Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. spalio 1 d., Briuselis

Maisto saugos didinimas. ES priima patvirtintų kvapiųjų medžiagų sąrašą

Šiandien Europos Komisija priėmė du teisės aktus, kurie padės užtikrinti, kad kvapiųjų medžiagų naudojimas maisto produktuose taptų dar saugesnis ir skaidresnis. Maisto pramonėje bus galima naudoti tik tas kvapiąsias medžiagas, kurios įtrauktos į patvirtintus sąrašus.

Kvapiosios medžiagos jau seniai saugiai naudojamos įvairių maisto produktų – gėrimų, konditerijos gaminių, dribsnių, pyragų ir jogurtų – skoniui ir (arba) kvapui keisti, o dabar jos įvertintos ES lygmeniu.

„Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) ir kitos mokslinės institucijos labai prisidėjo, kad šiais kvapiosioms medžiagoms skirtais teisės aktais būtų labai padidintas ir piliečiams, ir pramonės sektoriui teikiamos informacijos skaidrumas. Visiems bus lengviau sužinoti, kurios kvapiosios medžiagos gali būti naudojamos maisto produktuose“, – sakė už sveikatos ir vartotojų politiką atsakingas Komisijos narys Johnas Dalli.

Priėmus šiuos du naujus teisės aktus kvapiųjų medžiagų naudojimas bendrojoje rinkoje taps aiškus ir darnus.

  • Pirmajame reglamente1 numatytas naujas ES kvapiųjų medžiagų, kurios gali būti naudojamos maisto produktuose, sąrašas. Reglamentas bus pradėtas taikyti nuo 2013 m. balandžio 22 d., kad ES maisto pramonė spėtų prisitaikyti prie naujųjų taisyklių. Visos į sąrašą neįtrauktos medžiagos bus uždraustos po 18 mėnesių pereinamojo laikotarpio.

  • Antrasis reglamentas2, kuris bus pradėtas taikyti 2012 m. spalio 22 d., susijęs su pereinamojo laikotarpio priemonėmis, taikomomis kitoms kvapiosioms medžiagoms, pvz., toms, kurios gaminamos ne iš maisto žaliavos.

Į naująjį sąrašą įtraukta per 2 100 patvirtintų kvapiųjų medžiagų. Dar 400 liks rinkoje, kol EFSA baigs jų vertinimą. Minėtosios medžiagos jau seniai naudojamos, ir jų saugumą jau patvirtino kitos mokslinės institucijos.

Didesnis skaidrumas

Informacijos skaidrumas ir aiškumas – vienas iš svarbiausių naujųjų taisyklių privalumų. Leidžiami kvapiųjų medžiagų panaudojimo būdai bus išvardyti pagal maisto produktų, į kuriuos jų galima dėti, kategorijas. Bus užtikrintas didesnis skaidrumas, nes sąrašą bus galima rasti ir internetinėje duomenų bazėje, todėl vartotojai, maisto pramonės įmonės ir nacionalinės maisto kontrolės tarnybos galės lengvai nustatyti, kurios kvapiosios medžiagos patvirtintos naudoti maistui.

Kvapiųjų medžiagų tvirtinimo reikalavimai

Kvapioji medžiaga gali būti patvirtinta tik jei ji atitinka tokius reikalavimus:

  • remiantis turimais moksliniais duomenimis, siūlomas naudoti kvapiosios medžiagos kiekis nekelia pavojaus vartotojų sveikatai;

  • jos naudojimas neklaidina vartotojo.

Tvirtinant kvapiąsias medžiagas gali būti atsižvelgiama ir į kitus veiksnius. Tai, be kita ko, gali būti etiniai, tradiciniai ar aplinkos veiksniai.

Vykdymo užtikrinimas

Nacionalinės vykdymo užtikrinimo institucijos privalo užtikrinti, kad maisto produktai, kuriuose yra nepatvirtintų kvapiųjų medžiagų, būtų pašalinti iš rinkos. Be to, apie atitinkamą medžiagą per ES skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemą (RASFF) jos turėtų informuoti Europos Komisiją ir kitas valstybes nares.

Pagrindiniai faktai

Patvirtintų kvapiųjų medžiagų sąrašas – svarbus žingsnis įgyvendinant 2008 m. gruodžio mėn. priimtą Pagrindų reglamentą3 dėl kvapiųjų medžiagų. Jame reikalaujama, kad kvapiųjų medžiagų naudojimas būtų saugus ir neklaidintų vartotojo.

Daugiau informacijos
http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/index_en.htm

Duomenų bazė, kurioje pateiktas sąrašas
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/?sector=FFL

MEMO/12/723

Asmenys ryšiams:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 872/2012, kuriuo patvirtinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2232/96 numatytas kvapiųjų medžiagų sąrašas, jis įtraukiamas į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedą ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1565/2000 ir Komisijos sprendimas 1999/217/EB.

2 :

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 873/2012 dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, susijusių su Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priede pateiktu Sąjungos kvapiųjų medžiagų ir žaliavų sąrašu.

3 :

Reglamentas (EB) Nr. 1334/2008 dėl kvapiųjų medžiagų ir aromatinių savybių turinčių tam tikrų maisto ingredientų naudojimo maisto produktuose ir ant jų.


Side Bar