Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 2. oktober 2012

"Connecting Europe" – virksomhedsledere og politiske beslutningstagere giver stor opbakning til Kommissionens plan om 50 mia. EUR til strategiske infrastrukturinvesteringer i transport, energi og internet

På en konference på højt niveau i Bruxelles gav virksomhedsledere og politiske beslutningstagere deres fulde opbakning til etableringen af en Connecting Europe-facilitet, som Europa-Kommissionen har foreslået for EU’s nye finansieringsperiode 2014-2020. Med op til 50 mia. EUR kan Connecting Europe-faciliteten blive et væsentligt instrument til målrettede infrastrukturinvesteringer på europæisk plan for at sikre, at det indre marked fungerer gnidningsløst og fremmer bæredygtig vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne i EU.

Formanden for Europa-Kommissionen, José Manuel Barroso, udtaler: "Vi har brug for en ambitiøs Connecting Europe-facilitet for at investere i Europas vækst fremover og sætte skub i beskæftigelsen. Alt for ofte støder borgere og erhvervsliv på forhindringer, fordi infrastrukturnettene er ufuldstændige, ineffektive eller simpelthen ikke eksisterer. Connecting Europe-faciliteten er med sit fokus på strategisk infrastruktur, sin innovative karakter og sin reelle europæiske merværdi en europæisk løsning på et europæisk problem. Dette blev i vid udstrækning anerkendt på dagens konference, og jeg er sikker på, at denne besked også vil blive hørt i medlemsstaternes hovedstæder."

På konferencen satte talere og deltagere pris på Connecting Europe-facilitetens innovative karakter og den væsentlige merværdi, den vil give. Connecting Europe-faciliteten vil bidrage til at få sat skub i den strategiske infrastruktur, som skal hjælpe "Europa til at blive konkurrencedygtig og til at vokse" i en globaliseret verden i overensstemmelse med Europa 2020-strategien og den seneste vækstpagt.

Deltagerne var enige om, at mange nødvendige investeringer i transport, energi og internet i EU ikke ville blive foretaget, hvis de udelukkende skulle foretages på nationalt plan. Det er især tilfældet under den nuværende krise, som f.eks. hindrer banker i at låne til infrastrukturinvesteringer. De fleste deltagere forventer store private investeringer takket være innovative finansieringsinstrumenter i forbindelse med Connecting Europe-faciliteten, såsom projektobligationer, samt de lidt mere langsigtede retningslinjer og den større sikkerhed i planlægningen, som faciliteten indebærer.

Mange pegede på de eksisterende infrastrukturprojekter, som har fået EU-støtte, og som tydeligt viser fordelene og merværdien ved infrastrukturinvesteringer på EU-plan, såsom den elforbindelse, der for nylig blev indviet mellem Irland og Det Forenede Kongerige, eller de kompressorer, som gør det muligt at sende gasstrømme den anden vej i central- og østeuropæiske medlemsstater.

Der var enighed om, at højtydende, bæredygtige og effektivt indbyrdes forbundne transeuropæiske net er af afgørende betydning for, at EU’s indre marked fungerer fuldt ud, og for omlægningen til en mere bæredygtig CO2-fattig økonomi.

Nogle deltagere fremhævede også komplementariteten mellem EU's samhørighedspolitik og Connecting Europe-faciliteten, idet de understregede samhørighedspolitikkens betydning for at øge konkurrenceevnen i hele EU.

Deltagerne var også enige om, at Connecting Europe-faciliteten er et konkret udtryk for en ny måde at tænke på og for et partnerskab, som vil være til fordel for europæere i alle medlemsstater, såvel borgere som virksomheder, idet bedre indbyrdes forbindelser vil gøre det lettere at arbejde og rejse, øge konkurrenceevnen, fremme forretningsmulighederne og energiforsyningssikkerheden samt gøre EU’s økonomi grønnere.

Mange gav udtryk for, at den generelt store støtte til Connecting Europe-faciliteten på denne vigtige konference kunne mobilisere andre vigtige interessenter og beslutningstagere og få en positiv indflydelse på forhandlingsforløbet forud for det ekstraordinære Europæiske Råd den 22.-23. november 2012, som skal handle om den flerårige finansielle ramme.

Baggrund:

Efter forslagene til den flerårige finansielle ramme af 29. juni 2011 fremlagde Kommissionen udkastet til forordningen for Connecting Europe-faciliteten den 19. oktober 2011. Forhandlingerne er i gang i Rådet og Europa-Parlamentet.

Det Europæiske Råd blev i juni 2012 enigt om vækst- og beskæftigelsespagten, som omfatter afskaffelse af hindringer på det indre marked, og som udtrykkeligt henviser til de sektorer, som er de centrale elementer i Connecting Europe-faciliteten: transport, energi og internet. Det Europæiske Råd blev desuden enigt om at iværksætte projektobligationernes pilotfase med det samme.

Dagens konference blev organiseret af Europa-Kommissionen. Følgende talere deltog:

Leif Johansson, bestyrelsesformand for Ericsson og leder af den europæiske rundbordsdrøftelse

Andrus Ansip, Estlands premierminister

Efthemios Flourentzou, Cyperns minister for kommunikation og offentlige arbejder

Amalia Sartori, MEP, formand for Europa-Parlamentets Udvalg om Industri, Forskning og Energi

Adina Ioana Valean, MEP, ordfører for Connecting Europe-faciliteten

Wolfgang Kopf, chef for Politik og Regulering, Deutsche Telekom

Maciej Witucki, chef for Telekomunikacja Polska

Marc Hamy, driftsdirektør, AirbusProSky

Dermot Byrne, adm. direktør, EirGrid

Pierre Mongin, bestyrelsesformand og adm. direktør for RATP-gruppen

Scott Dickens, global leder for Strukturerede Kapitalmarkeder, HSBC Bank

Paul O’Neill, global leder for energi, Allianz Global Corporate and Specialty

Deltagerne kom fra et bredt udvalg af områder, herunder de berørte sektorer - transport, energi og internet. Blandt de organisationer og virksomheder, der var repræsenteret, var Den Europæiske Investeringsbank, Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling, Orange France Telecom, ThyssenKrupp, Telefónica, British Telecom, Siemens, Deutsche Bank, Alcatel-Lucent og Renault.

Udover Kommissionens formand José Manuel Barroso deltog følgende medlemmer af Europa-Kommissionen: Næstformændene Neelie Kroes og Siim Kallas samt kommissærerne Johannes Hahn og Günther Oettinger.

Yderligere oplysninger:

Pressemateriale om Connecting Europe-faciliteten: IP/11/1200

Læs erklæringerne fra kommissionsformand José Manuel Barroso og de øvrige kommissionsmedlemmer:

http://ec.europa.eu/bepa/expertise/conferences/index_en.htm

Se videoklippet:

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I074497

Læs brochuren om Connecting Europe-faciliteten:

http://ec.europa.eu/bepa/expertise/conferences/index_en.htm

Om EU-budgettets merværdi: "Valuta for pengene" MEMO/11/469

Om den flerårige finansielle ramme: http://ec.europa.eu/budget/reform

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar