Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 3. lokakuuta 2012

Nanomateriaalit – Tapauskohtainen turvallisuusmenettely läpimurtoteknologialle

Nanoteknologia edistyy harppauksin. Se voi mahdollistaa mullistavia teknologisia läpimurtoja ja virittää talouskasvua. Tämän vuoksi Euroopan komissio esittikin tänään tiedonannon Toinen nanomateriaaleja koskeva sääntelykatsaus, joka sisältää myös komission suunnitelmat EU-lainsäädännön parantamiseksi siten, että nanomateriaalien käyttö on turvallista.

Tiedonannossa korostetaan sitä, että nanomateriaaleja on eriluonteisia ja ‑tyyppisiä. Joitakin materiaaleja on käytetty turvallisesti päivittäin jo vuosikymmeniä (esim. autonrenkaissa tai elintarvikkeiden hyytymisenestoaineina), toisia taas käytetään pitkälle kehitetyissä teollisissa materiaaleissa tai kasvainten hoidossa. Nanomateriaaleihin liittyvistä vaaroista saadaan koko ajan lisää tietoa, mutta vaaroja on vaikea yleistää, ja siksi on perusteltua tehdä erityisiä riskinarviointeja.

Sen sijaan, että kaikki nanomateriaalit pantaisiin samaan koriin, olisi sovellettava tapauskohtaista riskinarviointia, jossa käytettävät strategiat perustuvat mahdollisten riskien merkkeihin joko altistuksen tai vaaran mukaan. Tiedonannon esittelivät yhdessä Euroopan komission jäsenet Antonio Tajani, Janez Potočnik, John Dalli ja Máire Geoghegan-Quinn.

Nanomateriaaleja on arvioitava

Nykytietämyksen ja EU:n tieteellisten ja neuvoa-antavien komiteoiden sekä riippumattomien riskinarvioijien lausuntojen valossa nanomateriaalit ovat samanlaisia kuin tavalliset kemikaalit ja aineet siinä, että osa niistä voi olla myrkyllisiä ja osa ei. Mahdolliset riskit liittyvät tiettyihin nanomateriaaleihin ja tiettyihin käyttötapoihin. Nanomateriaaleille on siksi tehtävä riskiarviointi, joka pitäisi tehdä tapauskohtaisesti ja olennaisten tietojen perusteella. Nykyisiä riskinarviointimenetelmiä voidaan soveltaa, vaikkakin eräät riskinarviointiin liittyvät näkökohdat vaativat vielä lisää työtä.

Erityisen haastavia tehtäviä ovat ennen muuta havaitsemiseen, luonnehdintaan ja analysointiin käytettävien validoitujen menetelmien ja laitteiden vahvistaminen, nanomateriaalien vaaroja koskevien tietojen täydentäminen ja nanomateriaalialtistuksen arviointimenetelmien kehittäminen.

Nykyinen nanomateriaalien määritelmä sisällytetään EU-lainsäädäntöön silloin, kun se on tarkoituksenmukaista. Varmistaakseen määritelmän asianmukaisen soveltamisen komissio on tarkastelemassa nanomateriaalien havaitsemiseen, mittaamiseen ja seurantaan käytettäviä menetelmiä ja niiden validointia.

REACH-asetus tarjoaa parhaat puitteet nanomateriaalien hallintaan

Komissio on yleisesti ottaen edelleen vakuuttunut siitä, että REACH-asetus tarjoaa parhaat mahdolliset puitteet aineina tai seoksissa esiintyvien nanomateriaalien riskinhallintaan. On kuitenkin osoittautunut tarpeelliseksi vahvistaa nanomateriaaleja koskevia erityisiä vaatimuksia näissä puitteissa. Komissio on kaavaillut joidenkin REACH-asetuksen liitteiden muuttamista ja kannustaa Euroopan kemikaalivirastoa jatkamaan rekisteröintiohjeiden kehittämistä vuoden 2013 jälkeen.

Tulevat toimet

Parantaakseen nanomateriaaleja koskevien tietojen saatavuutta komissio perustaa verkkofoorumin, jossa viitataan kaikkiin asiaan liittyviin tietolähteisiin, myös mahdollisiin kansallisiin tai toimialakohtaisiin rekistereihin. Samaan aikaan komissio käynnistää vaikutustenarvioinnin, jonka tarkoituksena on kartoittaa ja kehittää sopivimmat keinot avoimuuden lisäämiseen ja lakisääteisen valvonnan järjestämiseen. Tällöin analysoidaan perinpohjaisesti myös tähän tarvittavia tiedonkeruutoimia. Analyysissa tarkastellaan myös niitä nanomateriaaleja, jotka eivät tätä nykyä kuulu käytössä olevien ilmoitus-, rekisteröinti- tai lupajärjestelmien piiriin.

Tausta

Nanomateriaaleilla on pienen hiukkaskokonsa vuoksi usein erityisiä ominaisuuksia. Nanomateriaalien globaalien markkinoiden volyymi on arviolta 11 miljoonaa tonnia ja markkina-arvo noin 20 miljardia euroa. Nanomateriaalialan arvioidaan työllistävän Euroopassa nykyään suoraan 300 000–400 000 ihmistä. Valtaosan markkinoista muodostavat edelleen vuosikymmeniä käytössä olleet materiaalit, kuten nokimusta (pääasiassa ajoneuvojen renkaissa) ja synteettinen amorfinen piidioksidi (monissa eri sovelluksissa, esimerkiksi renkaissa, polymeeritäyteaineissa mutta myös hammastahnoissa ja elintarvikejauheissa).

Viime vuosina on kehitetty lukuisia nanomateriaaleihin liittyviä sovelluksia. Esimerkkinä voidaan mainita erinäiset kulutustavarat, kuten aurinkorasvat ja hajua ehkäisevät tekstiilit, joissa nanomateriaaleja käytetään UV-suodattimina. Lisäksi on kehitetty monia lääketieteen ja tekniikan sovelluksia, joita käytetään esimerkiksi kasvainten hoidossa, sähköautojen litiumioniakuissa tai aurinkopaneeleissa. Tällaisten sovellusten kautta voidaan saada aikaan merkittäviä teknologisia läpimurtoja, ja siksi nanomateriaalit onkin nimetty keskeiseksi mahdollistavaksi teknologiaksi. Nanoteknologiaa hyödyntävien tuotteiden arvon odotetaan kasvavan 200 miljardista eurosta vuonna 2009 jo 2 biljoonaan euroon vuonna 2015.

Nanomateriaaleihin liittyviin hyötyihin lukeutuvat esimerkiksi ihmishenkiä pelastavat lääketieteen sovellukset, innovoinnin edesauttaminen ja yksinkertaiset kulutustavaroihin liittyvät parannukset. Vaaratekijät ja työntekijöiden, kuluttajien ja ympäristön altistuminen nanomateriaaleille vaihtelevat vastaavasti riskittömästä sellaisiin riskeihin, joihin on puututtava. Euroopan unionilla on käytettävissään välineet, joilla riskeihin voidaan puuttua kohdennetusti.

Lisätietoja

Tiedonanto Toinen nanomateriaaleja koskeva sääntelykatsaus ja siihen liittyvä komission yksiköiden valmisteluasiakirja:

http://ec.europa.eu/nanotechnology/index_en.html

Lisätietoja nanomateriaalikatsauksesta

MEMO/12/732

Yhteyshenkilöt:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar