Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 1 Οκτωβρίου 2012

Αύξηση της ασφάλειας των τροφίμων: Η ΕΕ εκδίδει κατάλογο-ορόσημο με τις επιτρεπόμενες αρτυματικές ύλες

Η χρήση των αρτυματικών υλών στα τρόφιμα θα καταστεί ακόμη πιο ασφαλής και πιο διαφανής χάρη σε δύο νομοθετικά κείμενα που εγκρίθηκαν σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μόνο οι αρτυματικές ύλες που περιλαμβάνονται στους εγκεκριμένους καταλόγους θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από τη βιομηχανία τροφίμων.

Οι αρτυματικές ύλες, που χρησιμοποιούνται για να μεταβάλλουν τη γεύση και/ή την οσμή των τροφίμων και έχουν μακρό ιστορικό ασφαλούς χρήσης σε μεγάλη ποικιλία τροφίμων όπως αναψυκτικά, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, δημητριακά, κέικ και γιαούρτια, έχουν πλέον αξιολογηθεί σε επίπεδο ΕΕ.

«Χάρη στις προσπάθειες που καταβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕFSΑ) και άλλους επιστημονικούς φορείς, αυτή η νομοθεσία σχετικά με τις αρτυματικές ύλες θα βελτιώσει σημαντικά τη διαφάνεια των πληροφοριών τόσο για τους πολίτες, όσο και για τη βιομηχανία. Θα είναι ευκολότερο για όλους τους ενδιαφερομένους να γνωρίζουν ακριβώς ποιές αρτυματικές ύλες μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα» δήλωσε ο κ. John Dalli, Επίτροπος αρμόδιος για την υγεία και την προστασία των καταναλωτών.

Τα δύο αυτά νέα νομοθετήματα θα διασαφηνίσουν και θα εναρμονίσουν τη χρήση των αρτυματικών υλών στην ενιαία αγορά:

  • Ο πρώτος κανονισμός1 προβλέπει ένα νέο πανευρωπαϊκό κατάλογο των αρτυματικών υλών που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα και θα τεθεί σε εφαρμογή στις 22 Απριλίου 2013, παρέχοντας έτσι στην ενωσιακή βιομηχανία τροφίμων αρκετό χρόνο για να προσαρμοστεί στους νέους κανόνες. Όλες οι αρτυματικές ύλες που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο θα απαγορευτούν μετά την παρέλευση μεταβατικής περιόδου 18 μηνών.

  • Ο δεύτερος κανονισμός2 αφορά μεταβατικά μέτρα για άλλα αρτύματα όπως οι αρτυματικές ύλες που δεν παράγονται από τρόφιμα και θα τεθεί σε εφαρμογή στις 22 Οκτωβρίου 2012.

Ο νέος κατάλογος περιλαμβάνει πάνω από 2 100 εγκεκριμένες αρτυματικές ύλες. Άλλες 400 αρτυματικές ύλες θα παραμείνουν στην αγορά έως ότου η EFSA ολοκληρώσει την αξιολόγησή της. Οι εν λόγω αρτυματικές ύλες χρησιμοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα και έχουν ήδη αξιολογηθεί ως ασφαλείς από άλλους επιστημονικούς φορείς.

Αύξηση της διαφάνειας

Η διαφάνεια και η σαφήνεια των πληροφοριών είναι ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα των νέων κανόνων. Οι επιτρεπόμενες χρήσεις των αρτυματικών υλών θα είναι καταχωρισμένες σύμφωνα με την κατηγορία τροφίμων στην οποία επιτρέπεται η προσθήκη τους. Η διαφάνεια θα βελτιωθεί επειδή ο κατάλογος θα διατίθεται επίσης σε μια βάση δεδομένων στο διαδίκτυο που να επιτρέπει στους καταναλωτές, στις επιχειρήσεις τροφίμων και στις εθνικές αρχές ελέγχου των τροφίμων να διαπιστώνουν εύκολα ποιες αρτυματικές ύλες επιτρέπονται στα τρόφιμα.

Προϋποθέσεις για την έγκριση αρτυματικών υλών

Μια αρτυματική ύλη μπορεί να εγκριθεί μόνο εάν η χρήση της πληροί τους ακόλουθους όρους:

  • βάσει των διαθέσιμων επιστημονικών στοιχείων, δεν παρουσιάζει κίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών, στο επίπεδο της προτεινόμενης χρήσης·

  • η χρήση της δεν παραπλανεί τον καταναλωτή.

Κατά την έγκριση αρτυμάτων μπορούν να λαμβάνονται υπόψη και άλλοι σχετικοί παράγοντες. Σε αυτούς είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η δεοντολογία, η παράδοση ή το περιβάλλον.

Επιβολή

Οι εθνικές αρχές επιβολής του νόμου έχουν το καθήκον να εξασφαλίζουν ότι τα τρόφιμα που περιέχουν οποιαδήποτε μη εγκεκριμένη αρτυματική ύλη αποσύρονται από την αγορά. Πρέπει επίσης να ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με την εν λόγω ύλη μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (RASFF).

Ιστορικό

Ο θετικός κατάλογος των εγκεκριμένων αρτυματικών υλών αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην εφαρμογή του κανονισμού-πλαισίου3 για τις αρτυματικές ύλες που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2008. Ο εν λόγω κανονισμός απαιτεί η χρήση αρτυματικών υλών να είναι ασφαλής και να μην παραπλανεί τον καταναλωτή.

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/index_en.htm

Βάση δεδομένων που περιλαμβάνει τον κατάλογο:
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/?sector=FFL

MEMO/12/723

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aικατερίνη Αποστολά (+32 2 298 76 24)

1 :

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 872/2012 της Επιτροπής για την έγκριση του καταλόγου αρτυματικών υλών που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2232/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, την εισαγωγή του καταλόγου αυτού στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1565/2000 της Επιτροπής και της απόφασης 1999/217/ΕΚ της Επιτροπής.

2 :

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 873/2012 της Επιτροπής για μεταβατικά μέτρα σχετικά με τον ενωσιακό κατάλογο αρτυμάτων και αρχικών υλικών που καθορίζονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008.

3 :

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 για αρωματικές ύλες και ορισμένα συστατικά τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες που χρησιμοποιούνται εντός και επί των τροφίμων.


Side Bar