Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 1 oktober 2012

Säkrare livsmedel: ny EU-lista över godkända aromämnen

Två nya EU-rättsakter ska se till att aromämnen i livsmedel blir ännu säkrare och att användningen blir öppnare. Livsmedelsindustrin får bara använda de aromämnen som nämns i EU:s godkända lista.

Aromämnen kan ändra matens smak eller doft och har länge använts som riskfri tillsats i många olika livsmedel, t.ex. läsk, godis, frukostflingor, kakor och yoghurt. Nu har de utvärderats på EU-nivå.

– Den här lagstiftningen bygger på arbetet vid Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) och andra forskningsorgan. Vår förhoppning är att både allmänheten och näringslivet ska få mer insyn och bättre information. På så sätt blir det enklare för alla att ta reda på exakt vilka ämnen som får användas i livsmedel, säger John Dalli, EU:s kommissionär för folkhälso- och konsumentfrågor.

De båda nya rättsakterna kommer att klargöra och harmonisera användningen av aromämnen på den inre marknaden:

  • Den första förordningen1 innehåller en lista över de aromämnen som får användas i livsmedel i EU. Den träder i kraft den 22 april 2013 och ger på så sätt livsmedelsindustrin tid att anpassa sig till de nya reglerna. Aromämnen som inte är upptagna i listan kommer att vara förbjudna efter en utfasningsperiod på 18 månader.

  • Den andra förordningen2 innehåller övergångsbestämmelser för andra aromämnen, t.ex. aromer som framställts från material som inte är livsmedel. Den träder i kraft den 22 oktober 2012.

Den nya listan innehåller över 2 100 tillåtna aromämnen. Ytterligare 400 kommer att finnas kvar på marknaden tills Efsa är klar med sin utvärdering. Det rör sig om ämnen som har använts länge och som redan har bedömts som riskfria av andra forskningsorgan.

Ökad öppenhet och insyn

Öppenhet och tydlig information är den största vinsten med de nya reglerna. De godkända aromämnena kommer att förtecknas tillsammans med de livsmedelskategorier där de får tillsättas. Öppenheten blir större, eftersom listan också kommer att läggas ut på nätet, så att konsumenter, företag och livsmedelsmyndigheter lätt ska kunna kontrollera vilka aromämnen som är godkända.

Villkor för godkännande av aromämnen

Ett aromämne måste uppfylla följande villkor för att godkännas:

  • Det får inte finnas någon vetenskapligt bevisad hälsorisk för konsumenten när ämnet används i den mängd som föreslås.

  • Konsumenten får inte vilseledas av användningen.

Även andra faktorer kan spela in, t.ex. etik, tradition och miljöhänsyn.

Tillsyn

Det är de nationella tillsynsmyndigheternas uppgift att se till att livsmedel med otillåtna aromämnen försvinner ur hyllorna. De ska också informera kommissionen och de andra EU-länderna om ämnet med hjälp av EU:s system för snabb varning för livsmedel och foder.

Bakgrund

Listan över tillåtna aromämnen är ett viktigt led i genomförandet av ramförordningen3 om aromämnen från december 2008. Enligt förordningen får aromämnen bara användas om de är säkra och inte vilseleder konsumenten.

Läs mer:
http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/index_en.htm

Listan på internet:
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/?sector=FFL

MEMO/12/723

Kontaktpersoner:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 872/2012 om antagande av den förteckning över aromämnen som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2232/96, om dess införande i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 1565/2000 och kommissionens beslut 1999/217/EG

2 :

Kommissionens förordning (EU) nr 873/2012 om övergångsbestämmelser avseende unionsförteckningen över aromer och ursprungsmaterial i bilaga I till förordning (EG) nr 1334/2008

3 :

Förordning (EG) nr 1334/2008 om aromer och vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för användning i och på livsmedel


Side Bar