Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 1 октомври 2012 г.

Повишаване на безопасността на храните: ЕС приема списък на одобрените ароматични вещества

Ароматичните вещества в храните ще станат още по-безопасни и ще се регулират от по-прозрачни правила благодарение на два законодателни документа, приети днес от Европейската комисия. Единствено ароматичните вещества, които фигурират в списъците с одобрени вещества, ще могат да се използват в хранителната промишленост.

Използвани да променят вкуса и/или мириса на храната, ароматичните вещества отдавна намират безопасно приложение в най-разнообразни храни, например безалкохолни напитки, сладкарски изделия, зърнени закуски, сладкиши и кисели млека. Сега ароматичните вещества са оценени на ниво ЕС

„Благодарение на продължаващите усилия на Европейския орган за безопасност на храните и на други научни организации, тези законодателни документи значително ще подобрят прозрачността на информацията както за гражданите, така и за промишлеността. Ще бъде по-лесно за всички засегнати да знаят точно какви ароматични вещества могат да се използват в храните“, заяви Джон Дали, комисар по въпросите на здравеопазването и защитата на потребителите.

Двата нови законодателни документа ще изяснят и хармонизират употребата на ароматичните вещества в рамките на единния пазар:

  • В първия регламент1 е предвиден нов, валиден за целия ЕС списък на ароматичните вещества, които могат да бъдат използвани в храни. Той ще се прилага от 22 април 2013 г., като така се дава на промишлеността на ЕС време да се приспособи към новите правила. Всички ароматични вещества, които не са в списъка, ще бъдат забранени след 18-месечен период на постепенно извеждане от употреба.

  • Във втория регламент2 се предвиждат преходни мерки по отношение на други ароматизанти, като например ароматичните вещества, получени от нехранителни материали. Той ще се прилага от 22 октомври 2012 г.

В новия списък са включени над 2100 разрешени ароматични вещества. Други 400 ще останат на пазара на ЕС, докато Европейският орган за безопасност на храните не приключи оценката им. Те се използват отдавна и вече са били оценени като безопасни от други научни организации.

По-голяма прозрачност

Прозрачността и яснотата на информацията са едни от главните преимущества на новите правила. Различните разрешени видове употреба на ароматичните вещества ще бъдат изредени в зависимост от категорията храна, към която те могат да се добавят. Прозрачността ще бъде подобрена, тъй като списъкът ще бъде наличен в онлайн база данни и ще позволява на потребителите, предприятията в областта на хранителната промишленост и на националните органи за контрол на храните лесно да определят кои ароматични вещества са разрешени и кои — не.

Условия за разрешаване на ароматичните вещества

Ароматично вещество може да бъде разрешено само ако отговаря на следните условия:

  • наличните научни доказателства сочат, че то не създава риск за здравето на потребителите на равнището на предлаганата употреба;

  • употребата му не води до заблуда на потребителя.

При разрешаването на ароматичните вещества могат да се вземат предвид и други имащи значение фактори. Последните могат да бъдат от етичен или екологичен характер, или да са свързани със съобразяване с традициите.

Прилагане

Националните правоприлагащи органи имат за задача да гарантират, че храните, съдържащи неразрешени ароматични вещества, ще се изтеглят от пазара. Те информират Европейската комисия и другите държави членки за въпросното вещество чрез системата на ЕС за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF).

Контекст

Списъкът с разрешените ароматични вещества бележи важен момент в изпълнението на рамковия регламент3 за ароматичните вещества, приет през декември 2008 г. В него се изисква употребата на ароматични вещества да бъде безопасна и да не въвежда в заблуда потребителите.

За повече информация:
http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/index_en.htm

База данни, съдържаща списъка:
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/?sector=FFL

MEMO/12/723

За контакти:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Регламент за изпълнение (ЕС) № 872/2012 за приемане на предвидения в Регламент (ЕО) № 2232/96 на Европейския парламент и на Съвета списък на ароматичните вещества, за въвеждането му в приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1565/2000 на Комисията и на Решение 1999/217/ЕО на Комисията

2 :

Регламент (ЕС) № 873/2012 на Комисията относно преходните мерки по отношение на списъка на Съюза с ароматизанти и изходни материали, предвиден в приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008.

3 :

Регламент (ЕО)№ 1334/2008 относно ароматизантите и определени хранителни съставки с ароматични свойства за влагане във или върху храни


Side Bar