Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 3. října 2012

Individuální přístup k průlomové technologii - nanomateriálům

Nanotechnologie v dnešní době významným dílem přispívá k vědecko-technickému pokroku a může přinést zcela zásadní technologické průlomy a oživit hospodářský růst. S tímto vědomím dnes Evropská komise přijala sdělení o druhém regulačním přezkumu týkajícím se nanomateriálů, v němž nastínila své plány, jak zdokonalit právo EU, aby zaručovalo bezpečné použití nanomateriálů.

Zmíněné sdělení upozorňuje na to, že nanomateriály jsou rozmanité povahy a existuje celá řada jejich druhů – od materiálů každodenní potřeby, které se již léta bez jakéhokoli rizika používají (např. v pneumatikách nebo jako protisrážlivé látky v potravinách), až po vysoce sofistikované průmyslové materiály a terapie nádorů. Nebezpečí spojená s nanomateriály je proto složité pojmout obecně. Jelikož je však v tomto ohledu k dispozici stále větší množství informací, je možné a žádoucí posuzovat rizika nanomateriálů s přihlédnutím k jejich specifickým vlastnostem.

Aby se tak neházely všechny nanomateriály do jednoho pytle, měl by být uplatňován individuální přístup k posuzování jejich rizik, s využitím strategií založených na označení možných rizik, a to buď v souvislosti s expozicí, nebo s nebezpečím, které představují. Dnes přijaté sdělení je výsledkem společné práce evropských komisařů Antonia Tajaniho, Janeze Potočnika, Johna Dalliho a Máireho Geoghegan-Quinna.

Nanomateriály si vyžadují posouzení

S ohledem na současný stav znalostí a na stanoviska vědeckých a poradních výborů EU a nezávislých posuzovatelů rizik, lze konstatovat, že s nanomateriály je to podobné jako s konvenčními chemickými látkami – některé mohou být toxické a některé nemusí. Možná rizika souvisí s konkrétními nanomateriály a s jejich konkrétním použitím. Z toho důvodu je u nanomateriálů nezbytné posouzení rizik, jež by mělo být prováděno na základě individuálního posouzení jednotlivých případů a s využitím relevantních informací souvisejících s daným druhem nanomateriálu. Lze použít současné metody posuzování rizik, přestože některé aspekty tohoto procesu je ještě třeba propracovat.

Nejobtížnější bude především stanovit validované metody a nástroje pro zjišťování, charakterizaci a analýzu, doplnit informace o nebezpečnosti nanomateriálů a vypracovat metody pro posouzení expozice nanomateriálům.

Kde je to vhodné, bude aktuální znění definice nanomateriálů začleněno do právních předpisů EU. Aby bylo zajištěno řádné provedení této definice, vypracovává Komise v současné době metody zjišťování, měření a sledování nanomateriálů a jejich validace.

Nařízení REACH jako nejlepší rámec pro problematiku nanomateriálů

Celkově je Komise i nadále přesvědčena, že nařízení REACH stanoví nejlepší možný rámec pro řízení rizik nanomateriálů, pokud se vyskytují jako látky nebo směsi. Přesto se však ukázalo, že tento rámec musí obsahovat konkrétnější požadavky, které by se týkaly nanomateriálů. Komise má v úmyslu provést změny v některých přílohách nařízení REACH a vyzývá agenturu ECHA, aby dále rozpracovala pokyny pro registrace po roce 2013.

Další kroky

Pro lepší dostupnost informací o nanomateriálech vytvoří Komise internetovou platformu s odkazy na všechny příslušné zdroje informací, mj. např. na registry na vnitrostátní či odvětvové úrovni, pokud existují. Zároveň Komise zahájí posouzení dopadů, jehož cílem bude určit a rozvíjet nejvhodnější prostředky ke zvýšení transparentnosti a zajištění regulačního dohledu, včetně důkladné analýzy potřeb sběru údajů za tímto účelem. Tato analýza bude zahrnovat nanomateriály, na které se v současné době nevztahují stávající postupy oznamování, registrace či povolování.

Souvislosti

Nanomateriály se rozumí materiály, které mají často specifické vlastnosti dané malou velikostí jejich částic. Velikost světového trhu s nanomateriály se odhaduje na 11 milionů tun, přičemž jejich tržní hodnota dosahuje 20 miliard EUR. Počet pracovních míst v Evropě, které přímo souvisejí s odvětvím nanomateriálů, dosahuje podle odhadů 300 až 400 tisíc. Nejvýznamnější místo na trhu stále zaujímají materiály, které se používají již desítky let, jako např. uhlíková čerň (používaná hlavně v pneumatikách) nebo syntetický amorfní oxid křemičitý (nachází celou řadu využití, mj. v pneumatikách, jako plnivo do polymerů, ale i v zubních pastách či jako protisrážlivá látka v potravinářských prášcích).

V posledních letech bylo vyvinuto mnoho nových aplikací využívajících nanomateriály. Mimo jiné se jedná o celou řadu spotřebitelských výrobků, jako např. UV filtry v opalovacích krémech či textilie s odolné proti pachům. Existuje však rovněž mnoho aplikací v oblasti medicíny, jako např. terapie nádorů, či technických aplikací, jako např. lithium-ionové baterie pro pohon elektromobilů či solární panely. Jelikož tyto aplikace v sobě skrývají potenciál významných technologických průlomů, byly nanomateriály označeny za klíčovou technologii. Podle předpovědí má objem světového obchodu s výrobky využívajícími nanotechnologie vzrůst z 200 miliard EUR v roce 2009 na 2 biliony EUR do roku 2015.

Nanomateriály jsou užitečné v mnoha směrech – v oblasti medicíny pomáhají zachraňovat životy, napomáhají vzniku inovací či jen umožňují jednoduchá zdokonalení spotřebitelských výrobků. Stejně tak široký je i rozsah nebezpečí a expozice pro pracovníky, spotřebitele a životní prostředí, jež nanomateriály představují – od naprosto žádného dopadu až po možná rizika, kterými je třeba se zabývat. Evropská unie má nástroje potřebné k tomu, aby se na taková rizika zaměřila a řešila je.

Více informací viz:

Sdělení o druhém regulačním přezkumu týkajícím se nanomateriálů a pracovní dokument útvarů Komise:

http://ec.europa.eu/nanotechnology/index_en.html

Více informací o přezkumu týkajícím se nanomateriálů

MEMO/12/732

Kontaktní osoby:

Carlo Corazza (+32 22951752)

Sara Tironi (+32 22990403)


Side Bar