Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. spalio 2 d.

Europos infrastruktūros tinklų priemonė. Verslo lyderiai ir politikos formuotojai tvirtai remia Komisijos planą dėl 50 mlrd. EUR skyrimo investicijoms į transporto, energetikos ir interneto infrastruktūrą

Briuselyje įvykusioje aukšto lygio konferencijoje verslo lyderiai ir politikos formuotojai tvirtai parėmė iniciatyvą sukurti Europos infrastruktūros tinklų priemonę, kurią Europos Komisija pasiūlė įtraukti į naująją 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą. Europos infrastruktūros tinklų priemonė, kuriai numatoma skirti iki 50 mlrd. EUR, galėtų tapti pagrindine Europos lygio tikslinių investicijų į infrastruktūrą priemone, padėsiančia užtikrinti sklandų bendrosios rinkos veikimą ir paskatinti tvarų augimą, darbo vietų kūrimą bei konkurencingumą Europos Sąjungoje.

Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso sakė: „Plataus užmojo Europos infrastruktūros tinklų priemonė mums reikalinga tam, kad galėtume investuoti į Europos ekonomikos augimą ateityje ir skatinti darbo vietų kūrimą. Pernelyg dažnai piliečiams ir įmonėms kyla kliūčių dėl to, kad infrastruktūros tinklai yra neužbaigti, veikia nepakankamai gerai arba jų tiesiog nėra. Europos infrastruktūros tinklų priemonė – tai Europos lygio priemonė Europos problemoms spręsti, nes pagal ją daugiausia dėmesio skiriama strateginei infrastruktūrai, ji yra naujoviška ir gali Europai iš tikrųjų duoti papildomos naudos. Tai plačiai pripažinta šiandieninėje konferencijoje ir neabejoju, kad ši žinia bus išgirsta mūsų valstybių narių sostinėse.“

Konferencijoje pranešėjai ir dalyviai teigiamai įvertino naujovišką Europos infrastruktūros tinklų priemonės pobūdį ir su ja susijusią didelę papildomą naudą. Europos infrastruktūros tinklų priemonė padėtų įgyvendinti strateginės infrastruktūros projektus, dėl kurių Europai būtų lengviau konkuruoti, o jos ekonomikai augti globalizuotame pasaulyje, – šių tikslų siekiama strategija „Europa 2020“ ir Susitarimu dėl ekonomikos augimo, kuriam neseniai pritarta.

Dalyviai sutiko, kad be šios priemonės, jeigu būtų veikiama tik nacionaliniu lygiu, ES nebūtų atliekama daugelis reikalingų investicijų transporto, energetikos ir interneto sektoriuose. Tai ypač akivaizdu šiuo krizės laikotarpiu, kai, pavyzdžiui, bankai nelinkę skolinti lėšų investicijoms į infrastruktūrą. Daugelis dalyvių tikisi, kad naujoviškos, su Europos infrastruktūros tinklų priemone susijusios finansinės priemonės, pavyzdžiui, projektų obligacijos, taip pat ilgalaikės kryptys bei planavimo saugumas padės pritraukti daug privačių investicijų.

Daug dalyvių kaip pavyzdį nurodė šiuo metu vykdomus infrastruktūros projektus, remiamus ES, kaip antai neseniai pradėjusi veikti elektros energijos jungtis tarp Airijos ir Jungtinės Karalystės arba Vidurio ir Rytų Europos valstybėse narėse veikiantys kompresoriai, kuriuos naudojant dujas galima transportuoti abiem kryptimis; šie projektai aiškiai parodo ES lygio investicijų į infrastruktūrą naudą ir papildomą vertę.

Laikytasi nuomonės, kad didelio pajėgumo, tvarūs ir veiksmingi transeuropiniai tinklai yra būtini, kad ES bendroji rinka veiktų visapusiškai, o mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomika būtų tvaresnė.

Be to, kai kurie dalyviai pabrėžė, kad Europos infrastruktūros tinklų priemonė papildo ES sanglaudos politiką, ir pažymėjo, jog sanglaudos politika yra labai svarbi didinant visos Europos Sąjungos konkurencingumą.

Dalyviai pritarė nuomonei, kad Europos infrastruktūros tinklų priemonė – tai konkretus naujos mąstysenos ir partnerystės pavyzdys, kurio naudą pajus visose valstybėse narėse gyvenantys europiečiai – tiek fiziniai asmenys, tiek įmonės, nes dėl geresnių jungčių bus lengviau dirbti ir keliauti, padidės konkurencingumas, padaugės galimybių verslui, išaugs energetinis saugumas ir Europos ekonomika bus ekologiškesnė.

Daugelis išreiškė pageidavimą, kad šiame aukšto lygio renginyje bendrai išreikšta tvirta parama Europos infrastruktūros tinklų priemonei galėtų padėti sutelkti kitus svarbius suinteresuotuosius bei sprendimus priimančius subjektus ir tai galėtų turėti teigiamos įtakos deryboms, vykstančioms prieš 2012 m. lapkričio 22–23 d. įvyksiantį neeilinį Europos Vadovų Tarybos susitikimą, kuriame bus svarstoma daugiametė finansinė programa.

Pagrindiniai faktai

Po to, kai 2011 m. birželio 29 d. buvo pateikti pasiūlymai dėl daugiametės finansinės programos, Komisija 2011 m. spalio 19 d. pateikė Reglamento dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės projektą. Šiuo metu dėl jo vyksta derybos Taryboje ir Europos Parlamente.

2012 m. birželio mėn. vykusiame Europos Vadovų Tarybos susitikime pritarta Susitarimui dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo, kuriame numatyta šalinti kliūtis bendrojoje rinkoje, būtent transporto, energetikos ir interneto sektoriuose, kurie yra Europos infrastruktūros tinklų priemonės pagrindas. Europos Vadovų Taryba taip pat susitarė nedelsiant pradėti bandomąjį projektų obligacijų etapą.

Šiandieninę konferenciją surengė Europos Komisija. Joje dalyvavo šie pranešėjai:

Leifas Johanssonas, „Ericsson“ vadovas ir Europos apskritojo stalo pirmininkas

Andrusas Ansipas, Estijos Ministras Pirmininkas

Efthemiosas Flourentzou, Kipro Respublikos ryšių ir viešųjų darbų ministras

Amalia Sartori, EPN, EP Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pirmininkė

Adina Ioana Valean, EPN, pranešėja apie „Europos infrastruktūros tinklų priemonę“

Wolfgangas Kopfas, „Deutsche Telekom“ pirmasis pirmininko pavaduotojas, atsakingas už valdymo ir reguliavimo klausimus

Maciejus Wituckis, „Telekomunikacja Polska“ pirmininkas

Marcas Hamy, „AirbusProSky“ generalinis administracijos direktorius

Dermotas Byrne, „EirGrid“ vykdomasis direktorius

Pierre Mongin, „RATP Group“ pirmininkas ir vykdomasis direktorius

Scottas Dickensas, „HSBC Bank“ Tarptautinės struktūrizuotų kapitalo rinkų grupės vadovas

Paulas O'Neillas, „Allianz Global Corporate and Specialty“ Tarptautinės energetikos grupės vadovas.

Dalyviai atstovavo įvairioms sritims, įskaitant transporto, energetikos ir interneto sektorius. Tarp konferencijos dalyvių – Europos investicijų banko, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko, įmonių „Orange France Telecom“, „ThyssenKrupp“, „Telefónica“, „British Telecom“, „Siemens“, „Deutsche Bank“, „Alcatel-Lucent“ ir „Renault“ atstovai.

Kartu su Komisijos Pirmininku J. M. Barroso, konferencijoje dalyvavo šie Europos Komisijos nariai: Pirmininko pavaduotojai Neelie Kroes ir Siimas Kallasas, Komisijos nariai Johannesas Hahnas ir Güntheris Oettingeris.

Išsamesnė informacija

Spaudos pranešimai apie Europos infrastruktūros tinklų priemonę IP/11/1200

Europos Komisijos Pirmininko J. M. Barroso ir kitų Komisijos narių pareiškimai

http://ec.europa.eu/bepa/expertise/conferences/index_en.htm

Vaizdo įrašas

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I074497

Lankstinukas apie Europos infrastruktūros tinklų priemonę

http://ec.europa.eu/bepa/expertise/conferences/index_en.htm

ES biudžeto papildoma nauda „Tikslingas lėšų panaudojimas“ MEMO/11/469.

Apie daugiametę finansinę programą http://ec.europa.eu/budget/reform

Contacts :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar