru izstrādāt jaunas vadlīnijas pēc 2013. gada plānotajām reģistrācijām.

Turpmākie pasākumi

Lai uzlabotu informācijas pieejamību attiecībā uz nanomateriāliem, Komisija izveidos tīmekļa platformu ar atsaucēm uz visiem attiecīgajiem informācijas avotiem, tostarp reģistru valsts vai nozares līmenī, ja tādi ir. Vienlaikus Komisija veiks ietekmes novērtējumu, lai apzinātu un izstrādātu vispiemērotākos līdzekļus pārredzamības uzlabošanai un regulatīvās uzraudzības nodrošināšanai, un tajā būs ietverta padziļināta analīze par datu vākšanu šādiem mērķiem. Šajā analīzē tiks ietverti tie nanomateriāli, uz kuriem šobrīd nevar attiecināt esošās ziņojumu, reģistrāciju vai atļauju pieprasīšanas shēmas.

Vispārīga informācija

Nanomateriāli ir materiāli, kuriem bieži vien piemīt specifiskas īpašības, to daļiņu mazo izmēru dēļ. Tiek lēsts, ka nanomateriālu apjoms pasaules tirgū ir 11 miljoni tonnu, un to tirgus vērtība ir 20 miljardi eiro. Aplēses liecina, ka nanomateriālu nozarē Eiropā šobrīd tieši ir nodarbināti 300 000 līdz 400 000 cilvēku. Šajā tirgū vēl joprojām pārsvarā ir materiāli, kurus izmanto jau gadu desmitiem, piemēram, melnā ogle (kuru galvenokārt izmanto riepās) vai sintētiskais amorfais silīcija dioksīds (kuru plaši izmanto dažādiem mērķiem, tostarp riepās, kā polimēru aizpildītājmateriālu, kā arī zobu pastā vai kā antikoagulantu pārtikas pulveros).

Pēdējos gados ir izstrādāti daudzi jauni nanomateriālu lietošanas veidi. Nanomateriāli tiek izmantoti dažādās patēriņa precēs, piemēram, ultravioleto staru filtros saules aizsargkrēmos un tekstilizstrādājumus ar antiaromātu īpašībām. Turklāt pastāv vēl daudzi izmantošanas veidi medicīniskiem un tehniskiem mērķiem, piemēram, audzēju terapijās, litija jonu baterijās, ko var izmantot elektriskajām automašīnām, vai saules paneļu baterijās. Šie lietojumi var radīt ievērojamus tehnoloģiskus sasniegumus, tāpēc nanomateriāli ir atzīti par svarīgu pamattehnoloģiju. Tiek prognozēts, ka to produktu vērtība pasaules tirgos, kuru pamatā ir nanotehnoloģijas, pieaugs no 200 miljardiem eiro 2009. gadā līdz 2 biljoniem eiro 2015. gadā.

Nanomateriālu radītais ieguvums ir vērojams visdažādākajos lietojumos, sākot no dzīvības glābšanas medicīnā un inovāciju radīšanas līdz pat vienkāršiem uzlabojumiem patēriņa precēs. Tikpat atšķirīgas ir arī to bīstamās īpašības un iedarbība uz darbiniekiem, patērētājiem un vidi – sākot no iedarbības un bīstamības neesamības līdz pat iespējamiem riskiem, kuriem noteikti jāpievērš uzmanība. Eiropas Savienības rīcībā ir instrumenti, ar kuriem var pievērst šiem riskiem koncentrētu uzmanību.

Papildu informācija

Paziņojums “Otrais pārskats par regulējumu attiecībā uz nanomateriāliem”:

http://ec.europa.eu/nanotechnology/index_en.html.

Sīkāka informācija par nanomateriāliem.

MEMO/12/732


Side Bar