Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel, 2. října 2012

„Propojení Evropy“ – plán Komise, jak investovat 50 miliard eur do strategické infrastruktury v dopravě, energetice a internetu, získal pevnou podporu čelných představitelů podnikatelské a politické sféry

V Bruselu na konferenci na vysoké úrovni vyjádřili čelní představitelé podnikatelské a politické sféry pevnou podporu vytvoření nástroje pro propojení Evropy, který Evropská komise navrhuje pro nové finanční období EU v letech 2014–2020. S až 50 miliardami eur by se nástroj pro propojení Evropy mohl stát klíčovým nástrojem pro cílené investice do infrastruktury na evropské úrovni k zajištění hladkého fungování jednotného trhu a podnícení udržitelného růstu, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti v rámci celé Evropské unie.

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso uvedl: „Potřebujeme ambiciózní nástroj pro propojení Evropy, díky kterému bude možné investovat do budoucího růstu Evropy a který povede k tvorbě pracovních míst. Neúplné, neúčelné nebo prostě neexistující sítě infrastruktury příliš často zbytečně omezují občany a podniky. Nástroj pro propojení Evropy je evropským řešením evropského problému, neboť se zaměřuje na investice do strategické infrastruktury, má inovativní charakter a vskutku evropskou přidanou hodnotu. Tato skutečnost byla na dnešní konferenci široce uznána a já věřím, že tato zpráva bude mít rovněž odezvu v hlavních městech členských států.“

Na konferenci řečníci i účastníci ocenili inovativní charakter nástroje pro propojení Evropy i jím vytvořenou důležitou přidanou hodnotu. Nástroj pro propojení Evropy by umožnil realizovat strategickou infrastrukturu, která pomůže tomu, aby v globalizovaném světě „byla Evropa konkurenceschopná a její hospodářství rostlo“, a to v souladu se strategií Evropa 2020 a nedávno přijatým Paktem pro růst.

Účastníci konference se shodli na tom, že bez tohoto nástroje by v EU nebyla realizována řada nutných investic do infrastruktury v dopravě, energetice a internetu, pokud by se záležitosti řešily čistě na vnitrostátní úrovni. A to obzvlášť při probíhající krizi, která omezuje schopnost bank úvěrovat investice do infrastruktury. Většina účastníků konference očekává, že díky inovativním finančním nástrojům spojeným s nástrojem pro propojení Evropy, jako jsou projektové dluhopisy, dlouhodobější zaměření a plánovaná zajištění, dojde ke značným soukromým investicím.

Mnoho z účastníků poukázalo na stávající projekty infrastruktury podporované prostřednictvím EU, které jsou jednoznačným důkazem výhodnosti a přidané hodnoty investic do infrastruktury na unijní úrovni. Příkladem může být nedávno zprovozněné elektrické propojení Irska a Spojeného království nebo kompresory umožňující proudění plynu opačným směrem v členských státech střední a východní Evropy.

Účastníci konference měli za to, že pro plné fungování jednotného trhu EU a pro přechod k udržitelnějšímu nízkouhlíkovému hospodářství je zásadní, aby existovaly vysoce výkonné, udržitelné a účelně propojené panevropské sítě.

Někteří účastníci rovněž zdůrazňovali, že unijní politika soudržnosti je komplementární k nástroji pro propojení Evropy, přičemž zdůrazňovali důležitost politiky soudržnosti pro zvýšení konkurenceschopnosti celé Evropské unie.

Účastníci se shodli na tom, že nástroj pro propojení Evropy je konkrétním vyjádřením nové filosofie a partnerství, a bude přínosný pro občany i podniky ve všech členských státech, neboť lepší propojení usnadní práci, cestování, zvýší konkurenceschopnost a počet podnikatelských příležitostí a energetickou bezpečnost a evropské hospodářství učiní ekologičtějším.

Mnozí vyjádřili přání, aby celková podpora nástroji pro propojení Evropy vyplývající z této konference na vysoké úrovni mobilizovala další důležité zúčastněné osoby a odpovědné činitele a pozitivně ovlivnila nadcházející mimořádnou Evropskou radu, která bude ve dnech 22. a 23. listopadu věnována víceletému finančnímu rámci.

Souvislosti:

Po návrzích víceletého finančního rámce ze dne 29. června 2011 předložila Komise dne 19. října 2011 návrh nařízení, kterým se vytváří nástroj pro propojení Evropy. Nyní Rada a Evropský parlament o těchto návrzích jednají.

Evropská rada v červnu 2012 odsouhlasila Pakt pro růst a zaměstnanost, jehož součástí je odstraňování překážek na jednotném trhu a který výslovně odkazuje na odvětví, jež jsou základním kamenem nástroje pro propojení Evropy: doprava, energetika a internet. Evropská rada se rovněž dohodla na okamžitém zahájení pilotní fáze projektových dluhopisů.

Dnešní konference byla organizována Evropskou komisí. Vystoupili na ní:

Leif Johansson, prezident podniku Ericsson a předseda evropského kulatého stolu

Andrus Ansip, premiér Estonska

Efthemios Flourentzou, ministr komunikací a práce, Kyperská republika

Amalia Sartori, poslankyně EP, předsedkyně výboru EP pro průmysl, výzkum a energetiku

Adina Ioana Valean, poslankyně EP, zpravodajka pro nástroj pro propojení Evropy

Wolfgang Kopf, místopředseda oddělení pro veřejné a regulační záležitosti, Deutsche Telekom

Maciej Witucki, předseda představenstva, Telekomunikacja Polska

Marc Hamy, generální ředitel, AirbusProSky

Dermot Byrne, výkonný ředitel, EirGrid

Pierre Mongin, předseda představenstva a generální ředitel RATP Group

Scott Dickens, vedoucí oddělení strukturovaných kapitálových trhů, HSBC Bank

Paul O'Neill, vedoucí oddělení energetiky, Allianz Global Corporate and Specialty

Konference se účastnili zástupci celé řady odvětví, včetně dotčených odvětví dopravy, energetiky a internetu. Mezi zastoupenými organizacemi a společnostmi byly Evropská investiční banka, Evropská banka pro obnovu a rozvoj, Orange France Telecom, ThyssenKrupp, Telefónica, British Telecom, Siemens, Deutsche Bank, Alcatel-Lucent a Renault.

Kromě předsedy Barrosa se konference za Evropskou komisi zúčastnili místopředsedkyně Neelie Kroesová a místopředseda Siim Kallas a komisaři Johannes Hahn a Günther Oettinger.

Další informace:

Tiskový materiál o nástroji pro propojení Evropy: IP/11/1200

Prohlášení předsedy Barrosa a dalších členů Komise:

http://ec.europa.eu/bepa/expertise/conferences/index_en.htm

Přehrát video klip:

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I074497

Tiskový materiál o nástroji pro propojení Evropy:

http://ec.europa.eu/bepa/expertise/conferences/index_en.htm

O přidané hodnotě rozpočtu EU: „Rozpočet EU: peníze využité tam, kde je jich třeba a kde vám přinášejí prospěch“ MEMO/11/469

O víceletém finančním rámci: http://ec.europa.eu/budget/reform

Kontaktní osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen +32 22953070

Jens Mester +32 22963973


Side Bar