Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 2. októbra 2012

Spájame Európu – poprední predstavitelia podnikateľského sektora a tvorcovia politík vehementne podporujú plán Komisie investovať 50 miliárd do strategických infraštruktúr v oblasti dopravy, energetiky a internetu

Poprední predstavitelia podnikateľského sektora a tvorcovia politík sa stretli na konferencii na vysokej úrovni v Bruseli, aby kategoricky podporili vytvorenie nástroja Spájame Európu, ktorý Európska komisia navrhla pre nové programové obdobie 2014 – 2020. S prostriedkami vo výške 50 miliárd eur by sa z nástroja Spájame Európu mohol stať kľúčový prostriedok cielených investícií do infraštruktúry na európskej úrovni, ktorý by sa postaral o nerušené fungovanie jednotného trhu a podnecoval by udržateľný rast, zamestnanosť a konkurencieschopnosť v celej Európskej únii.

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso uviedol: „Na investovanie do budúceho európskeho rastu a naštartovanie tvorby pracovných miest potrebujeme, aby bol nástroj Spájame Európu ambiciózny. Príliš často občanov blokujú neúplné, neefektívne alebo jednoducho neexistujúce infraštruktúrne siete. Nástroj Spájame Európu svojím zameraním na strategickú infraštruktúru, inovatívnym charakterom a skutočne európskou pridanou hodnotou ponúka európske riešenie európskeho problému. Túto skutočnosť do veľkej miery uznávajú aj účastníci dnešnej konferencii a som presvedčený, že toto posolstvo počujú aj v hlavných mestách našich členských štátov.“

Rečníci a účastníci podujatia ocenili inovatívny charakter a významnú pridanú hodnotu, ktorú môže nástroj Spájame Európu priniesť. Nástroj Spájame Európu by pomohol vybudovať strategickú infraštruktúru, ktorá Európe pomôže uspieť v hospodárskej súťaži a rásť v globalizovanom svete, a to v súlade s stratégiou Európa 2020 a nedávno schváleným Paktom pre rast.

Okrem toho sa zhodli, že bez tohto nástroja by boli mnohé nevyhnutné investície do infraštruktúry v oblasti dopravy, energetiky a internetu v EÚ odkázané na vnútroštátne prostriedky a nemohli by sa uskutočniť. To zvlášť platí v situácii pretrvávajúcej krízy, ktorá napríklad brzdí poskytovanie bankových úverov na investície do infraštruktúry. Vďaka inovatívnym finančným nástrojom prepojeným s nástrojom Spájame Európu, ako napríklad projektové dlhopisy, a dlhodobejšiemu smerovaniu a plánovaniu, ktoré tento nástroj poskytuje, očakáva väčšina účastníkov výrazné súkromné investície.

Mnohí poukázali na súčasné infraštruktúrne projekty podporené z prostriedkov EÚ, ktoré jasne svedčia o prínose a pridanej hodnote investícií do infraštruktúry na úrovni EÚ, ako napríklad nedávno otvorené elektrické spojenie medzi Írskom a Spojeným kráľovstvom alebo kompresory umožňujúce spätný tok plynu v stredo- a východoeurópskych členských štátoch.

Dospelo sa k záveru, že vysoko výkonné, udržateľné a efektívne prepojené transeurópske siete majú rozhodujúci význam pre plnohodnotné fungovanie jednotného trhu EÚ a prechod na udržateľnejšie nízkouhlíkové hospodárstvo.

Niektorí účastníci zároveň vyzdvihli vzájomné dopĺňanie medzi európskou politikou súdržnosti a nástrojom Spájame Európu s dôrazom na význam politiky súdržnosti pre zlepšenie konkurencieschopnosti celej Európskej únie.

Účastníci konferencie sa okrem toho zhodli, že nástroj Spájame Európu je konkrétnym vyjadrením nového zmýšľania a partnerstva, ktoré prospeje Európanom vo všetkých členských štátoch, a to tak občanom, ako aj podnikom, pretože lepšie vzájomné prepojenia zjednodušujú prácu aj cestovanie, zlepšujú konkurencieschopnosť, podnikateľské príležitosti a energetickú bezpečnosť, a zároveň sa vďaka nim stáva európske hospodárstvo zelenším.

Mnohí vyjadrili želanie, aby všeobecne silná podpora pre nástroj Spájame Európu, ktorú prinieslo toto podujatie na vysokej úrovni, zmobilizovala ďalšie významné zainteresované subjekty a tvorcov rozhodnutí a priaznivo ovplyvnila priebeh rokovaní pred mimoriadnou Európskou radou, ktorá sa uskutoční v dňoch 22. – 23. novembra 2012 a bude sa venovať viacročnému finančnému rámcu.

Súvislosti:

V nadväznosti na návrhy viacročného finančného rámca z 29. júna 2011 Komisia 19. októbra 2011 predložila návrh nariadenia o nástroji Spájame Európu. V súčasnosti prebiehajú rokovania v Rade a Európskom parlamente.

Európska rada v júni 2012 odsúhlasila Pakt pre rast a zamestnanosť, ktorého súčasťou je odstránenie prekážok jednotného trhu a ktorý sa priamo odvoláva na sektory tvoriace jadro nástroja Spájame Európu: dopravu, energetiku, internet. Európska rada okrem toho schválila okamžité začatie pilotnej fázy projektových dlhopisov.

Dnešnú konferenciu zorganizovala Európska komisia. Zúčastnili sa na nej títo rečníci:

Leif Johansson, riaditeľ spoločnosti Ericsson a predseda európskeho okrúhleho stola

Andrus Ansip, predseda vlády Estónska

Efthemios Flourentzou, minister komunikácií a práce, Cyperská republika

Amalia Sartori, poslankyňa EP, predsedníčka výboru EP pre priemysel, výskum a energetiku

Adina Ioana Valea, poslankyňa EP, spravodajkyňa pre nástroj Spájame Európu

Wolfgang Kopf, prvý viceprezident pre verejné a regulačné otázky, Deutsche Telekom

Maciej Witucki, prezident, poľský Telekom

Marc Hamy, prevádzkový riaditeľ, AirbusProSky

Dermot Byrne, výkonný riaditeľ, EirGrid

Pierre Mongin, predseda a výkonný riaditeľ skupiny RATP

Scott Dickens, globálny vedúci pre štruktúrované kapitálové trhy, HSBC Bank

Paul O'Neill, globálny vedúci pre energetiku, Allianz Global Corporate and Specialty

Účastníci pôsobia v rôznych oblastiach vrátane príslušných sektorov – dopravy, energetiky a internetu. Zastúpené boli aj Európska investičná banka, Európska banka pre obnovu a rozvoj, Orange France Telecom, ThyssenKrupp, Telefónica, British Telecom, Siemens, Deutsche Bank, Alcatel-Lucent a Renault.

Okrem predsedu EK J. M. Barrosa sa podujatia zúčastnili títo predstavitelia Európskej komisie: podpredsedníčka Neelie Kroes, podpredseda Siim Kallas a komisári Johannes Hahn a Günther Oettinger.

Ďalšie informácie :

Tlačový materiál o nástroji Spájame Európu: IP/11/1200

Prečítajte si vyhlásenie predsedu Barrosa a ďalších členov Komisie:

http://ec.europa.eu/bepa/expertise/conferences/index_en.htm

Pozrite si video:

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I074497

Prečítajte si brožúru o nástroji Spájame Európu:

http://ec.europa.eu/bepa/expertise/conferences/index_en.htm

O pridanej hodnote rozpočtu EÚ: „Peniaze, ktoré zavážia“ MEMO/11/469

O viacročnom finančnom rámci: http://ec.europa.eu/budget/reform

Contacts :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar