Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 1. října 2012

Větší bezpečnost potravin: EU přijala seznam schválených aromatických látek

Používání aromatických látek v potravinách bude ještě bezpečnější a transparentnější díky dvěma právním předpisům, které dnes přijala Evropská komise. V potravinářství budou povoleny pouze ty aromatické látky, které jsou uvedeny na schválených seznamech.

Aromatické látky ovlivňující chuť nebo vůni jídla se již dlouho bezpečně používají u řady potravin, např. nealkoholických nápojů, sladkostí, cereálií, moučníků a jogurtů, a nyní byly posouzeny na úrovni EU.

„Díky stálému úsilí Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a jiných vědeckých subjektů tyto předpisy o aromatických látkách významně zlepší transparentnost informací jak pro občany, tak pro výrobní odvětví. Pro všechny bude nyní snadnější získat přesné informace o tom, jaké aromatické látky mohou být v potravinách používány," prohlásil komisař pro zdraví a spotřebitelskou politiku John Dalli.

Používání aromatických látek v rámci jednotného trhu zpřesňují a harmonizují tyto dva nové právní předpisy:

  • První nařízení1 stanoví pro celou EU nový seznam aromatických látek, které bude možné používat v potravinách. Seznam začne platit až od 22. dubna 2013, aby se potravinářské odvětví EU mohlo přizpůsobit novým pravidlům. Aromatické látky, které nejsou na seznamu uvedeny, budou po skončení osmnáctiměsíčního přechodného období zakázány.

  • Druhé nařízení2 obsahuje přechodná opatření týkající se jiných aromatických látek, jako jsou např. aromatické látky vyráběné z nepotravinářských zdrojů, a začne platit od 22. října 2012.

Nový seznam uvádí více než 2 100 povolených aromatických látek. Dalších 400 látek zůstává na trhu až do okamžiku, kdy Evropský úřad pro bezpečnost potravin dokončí jejich posouzení. Tyto látky se již používají dlouho a byly zhodnoceny jako bezpečné jinými vědeckými subjekty.

Zvýšená transparentnost

Jedním z hlavních přínosů nových předpisů je větší transparentnost a jasnost informací. Povolená použití aromatických látek budou nyní uváděna podle kategorií potravin, do nichž se smějí přidávat. Ke zlepšení transparentnosti dojde také díky tomu, že seznam bude dostupný v rámci on-line databáze, s jejíž pomocí budou moci spotřebitelé, potravinářské podniky i vnitrostátní kontrolní úřady snadno zjistit, jaké aromatické látky jsou v potravinách povoleny.

Podmínky povolení aromatických látek

Aromatická látka může být povolena pouze tehdy, pokud její použití splňuje tyto podmínky:

  • na základě dostupných vědeckých důkazů nepředstavuje použití při navrhované míře žádné zdravotní riziko pro spotřebitele;

  • použití této látky neuvádí spotřebitele v omyl.

Při povolování aromatických látek lze rovněž přihlížet k jiným relevantním faktorům, mezi něž mohou spadat např. etické otázky, tradice či dopad na životní prostředí.

Prosazování předpisů

Vnitrostátní orgány pro vymáhání práva budou mít povinnost zajistit, aby potraviny obsahující jakékoli nepovolené aromatické látky byly staženy z trhu. O takových látkách by rovněž měly informovat Evropskou komisi a ostatní členské státy prostřednictvím evropského systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF).

Souvislosti

Pozitivní seznam schválených aromatických látek představuje důležitý mezník v provádění rámcového nařízení3 o aromatických látkách, které bylo přijato v prosinci 2008. Nařízení stanoví, že používání aromatických látek musí být bezpečné a nesmí uvádět spotřebitele v omyl.

Více informací:
http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/index_en.htm

Databáze zahrnující seznam:
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/?sector=FFL

MEMO/12/723

Kontaktní osoby:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)

1 :

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 872/2012, kterým se přijímá seznam aromatických látek, jak stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96, a kterým se tento seznam vkládá do přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1565/2000 a rozhodnutí Komise 1999/217/ES.

2 :

Nařízení Komise (EU) č. 873/2012 o přechodných opatřeních týkajících se seznamu aromat a výchozích materiálů Unie uvedeného v příloze I nařízení (ES) č. 1334/2008.

3 :

Nařízení (ES) č. 1334/2008 o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu.


Side Bar