Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 2.10.2012

”Verkkojen Eurooppa”: yritysjohtajilta ja poliittisilta päättäjiltä vahva tuki komission kaavailemille suurinvestoinneille strategiseen infrastruktuuriin

Elinkeinoelämän ja politiikan päättäjät antoivat tänään Brysselissä pidetyssä konferenssissa vahvan tukensa Euroopan komission ehdotukselle Verkkojen Eurooppa ‑välineen perustamisesta. Verkkojen Euroopalle on varattu 50 miljardin euron määrärahat EU:n uudella rahoituskaudella 2014–2020. Uudelle rahoitusvälineelle on kaavailtu keskeistä roolia EU-tason kohdennetuissa investoinneissa liikenteen, energian ja internetin infrastruktuuriin. Investoinnit tukisivat sisämarkkinoiden sujuvaa toimintaa ja edistäisivät kestävää kasvua, työllisyyttä ja kilpailukykyä kaikkialla Euroopan unionissa.

Euroopan komission puheenjohtajan José Manuel Barroson mukaan Verkkojen Eurooppa ‑väline mahdollistaa kunnianhimoisen panostuksen Euroopan tulevaan kasvuun ja työpaikkojen luomiseen. Kansalaisia ja yrityksiä haittaa aivan liian usein se, että infrastruktuuriverkot ovat epätäydellisiä tai tehottomia – tai niitä ei yksinkertaisesti ole. Strategisiin perusrakenteisiin keskittyvä ja innovatiivinen Verkkojen Eurooppa -väline tuottaa aitoa eurooppalaista lisäarvoa ja tarjoaa siten eurooppalaisen ratkaisun eurooppalaisiin ongelmiin. ”Tämä on tunnustettu tämänpäiväisessä konferenssissa laajasti, ja olen varma, että viesti kuullaan myös jäsenvaltioiden pääkaupungeissa”, Barroso sanoi.

Konferenssin osallistujat ilmaisivat arvostavansa sekä Verkkojen Eurooppa -välineen innovatiivisuutta että sen tuottamaa huomattavaa lisäarvoa. Järjestelmän avulla voitaisiin rakentaa sellaista strategista infrastruktuuria, joka auttaa Eurooppaa kilpailemaan ja kasvamaan globaalistuneessa maailmassa. Tämä myötäilisi sekä Eurooppa 2020 ‑strategiaa että hiljattain hyväksyttyä kasvusopimusta.

Osallistujat olivat yhtä mieltä siitä, että monet tarpeelliset liikenne- ja energia-alan sekä internetin infrastruktuurihankkeet jäisivät EU:ssa toteuttamatta, jos niitä työstettäisiin ainoastaan kansallisella tasolla. Tämä on totta erityisesti nyt, kun käynnissä oleva kriisi vaikeuttaa esimerkiksi pankkilainojen saamista infrastruktuuri-investointien rahoittamiseen. Verkkojen Eurooppa ‑järjestelmään liittyy innovatiivisia rahoitusvälineitä, kuten hankejoukkolainoja, ja se tarjoaa pitkän aikavälin suuntaviivoja ja luo suunnitteluvarmuutta, joten monet osallistujat odottavat merkittäviä yksityisiä investointeja.

Useat puhujat nostivat esiin nykyisiä infrastruktuurihankkeita, jotka osoittavat selkeästi EU-tason investointien lisäarvon ja niiden tuottamat hyödyt. Esimerkkinä mainittiin hiljattain käyttöön otetut sähköyhteydet, jotka liittävät Irlannin Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, sekä kompressorit, jotka mahdollistavat kaasun siirtämisen molempiin suuntiin Keski- ja Itä-Euroopan jäsenvaltioiden välillä.

Tehokkaita, kestäviä ja saumattomasti toisiinsa kytkeytyviä Euroopan laajuisia verkkoja pidettiin olennaisina EU:n sisämarkkinoiden täyden toimivuuden ja entistä kestävämpään ja vähähiilisempään talouteen siirtymisen kannalta.

Muutamat osallistujat korostivat myös sitä, että EU:n koheesiopolitiikka ja Verkkojen Eurooppa täydentävät toisiaan. Samalla painotettiin kuitenkin koheesiopolitiikan merkitystä koko unionin kilpailukyvyn tehostamisessa.

Osallistujat olivat yhtä mieltä siitä, että Verkkojen Eurooppa -väline on konkreettinen esimerkki uudenlaisesta ajattelusta ja kumppanuudesta, josta on hyötyä kaikissa jäsenvaltioissa ja kaikille eurooppalaisille, niin kansalaisille kuin yrityksillekin. Paremmat yhteydet nimittäin helpottaisivat työskentelyä ja matkustamista, kasvattaisivat kilpailukykyä, liiketoimintamahdollisuuksia ja energiavarmuutta ja kehittäisivät Euroopan taloutta ympäristöystävällisempään suuntaan.

Useat osallistujat toivoivat, että Verkkojen Eurooppa -välineen kaiken kaikkiaan vahva kannatus tässä korkean tason tapahtumassa saisi liikkeelle myös muita tärkeitä sidosryhmiä ja päättäjiä ja vaikuttaisi myönteisesti neuvotteluihin ennen monivuotiseen rahoituskehykseen keskittyvää Eurooppa-neuvoston ylimääräistä kokousta, joka pidetään 22.–23. marraskuuta 2012.

Tausta

Euroopan komissio esitti 29. kesäkuuta 2011 monivuotista rahoituskehystä koskevia ehdotuksia, ja teki sen jälkeen 19.­ lokakuuta 2011 ehdotuksen Verkkojen Eurooppa ‑välinettä koskevaksi asetukseksi. Asiaa koskevat neuvottelut ovat edelleen käynnissä neuvostossa ja Euroopan parlamentissa.

Kesäkuussa 2012 kokoontunut Eurooppa-neuvosto hyväksyi kasvu- ja työllisyyssopimuksen, johon sisältyy sisämarkkinoiden esteiden poistaminen ja jossa viitataan yksiselitteisesti Verkkojen Eurooppa -välineen ytimessä oleviin aloihin: liikenteeseen, energiaan ja internetiin. Samassa kokouksessa Eurooppa-neuvosto päätti myös hankejoukkolainoja koskevan pilottivaiheen käynnistämisestä välittömästi.

Tämänpäiväisen konferenssin järjesti Euroopan komissio, ja siinä käyttivät puheenvuoron seuraavat henkilöt:

Leif Johansson, Ericssonin hallituksen puheenjohtaja, Euroopan teollisuusjohtajien pyöreän pöydän (ERT) puheenjohtaja

Andrus Ansip, Viron pääministeri

Efthemios Flourentzou, Kyproksen liikenne-, viestintä- ja julkisten töiden ministeri

Amalia Sartori, Euroopan parlamentin jäsen, EP:n teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puheenjohtaja

Adina-Ioana Vălean, Euroopan parlamentin jäsen, Verkkojen Eurooppa -välineestä laadittavan mietinnön esittelijä

Wolfgang Kopf, varapääjohtaja, yleiset ja sääntelyasiat, Deutsche Telekom

Maciej Witucki, toimitusjohtaja, Telekomunikacja Polska

Marc Hamy, hallintopääjohtaja, AirbusProSky

Dermot Byrne, toimitusjohtaja, EirGrid

Pierre Mongin, puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, RATP-konserni

Scott Dickens, strukturoitujen sijoitustuotteiden markkinoiden kansainvälisen osaston johtaja, HSBC Bank

Paul O'Neill, energiakysymysten kansainvälisen osaston johtaja, Allianz Global Corporate and Specialty

Osallistujat edustivat useita aloja, joiden joukossa olivat myös konferenssissa käsitellyt alat eli liikenne, energia ja internet. Organisaatioista ja yrityksistä olivat edustettuina Euroopan investointipankki, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki, Orange France Telecom, ThyssenKrupp, Telefónica, British Telecom, Siemens, Deutsche Bank, Alcatel-Lucent ja Renault.

Puheenjohtaja Barroson lisäksi konferenssiin osallistuivat Euroopan komission varapuheenjohtajista Neelie Kroes ja Siim Kallas sekä muista jäsenistä Johannes Hahn ja Günther Oettinger.

Lisätietoja:

Lehdistömateriaalia Verkkojen Eurooppa -välineestä: IP/11/1200

Puheenjohtaja Barroson ja muiden läsnä olleiden komission jäsenten puheenvuorot:

http://ec.europa.eu/bepa/expertise/conferences/index_en.htm

Verkkojen Eurooppa -välinettä esittelevä video:

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I074497

Verkkojen Eurooppa -välineen esite:

http://ec.europa.eu/bepa/pdf/cef_brochure.pdf

EU:n talousarvion tuoma lisäarvo: ”Järkevää varainkäyttöä kansalaisten hyödyksi” MEMO/11/469

Monivuotinen rahoituskehys: http://ec.europa.eu/budget/reform

Yhteyshenkilöt:

Pia Ahrenkilde Hansen +32 2 295 30 70

Jens Mester +32 2 296 39 73


Side Bar