Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 1. lokakuuta 2012

EU parantaa elintarvikkeiden turvallisuutta: luettelo sallituista aromiaineista

Aromiaineiden käytöstä elintarvikkeissa tulee entistäkin turvallisempaa ja avoimempaa kahden säädöksen ansiosta, jotka Euroopan komissio hyväksyi tänään. Vastaisuudessa elintarviketeollisuudessa voidaan käyttää ainoastaan aromiaineita, jotka ovat sallittujen aromiaineiden luettelossa.

Aromiaineita on käytetty turvallisesti jo pitkään erilaisten elintarvikkeiden, kuten virvoitusjuomien, makeisten, aamiaismurojen, kakkujen ja jogurttien maun tai tuoksun muunteluun, ja nyt niitä on arvioitu EU:n tasolla.

”Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen ja muiden tieteellisten elinten jatkuvien ponnistelujen ansiosta nyt annettu aromiaineita koskeva lainsäädäntö parantaa huomattavasti sekä kansalaisten että elintarviketeollisuuden tiedonsaannin avoimuutta. Vastaisuudessa kaikkien asianomaisten on entistä helpompi tietää tarkalleen, mitä aromiaineita elintarvikkeissa saa käyttää", totesi terveys- ja kuluttajapolitiikasta vastaava komissaari John Dalli.

Nämä kaksi uutta säädöstä selkeyttävät ja yhdenmukaistavat aromiaineiden käyttöä sisämarkkinoilla:

  • Ensimmäisessä asetuksessa1 säädetään uudesta EU:n laajuisesta luettelosta aromiaineista, joita voidaan käyttää elintarvikkeissa. Asetusta sovelletaan 22. huhtikuuta 2013 alkaen, jotta EU:n elintarviketeollisuudelle jää aikaa sopeutua uusiin sääntöihin. Luetteloon sisältymättömien aromiaineiden käyttö on kiellettyä 18 kuukauden pituisen siirtymävaiheen jälkeen;

  • Toinen asetus2 koskee muille aromiaineille, kuten muista kuin elintarvikeraaka-aineista valmistetuille aromiaineille, asetettavia siirtymätoimenpiteitä, ja sitä sovelletaan 22. lokakuuta 2012 lähtien.

Uusi luettelo sisältää yli 2 100 sallittua aromiainetta. Näiden lisäksi 400 muun aromiaineen pitäminen markkinoilla on sallittua siihen asti, kunnes Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen on saanut arviointinsa päätökseen. Kyseiset aromiaineet ovat olleet käytössä kauan, ja eräät toiset tieteelliset elimet ovat jo todenneet ne turvallisiksi.

Avoimuuden lisääntyminen

Uusilla säännöillä parannetaan ennen kaikkea avoimuutta ja tietojen selkeyttä. Aromiaineiden hyväksytyt käyttötarkoitukset ryhmitellään niiden elintarvikkeiden mukaan, joihin aromiaineita on sallittua lisätä. Avoimuus paranee, sillä luettelo on saatavilla myös verkkotietokannassa, josta kuluttajien, elintarvikealan yritysten ja kansallisten elintarvikeviranomaisten on helppoa tarkistaa, mitä aromiaineita elintarvikkeissa on sallittua käyttää.

Aromiaineiden hyväksymisen edellytykset

Aromiaine voidaan hyväksyä vain, jos se täyttää seuraavat edellytykset:

  • se ei käytettävissä olevan tieteellisen näytön perusteella vaaranna kuluttajien terveyttä, kun sitä käytetään ehdotettuina määrinä;

  • sen käyttö ei johda kuluttajaa harhaan.

Aromiaineiden hyväksynnässä voidaan ottaa huomioon myös muita asiaan vaikuttavia tekijöitä. Tällaisia voivat olla muun muassa etiikkaan, perinteisiin ja ympäristöön liittyvät tekijät.

Täytäntöönpanon valvonta

Kansallisten valvontaviranomaisten tehtävänä on varmistaa, että luvattomia aromiaineita sisältävät elintarvikkeet vedetään pois markkinoilta. Niiden olisi myös tiedotettava Euroopan komissiolle ja muille jäsenvaltioille luvattomasta aromiaineesta elintarvikkeita ja rehuja koskevan EU:n nopean hälytysjärjestelmän kautta.

Tausta

Sallittujen aromiaineiden positiiviluettelo on merkittävä askel joulukuussa 2008 hyväksytyn aromiaineita koskevan puiteasetuksen3 täytäntöönpanossa. Siinä edellytetään, että aromiaineiden käyttö on turvallista eikä johda kuluttajia harhaan.

Lisätietoja:
http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/index_en.htm

Tietokanta, jossa aromiaineet on lueteltu:
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/?sector=FFL

MEMO/12/723

Yhteyshenkilöt:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 872/2012 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2232/96 säädetyn aromiaineiden luettelon hyväksymisestä, sen sisällyttämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteeseen I sekä komission asetuksen (EY) N:o 1565/2000 ja komission päätöksen 1999/217/EY kumoamisesta.

2 :

Komission asetus (EU) N:o 873/2012 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteessä I mainittua unionin luetteloa aromeista ja raaka-aineista koskevista siirtymätoimenpiteistä.

3 :

Asetus (EY) N: o 1334/2008 elintarvikkeissa käytettävistä aromeista ja tietyistä ainesosista, joilla on aromaattisia ominaisuuksia.


Side Bar