Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 1. oktobrī

Uzlabojumi pārtikas nekaitīguma jomā: ES pieņem apstiprināto aromatizējošo vielu sarakstu

Pārtikā tiks izmantotas vēl nekaitīgākas aromatizējošās vielas, un to izmantojums būs vēl caurredzamāks — to nodrošinās divi tiesību akti, kurus šodien pieņēmusi Eiropas Komisija. Pārtikas nozare drīkstēs izmantot tikai tās aromatizējošās vielas, kuras iekļautas apstiprinātajā sarakstā.

Aromatizējošās vielas, ko izmanto, lai mainītu garšu un/vai smaržu, ilgi un nekaitīgi lietotas daudzos un dažādos pārtikas produktos, piemēram, bezalkoholiskajos dzērienos, konditorejas izstrādājumos, graudaugu produktos, kūkās un jogurtos,— tagad tām veikts novērtējums ES līmenī.

“Tas ir Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) un citu zinātnisku organizāciju nopelns, ka tiesību akti par aromatizējošām vielām iedzīvotājiem un tāpat nozarei ievērojami uzlabos informācijas caurredzamību. Tagad ikvienam interesentam būs vieglāk precīzi uzzināt, kuras aromatizējošās vielas var izmantot pārtikā,” sacīja Džons Dalli, veselības un patērētāju politikas komisārs.

Šajos divos jaunajos tiesību aktos būs skaidrāk un saskaņotāk noteikts, kā vienotajā tirgū izmantojamas aromatizējošās vielas.

  • Pirmajā regulā1 ietverts jauns ES mērogā piemērojams to aromatizējošo vielu saraksts, kuras var izmantot pārtikā. Lai ES pārtikas nozare varētu pielāgoties jaunajiem noteikumiem, regula tiks piemērota no 2013. gada 22. aprīļa. Visas aromatizējošās vielas, kas nav ietvertas sarakstā, pēc 18 mēnešu laikposma, kurā tās pakāpeniski izņems no aprites, būs aizliegtas.

  • Otrajā regulā2 noteikti pārejas pasākumi attiecībā uz citiem aromatizētājiem, piemēram, tiem, kas izgatavoti no nepārtikas avotiem, un tā tiks piemērota no 2012. gada 22. oktobra.

Jaunais saraksts ietver vairāk nekā 2100 atļautu aromatizējošo vielu. Vēl 400 aromatizējošo vielu paliks tirgū, līdz EFSA pabeigs to novērtēšanu. Tās ir vielas, kas izmantotas jau ilgstoši un ko atzinušas par nekaitīgām citas zinātniskās organizācijas.

Lielāka caurredzamība

Informācijas caurredzamība un skaidrība ir viens no galvenajiem ieguvumiem, ko nodrošina jaunie noteikumi. Aromatizējošo vielu atļautie izmantojumi būs norādīti sarakstā, kur atzīmēts, kurām pārtikas kategorijām attiecīgo vielu drīkst pievienot. Caurredzamība būs labāka, jo saraksts būs pieejams arī tiešsaistes datubāzē, kas ļaus patērētājiem, pārtikas uzņēmumiem un valsts pārtikas kontroles iestādēm viegli noteikt, kuras aromatizējošās vielas ir atļauts izmantot pārtikā.

Nosacījumi, ar kuriem atļauj izmantot aromatizējošās vielas

Aromatizējošu vielu var atļaut tikai tad, ja to izmanto atbilstīgi šādiem nosacījumiem:

  • pamatojoties uz pieejamo zinātnisko informāciju, ieteiktajās devās paredzētajā izmantošanas veidā tā nerada riskus patērētāju veselībai,

  • to izmantojums nemaldina patērētājus.

Atļaujot aromatizētājus, tiek izvērtēti arī citi būtiski faktori. Cita starpā tie ietver ar ētiku, tradīcijām un vidi saistītus faktorus.

Noteikumu izpilde

Valstu izpildes iestādēm ir jānodrošina, lai pārtika, kas satur neatļautas aromatizējošas vielas, tiktu izņemta no tirgus. ES ātrās brīdināšanas sistēmā pārtikas un barības jomā (RASFF) tām par konkrēto vielu jāinformē arī Eiropas Komisija un pārējās dalībvalstis.

Vispārīga informācija

Apstiprināto aromatizējošo vielu pozitīvais saraksts iezīmē jaunu posmu 2008. gada decembrī pieņemtās aromatizējošo vielu pamatregulas3 īstenošanā. Tajā ir prasība lietot aromatizējošās vielas nekaitīgi un nemaldinot patērētāju.

Plašāka informācija:
http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/index_en.htm

Datubāze, kurā iekļauts saraksts:
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/?sector=FFL

MEMO/12/723

Kontaktpersonas

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 872/2012, ar ko pieņem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 2232/96 paredzēto aromatizējošo vielu sarakstu, iekļauj to Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikumā un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 1565/2000 un Komisijas Lēmumu 1999/217/EK

2 :

Komisijas Regula (ES) Nr. 873/2012 par pārejas pasākumiem attiecībā uz Savienības sarakstu ar aromatizētājiem un izejmateriāliem, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikumā

3 :

Regula (EK) Nr. 1334/2008 par aromatizētājiem un dažām pārtikas sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām izmantošanai pārtikā


Side Bar