Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 2 oktober 2012

Ett sammanlänkat Europa – företagsledare och beslutsfattare uttrycker starkt stöd för kommissionens planer på att satsa 50 miljarder euro på strategiska investeringar i infrastruktur för transport, energi och internet

Vid en konferens på hög nivå i Bryssel gav höga politiker och företagsledare uttryck åt sitt starka stöd för inrättandet av den fond för ett sammanlänkat Europa som Europeiska kommissionen föreslagit inför Europeiska unionens nya finansieringsperiod (2014–2020). Med en budget på 50 miljarder euro skulle Fonden för ett sammanlänkat Europa bli ett viktigt instrument för målinriktade investeringar i europeisk infrastruktur till förmån för en väl fungerande inre marknad som främjar hållbar tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft inom hela EU.

– Vi behöver en ambitiös fond för ett sammanlänkat Europa för att investera i Europas framtida tillväxt och på allvar öka antalet arbetstillfällen, sade EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso. Alltför ofta stöter medborgare och företag på hinder på grund av att infrastrukturnäten är ofullständiga, ineffektiva eller helt enkelt inte finns. Med sitt fokus på strategisk infrastruktur, sin innovativa karaktär och sitt sant europeiska mervärde erbjuder Fonden för ett sammanlänkat Europa en europeisk lösning på ett europeiskt problem. Detta har fått ett allmänt erkännande vid dagens konferens, och jag är övertygad om att budskapet kommer att nå ut till beslutsfattarna i våra medlemsstater.

Vid konferensen berömde talare och deltagare både initiativets innovativa karaktär och det stora mervärde som Fonden för ett sammanlänkat Europa skulle tillföra. Fonden skulle bidra till att få strategisk infrastruktur på plats som hjälper Europa att konkurrera och växa i en globaliserad värld, i linje med Europa 2020-strategin och den nyligen beslutade tillväxtpakten.

Deltagarna betonade, att många nödvändiga investeringar i infrastruktur för transport, energi och internet inom EU inte skulle bli av om fonden inte fanns, och dessa frågor i stället enbart hanterades på nationell nivå. Detta gäller särskilt under den pågående krisen, som verkar hämmande på exempelvis bankutlåningen till investeringar i infrastruktur. De flesta deltagare förväntar sig betydande privata investeringar tack vare de innovativa finansieringsinstrument som är kopplade till Fonden för ett sammanlänkat Europa (t.ex. projektobligationer) och den långfristiga vägledning och planeringssäkerhet som fonden ger.

Många pekade på befintliga infrastrukturprojekt med stöd från EU som klart visar de fördelar och det mervärde som infrastrukturinvesteringar på EU-nivå ger, t.ex. den nyligen invigda elkraftslänken mellan Irland och Storbritannien eller de kompressorer som gör det möjligt att vända gasflöden i EU:s central- och östeuropeiska medlemsländer.

Högpresterande, hållbara och effektivt sammanlänkade transeuropeiska nät ansågs nödvändiga för att få den inre marknaden att fungera till fullo och för övergången till en mer hållbar och koldioxidsnål ekonomi.

Vissa deltagare betonade också att EU:s sammanhållningspolitik och Fonden för ett sammanlänkat Europa kompletterar varandra, och framhöll samtidigt hur viktig sammanhållningspolitiken är för att hela EU:s konkurrenskraft ska kunna stärkas.

Deltagarna var överens om att Fonden för ett sammanlänkat Europa är ett konkret uttryck för ett nytt tänkande och partnerskap som kommer att gagna européer i alla medlemsstater, både medborgarna och företagen, eftersom bättre förbindelser skulle underlätta arbete och resande, öka konkurrenskraften, affärsmöjligheterna och energitryggheten samt göra EU:s ekonomi grönare.

Många uttryckte också en önskan om att det generellt starka stöd för Fonden för ett sammanlänkat Europa som det gavs uttryck åt vid konferensen skulle kunna mobilisera andra viktiga aktörer och beslutsfattare och dessutom positivt påverka förhandlingarna inför det extra mötet i Europeiska rådet den 22-23 november 2012 om den fleråriga budgetramen.

Bakgrund:

Efter förslagen till flerårig budgetram av den 29 juni 2011 lade kommissionen fram ett utkast till förordning om Fonden för ett sammanlänkat Europa den 19 oktober 2011. Förhandlingar pågår för närvarande i rådet och Europaparlamentet.

Vid Europeiska rådets möte i juni 2012 fattades beslut om en pakt för tillväxt och sysselsättning som omfattar både avlägsnande av hinder på den inre marknaden och uttryckliga hänvisningar till de sektorer som står i centrum för Fonden för ett sammanlänkat Europa: transport, energi och internet. Europeiska rådet enades också om omedelbar lansering av pilotprojektobligationer.

Dagens konferens anordnades av Europeiska kommissionen. Vid konferensen deltog följande föredragshållare:

Leif Johansson, ordförande för Ericsson och ordförande för European Round Table

Andrus Ansip, Estlands premiärminister

Efthemios Flourentzou, minister med ansvar för kommunikationer och arbetsmarknadsfrågor, Cypern

Amalia Sartori, ledamot av Europaparlamentet, ordförande i Europaparlamentets utskott för industrifrågor, forskning och energi

Adina Ioana Valean, ledamot av Europaparlamentet, föredragande i frågor som rör Fonden för ett sammanlänkat Europa

Wolfgang Kopf, förste vice direktör, politiska frågor och förordningar, Deutsche Telekom

Maciej Witucki, ordförande, Polish Telekom

Marc Hamy, driftschef, AirbusProSky

Dermot Byrne, vd för EirGrid

Pierre Mongin, ordförande och vd för RATP-koncernen

Scott Dickens, chef för divisionen strukturerade kapitalmarknader, HSBC Bank

Paul O'Neill, chef för energidivisionen, Allianz Global Corporate and Speciality

Deltagarna kom från en lång rad områden, bl.a. från de berörda sektorerna – transport, energi och internet. Bland de organisationer och företag som deltog fanns Europeiska investeringsbanken, Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling, Orange France Telecom, ThyssenKrupp, Telefónica, British Telecom, Siemens, Deutsche Bank, Alcatel-Lucent och Renault.

Utöver José Manuel Barroso företräddes Europeiska kommissionen av de vice ordförandena Neelie Kroes och Siim Kallas och av kommissionärerna Johannes Hahn och Günther Oettinger.

Mer information:

Pressmaterial om ett sammanlänkat Europa: IP/11/1200

Se videon och läs broschyren om Fonden för ett sammanlänkat Europa: http://ec.europa.eu/bepa/expertise/conferences/index_en.htm

För närmare upplysningar om det mervärde som EU:s budget tillför: ”Valuta för pengarna för dig” MEMO/11/469

För närmare upplysningar om den fleråriga budgetramen: http://ec.europa.eu/budget/reform

Kontaktpersoner :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar