Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 3 октомври 2012 г.

Наноматериали: по отношение тази революционна технология се прилага индивидуален подход за безопасност във всеки отделен случай

Днес нанотехнологията отбелязва значителен напредък и има потенциал да разкрие революционни технологични възможности и да възобнови икономическия растеж. В потвърждение на това обстоятелство днес Европейската комисия прие съобщение, озаглавено „Втори преглед на нормативната уредба относно наноматериалите“, в което се излагат и плановете на Комисията за подобряване на законодателството на ЕС, така че да се гарантира безопасната употреба на наноматериали.

В съобщението се подчертава многообразието в естеството и вида на наноматериалите, които се простират от материали за ежедневна употреба, безопасно използвани в продължение на десетилетия (например в автомобилни гуми или като противослепващ агент в храни), до високотехнологични промишлени материали и материали за лечение на тумори. Степента на познание относно опасните свойства на наноматериалите нараства непрекъснато. Тъй като е трудно тези рискове да бъдат обобщени, е обосновано да се извършват специфични оценки на риска.

Поради това вместо всички наноматериали да бъдат поставени „в една кошница“, във всеки отделен случай следва да се прилага индивидуален подход по отношение на оценката на риска, като се използват стратегии, основаващи се на показатели за възможни рискове, свързани с експозицията или с възникването на опасност. Приетото днес съобщение беше представено съвместно от еврокомисарите Антонио Таяни, Янез Поточник, Джон Дали и Мойра Гейгън-Куин.

Необходима е оценка на наноматериалите

Предвид наличните познания и становищата на научните и консултативните комитети на ЕС, както и на независимите оценители на риска, наноматериалите са сходни с обикновените химикали/вещества по това, че някои от тях могат да бъдат токсични, а други — не. Евентуалните рискове са свързани с конкретни наноматериали и с конкретни видове употреба. Поради това по отношение на наноматериалите е необходима оценка на риска, която следва да се извършва индивидуално във всеки отделен случай, като се използва подходяща информация. Действащите понастоящем методи за оценка на риска са приложими, независимо че е необходимо да направи още по отношение на някои специални аспекти на оценката на риска.

Сериозни трудности пораждат основно създаването на утвърдени методи и инструментариум за откриването, характеризирането, анализа и допълването на информацията относно опасностите, породени от наноматериалите, както и разработването на методи за оценка на експозицията на наноматериали.

Когато е целесъобразно, актуалното определение за наноматериал ще бъде въведено в законодателството на ЕС. Понастоящем Комисията извършва дейност във връзка с методите за откриване, измерване и наблюдение на наноматериали и тяхното утвърждаване, за да се гарантира правилното прилагане на определението.

Регламентът REACH представлява най-добрата рамка за управление на наноматериалите

Като цяло Комисията продължава да е убедена, че Регламентът REACH установява възможно най-добрата рамка за управление на риска от наноматериали, когато те се проявяват като вещества или смеси, като обаче беше установена необходимост от по-специални изисквания по отношение на наноматериалите в обхвата на тази рамка. Комисията планира изменения в някои от приложенията към Регламента REACH и насърчава ECHA да доразвие насоките за регистрация след 2013 г.

Следващи стъпки

С оглед подобряването на достъпа до информация Комисията ще създаде онлайн платформа, съдържаща препратки към всички източници на информация, които са от значение, в това число съществуващите регистри на национално или отраслово равнище. Наред с това Комисията ще започне оценка на въздействието, за да набележи и разработи най-адекватните начини за повишаване на прозрачността и осигуряване на нормативен надзор, в това число задълбочен анализ на необходимостта от събирането на данни за тази цел. Анализът ще обхване наноматериалите, които понастоящем не попадат в обхвата на действащите уведомителни, регистрационни и разрешителни режими.

Контекст

Поради малкия размер на своите частици наноматериалите често притежават специфични свойства. Оценките сочат, че на световния пазар се предлагат 11 милиона тона наноматериали, чиято пазарна стойност е 20 милиарда евро. По приблизителни оценки пряко заетите в сектора на наноматериалите понастоящем заемат 300 000 до 400 000 работни места в Европа. В този сектор все още преобладават материалите, които са били използвани в продължение на десетилетия, като технически въглерод (използван основно в автомобилни гуми) или синтетичен аморфен силиций (използван в широка гама приложения, в това число за автомобилни гуми, като полимерен пълнител, а също и в пасти за зъби или като противослепващ агент в храни на прах).

През изминалите години бяха разработени много нови приложения, свързани с наноматериали. Сред тях са редица потребителски стоки, като филтри на ултравиолетови лъчи в слънцезащитни кремове и текстилни тъкани, които неутрализират миризми. Съществуват обаче и много медицински и технически приложения, например при лечение на тумори, в литиево-йонни батерии, които могат да задвижват електромобили, или в соларни панели. Тези приложения имат потенциал да разкрият революционни технологични възможности, поради което наноматериалите бяха набелязани като главна базова технология. Предвижда се обемът на основаните на нанотехнологии продукти в световен мащаб да нарасне от 200 милиарда евро през 2009 г. на 2 билиона евро до 2015 г.

Ползите от наноматериалите се простират от животоспасяващи приложения в медицината и създаване на нововъведения до обикновени подобрения в потребителските стоки. Подобно на това техните опасни свойства и експозицията на работещите с тях, на потребителите и на околната среда се различават в значителна степен, като варират от пълна липса на повод за безпокойство до наличие на евентуални рискове, които е необходимо да бъдат преодолени. Европейският съюз разполага с необходимите инструменти, за да се справи с тях по целенасочен начин.

За повече информация:

Съобщение, озаглавено „Втори преглед на нормативната уредба относно наноматеиалите“, и работен документ на службите на Комисията

http://ec.europa.eu/nanotechnology/index_en.html

Допълнителна информация за прегледа относно наноматериалите

MEMO/12/732

За контакти:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar