Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 2. oktoober 2012

Euroopa Ühendamine – juhtivad ettevõtjad ja poliitikakujundajad toetavad igati komisjoni kava teha 50 miljardi ulatuses investeeringuid strateegilisse transpordi-, energia- ja internetitaristusse

Brüsselis toimunud kõrgetasemelisel konverentsil toetasid juhtivad ettevõtjad ja poliitikakujundajad igati Euroopa Ühendamise Rahastu loomist, mille kohta Euroopa Komisjoni tegi ettepaneku Euroopa Liidu uut eelarveperioodi 2014–2020 arvestades. Kuni 50 miljardi euro suurune Euroopa Ühendamise Rahastu võiks olla Euroopa tasandi sihipäraste taristuinvesteeringute tegemise oluline vahend, et tagada ühtse turu tõrgeteta toimimine ning soodustada jätkusuutlikku majanduskasvu, töökohtade loomist ja konkurentsivõime suurendamist kogu Euroopa Liidus.

Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso ütles: „Euroopa Ühendamise Rahastul peavad olema suured eesmärgid, et saaksime investeerida Euroopa tulevasse kasvu ja toetada töökohtade loomist. Elanikud ja ettevõtjad seisavad liiga tihti silmitsi takistustega, kuna Euroopa taristuvõrgud ei ole terviklikud ega tõhusad või puuduvad üldse. Tänu sellele, et Euroopa Ühendamise Rahastu keskendub strateegilisele taristule, on innovaatiline ja annab Euroopa tasandil lisaväärtust, on see euroopalik lahendus Euroopa probleemidele. Seda lähenemisviisi on tänasel konverentsil laialdaselt tunnustatud ning olen kindel, et kõlanud sõnum jõuab liikmesriikide pealinnadesse.”

Konverentsil tunnistasid esinejad ja osalejad Euroopa Ühendamise Rahastu innovaatilisust ja sellest saadavat olulist lisaväärtust. Euroopa Ühendamise Rahastu aitab luua strateegilist infrastruktuuri ning kooskõlas Euroopa 2020. aasta strateegia ja hiljuti heaks kiidetud majanduskasvu ja töökohtade loomise kokkuleppega toetab see Euroopa majanduse konkurentsivõimet ja kasvu üleilmastuvas maailmas.

Osalejad nõustusid, et ilma rahastuta jääksid ELis paljud vajalikud investeeringud transpordi-, energia- ja internetitaristusse tegemata, kui selle probleemiga tegeletaks üksnes liikmesriigi tasandil. See on eriti märgatav praeguse kriisi ajal, kuna näiteks taristuinvesteeringuteks antavad pangalaenud on piiratud. Enamik osalejaid eeldab, et Euroopa Ühendamise Rahastuga seotud innovaatilised finantsinstrumendid nagu projektivõlakirjad ning pikemat perioodi hõlmavad suunised ja kindel kavandamine aitavad kaasata olulisi erasektori investeeringuid.

Paljud osalejad osutasid praegustele ELi toetust saanud taristuprojektidele, mis näitavad selgelt ELi tasandi taristuinvesteeringutest saadavat kasu ja lisaväärtust. Näiteks võib tuua Iirimaa ja Ühendkuningriigi vahelise hiljuti loodud elektrivõrguühenduse või kompressorid, mis võimaldavad Kesk- ja Ida-Euroopa liikmesriikides gaasi vastassuunavooge.

Leiti, et tõhusad, jätkusuutlikud ja hästi ühendatud üleeuroopalised võrgud on olulised ELi ühtse turu täieliku toimimise seisukohast ja selleks, et minna üle jätkusuutlikumale vähese CO2-heitega majandusele.

Samuti rõhutasid mõned osalejad, et ELi ühtekuuluvuspoliitika ja Euroopa Ühendamise Rahastu täiendavad üksteist, ning nad osutasid ühtekuuluvuspoliitika tähtsusele kogu Euroopa Liidu konkurentsivõime suurendamise seisukohast.

Osalejad nõustusid, et Euroopa Ühendamise Rahastu on uue mõtlemise ja partnerluse konkreetne väljund, millest saavad kasu nii kõikide liikmesriikide elanikud kui ka ettevõtjad, sest paremad ühendused lihtsustavad töötamist ja reisimist, suurendavad konkurentsivõimet, ettevõtlusvõimalusi ja energiajulgeolekut ning muudavad Euroopa majanduse keskkonnasäästlikumaks.

Paljude kõrgetasemelisel konverentsil osalenute soov oli , et üldine tugev toetus Euroopa Ühendamise Rahastule aidaks koondada teisi olulisi sidusrühmi ja otsustajaid ning mõjutada soodsalt läbirääkimisi, mis toimuvad enne mitmeaastasele finantsraamistikule keskenduvat 22.–23. novembril 2012 toimuvat Euroopa Ülemkogu erakorralist kohtumist.

Taust

Mitmeaastast finantsraamistikku käsitlevate 29. juunil 2011 esitatud ettepanekute järel esitas komisjon 19. oktoobril 2011 Euroopa Ühendamise Rahastut käsitleva määruse ettepaneku. Läbirääkimised on käimas nõukogus ja Euroopa Parlamendis.

2012. aasta juunis kokkutulnud Euroopa Ülemkogu kiitis heaks majanduskasvu ja töökohtade loomise kokkuleppe, mis hõlmab ühtse turu tõkete kõrvaldamist ja milles osutatakse selgelt Euroopa Ühendamise Rahastu keskmes olevatele sektoritele: transport, energia ja internet. Ka kiitis Euroopa Ülemkogu heaks projektivõlakirjade kohese käivitamise.

Täna toimunud konverentsi korraldajaks oli Euroopa Komisjon. Konverentsil esinesid:

Leif Johansson, ettevõtte Ericsson nõukogu esimees ja Euroopa töösturite ümarlaua esimees

Andrus Ansip, Eesti peaminister

Efthemios Flourentzou, Küprose Vabariigi kommunikatsiooni- ja riiklike tööde minister

Amalia Sartori, Euroopa Parlamendi liige, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni eesistuja

Adina Ioana Valean. Euroopa Parlamendi liige, Euroopa Ühendamise Rahastu raportöör

Wolfgang Kopf, ettevõtte Deutsche Telekom peadirektori esimene asetäitja avalike suhete ja regulatiivküsimuste alal

Maciej Witucki, ettevõtte Polish Telekom peadirektor

Marc Hamy, ettevõtte AirbusProSky tegevjuht

Dermot Byrne, ettevõtte EirGrid tegevjuht

Pierre Mongin, ettevõtte RATP esimees ja tegevdirektor

Scott Dickens, panga HSBC Bank struktureeritud kapitaliturgude üldjuhataja

Paul O'Neill, ettevõtte Allianz Global Corporate and Specialty energiavaldkonna üldjuhataja

Osalejad esindasid eri valdkondi, sh asjaomaseid sektoreid – transport, energia ja internet. Esindatud olid sellised organisatsioonid ja ettevõtted nagu Euroopa Investeerimispank, Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank, Orange France Telecom, ThyssenKrupp, Telefónica, British Telecom, Siemens, Deutsche Bank, Alcatel-Lucent ja Renault.

Lisaks president Barrosole osalesid järgmised Euroopa Komisjoni liikmed: asepresidendid Neelie Kroes ja Siim Kallas ning volinikud Johannes Hahn ja Günther Oettinger.

Lisateave:

Pressiteave Euroopa Ühendamise Rahastu kohta: IP/11/1200

President Barroso ja komisjoni teiste liikmete avaldused:

http://ec.europa.eu/bepa/expertise/conferences/index_en.htm

Videoklipp:

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I074497

Euroopa Ühendamise Rahastut käsitlev brošüür:

http://ec.europa.eu/bepa/expertise/conferences/index_en.htm

ELi eelarve lisaväärtus: „Vahendid paigutatakse sinna, kus neid on kõige rohkem vaja” MEMO/11/469

Mitmeaastane finantsraamistik: http://ec.europa.eu/budget/reform

Kontaktisikud :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar