Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 1. oktoober 2012

Toiduohutuse tõhustamine: EL võtab vastu heakskiidetud lõhna- ja maitseainete loetelu

Tänu kahele õigusaktile, mille Euroopa Komisjon täna vastu võttis, muutuvad toidus esinevad lõhna- ja maitseained veelgi ohutumateks ja läbipaistvamateks. Nüüdsest tohib toiduainete tootmisel kasutada ainult nimetatud loetelus esitatud lõhna- ja maitseaineid.

Lõhna- ja maitseaineid on pikka aega ohutult kasutatud toidu maitse ja/või lõhna muutmiseks, näiteks karastusjookide, kondiitritoodete, teraviljatoodete, kookide ja jogurtite puhul, nüüd aga on neid hinnatud ka ELi tasandil.

„Tänu Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) ja teiste teadusasutuste jätkuvatele jõupingutustele on lõhna- ja maitseaineid käsitlevate õigusaktide kaudu tunduvalt paranenud kodanikele ja vastavale tootmisharule edastatava teabe läbipaistvus. Tulevikus on kõikidel asjast huvitatud isikutel kergem saada teavet selle kohta, milliseid lõhna- ja maitseaineid tohib toidus kasutada“, märkis Euroopa Komisjoni tervise- ja tarbijaküsimuste volinik John Dalli.

Lõhna- ja maitseainete kasutamist siseturul selgitatakse ja ühtlustatakse kahe uue õigusakti abil:

  • Esimeses määruses1 kehtestatakse uus, kogu ELis kehtiv loetelu lõhna- ja maitseainetest, mida tohib toidus kasutada. Loetelu hakatakse kohaldama alates 22. aprillist 2013, nii jääb ELi toiduainetetööstusel aega uute eeskirjadega kohaneda. Pärast 18 kuu pikkust üleminekuperioodi ei tohi enam kasutada ühtki lõhna- ja maitseainet, mida ei ole sellesse loetelusse kantud.

  • Teises määruses2 käsitletakse muude lõhna- ja maitseainete, näiteks toiduks mittekasutatavast materjalist valmistatud lõhna- ja maitseainete puhul rakendatavaid üleminekumeetmeid ja see määrus jõustub alates 22. oktoobrist 2012.

Uus loetelu sisaldab rohkem kui 2 100 lubatud lõhna- ja maitseainet. Turule jääb ringlusse veel 400 lõhna- ja maitseainet, kuni EFSA jõuab hindamisega lõpule. Neid aineid on pikka aega kasutatud ja teised teadusasutused on nende kasutamist pidanud turvaliseks.

Suurem läbipaistvus

Teabe läbipaistvus ja selgus on uute eeskirjade üks peamisi eeliseid. Nüüdsest on lõhna- ja maitseainete lubatud kasutusalad loetletud selliste toidugruppide kaupa, kus vastavaid aineid on lubatud kasutada. Läbipaistvus suureneb, kuna see loetelu avaldatakse ka veebipõhise andmebaasina, kust tarbijatel, toidukäitlejatel ja riiklikel toidukontrolliga tegelevatel asutustel on kerge saada teavet selle kohta, milliseid lõhna- ja maitseaineid on lubatud toidus kasutada.

Lõhna- ja maitseainete lubamise tingimused

Lõhna- ja maitseained lisatakse heakskiidetud ainete loetelusse ainult järgmistel tingimustel:

  • olemasolevate teaduslike tõendite kohaselt ei põhjusta need ained kavandatud kasutustasemel probleeme tarbijate tervisele;

  • nende kasutamine ei eksita tarbijaid.

Lõhna- ja maitseainete heakskiitmisel võidakse samuti võtta arvesse teisi asjaolusid, näiteks eetilisi, traditsioonilisi või keskkondlikke aspekte.

Nõuete täitmise tagamine

Riiklikud õiguskaitseasutused peavad tagama, et turult kõrvaldatakse kõik loata lõhna- ja maitseaineid sisaldavad toidud. Nad kohustuvad samuti teatama Euroopa Komisjonile ja teistele liikmesriikidele sellistest ainetest ELi toidu- ja söödaalase kiirhoiatussüsteemi (RASFF) kaudu.

Taust

Lubatud lõhna- ja maitseainete loetelu on oluliseks teetähiseks 2008. aasta detsembris vastu võetud lõhna- ja maitseaineid käsitleva määruse3 rakendamisel. Määruses nõutakse, et lõhna- ja maitseaineid kasutataks turvaliselt ja see ei eksitaks tarbijat.

Lisateave:
http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/index_en.htm

Loetelu sisaldava andmebaasiga saab tutvuda järgmisel aadressil:
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/?sector=FFL

MEMO/12/723

Kontaktisikud:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 872/2012, millega võetakse vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 2232/96 ettenähtud lõhna- ja maitseainete loetelu, lisatakse see Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisasse ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 1565/2000 ja komisjoni otsus nr 1999/217/EÜ.

2 :

Komisjoni määrus (EL) nr 873/2012 üleminekumeetmete kohta määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisas sätestatud lõhna- ja maitseaineid ning lähtematerjale käsitleva liidu loetelu suhtes

3 :

Määrus (EÜ) nr 1334/2008, mis käsitleb toiduainetes kasutatavaid lõhna- ja maitseaineid ning teatavaid lõhna- ja maitseomadustega toidu koostisosi


Side Bar