Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 1. októbra 2012

Väčšia bezpečnosť potravín: EÚ prijala zoznam schválených aromatických látok

Vďaka dvom právnym predpisom, ktoré dnes prijala Komisia, bude používanie aromatických látok ešte bezpečnejšie a transparentnejšie. V potravinárstve sa budú používať len tie aromatické látky, ktoré sú uvedené na schválených zoznamoch.

Aromatické látky ovplyvňujúce chuť a/alebo vôňu jedla sa už dlho bezpečne používajú v množstve potravín ako napr. v nealkoholických nápojoch, cukrovinkách, cereáliách, sladkom pečive a jogurtoch a teraz boli posúdené na úrovni EÚ.

„Vďaka niekoľkoročnému úsiliu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín a ostatných vedeckých subjektov tieto právne predpisy o aromatických látkach značne zlepšia transparentnosť informácií ako pre občanov, tak aj pre výrobné odvetvie. Pre všetky zainteresované strany bude ľahšie zistiť, ktoré aromatické látky sa môžu v potravinách používať,“ povedal John Dalli, komisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku.

Používanie aromatických látok spresnia a harmonizujú tieto dva nové právne predpisy:

  • Prvým nariadením1 sa pre celú EÚ stanovuje nový zoznam aromatických látok, ktoré sa môžu používať v potravinách. Tento zoznam sa bude používať od 22. apríla 2013, aby sa potravinárske odvetvie v EÚ mohlo prispôsobiť novým pravidlám. Všetky aromatické látky, ktoré nie sú uvedené na zozname, budú po skončení prechodného 18-mesačného obdobia zakázané.

  • Druhé nariadenie2 sa zaoberá prechodnými opatreniami týkajúcimi sa iných aromatických látok, ako napr. aromatických látok vyrábaných z nepotravinárskych zdrojov a bude platiť od 22. októbra 2012.

Nový zoznam obsahuje viac ako 2 100 povolených aromatických látok. Ďalších 400 látok zostane na trhu, pokým Európsky úrad pre bezpečnosť potravín neukončí ich posúdenie. Tieto látky sa už používajú dlho a iné vedecké subjekty ich označili za bezpečné.

Zvýšená transparentnosť

Jedným z hlavných prínosov nových pravidiel je transparentnosť a zrozumiteľnosť informácií. Povolené používanie aromatických látok bude odteraz uvádzané podľa kategórie potraviny, do ktorej môžu byť pridávané. K zlepšeniu transparentnosti dôjde aj vďaka tomu, že bude sprístupnená on-line databáza, ktorá umožní spotrebiteľom, potravinárskym podnikom a vnútroštátnym orgánom úradnej kontroly potravín ľahko identifikovať, ktoré aromatické látky sa môžu v potravinách používať.

Podmienky povolenia aromatických potravín

Aromatická látka sa môže povoliť len vtedy, ak spĺňa tieto podmienky:

  • nepredstavuje, vychádzajúc z dostupných vedeckých dôkazov, riziko pre zdravie spotrebiteľa pri navrhovanej miere použitia,

  • jej používanie nie je pre spotrebiteľa zavádzajúce.

Pri povoľovaní aromatických látok sa môžu vziať do úvahy aj iné relevantné informácie, medzi ktoré môžu patriť etické otázky, tradície alebo vplyv na životné prostredie.

Presadzovanie právnych predpisov

Vnútroštátne orgány presadzovania práva budú mať za úlohu zabezpečiť, aby potraviny obsahujúce akékoľvek nepovolené aromatické látky boli stiahnuté z trhu. O takýchto látkach by prostredníctvom systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá EÚ tiež mali informovať Európsku komisiu a ostatné členské štáty.

Súvislosti

Pozitívny zoznam schválených aromatických látok predstavuje dôležitý míľnik pri vykonávaní rámcového nariadenia3 o aromatických látkach prijatého v decembri 2008. Nariadením sa stanovuje, že používanie aromatických látok musí byť bezpečné a nesmie zavádzať spotrebiteľa.

Viac informácií nájdete na:
http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/index_en.htm

Databáza zahŕňajúca zoznam:
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/?sector=FFL

MEMO/12/723

Kontaktné osoby:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 872/2012, ktorým sa prijíma zoznam aromatických látok stanovený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96 a zapracúva sa do prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 1565/2000 a rozhodnutie Komisie 1999/217/ES.

2 :

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 873/2012 o prechodných opatreniach týkajúcich sa zoznamu Únie obsahujúceho arómy a východiskové materiály stanoveného v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008.

3 :

Nariadenie (ES) č. 1334/2008 o arómach a určitých zložkách potravín s aromatickými vlastnosťami na použitie v potravinách.


Side Bar