Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 28. septembra 2012

Zamestnanosť: štvrťročný prehľad ukazuje, že medzi členskými štátmi pretrvávajú rozdiely na trhu práce a v sociálnej situácii

Brusel 28. septembra 2012: V druhom štvrťroku 2012 bola situácia v EÚ, pokiaľ ide o zamestnanosť a sociálnu oblasť, naďalej veľmi vážna. Nezamestnanosť celkovo stúpla, zároveň však boli zaznamenané značné rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi; finančná situácia domácností sa zhoršila a vzrástla chudoba detí. EÚ sa od konca roka 2011 nachádza v recesii alebo na jej pokraji a celkový ekonomický sentiment je na najnižšej úrovni za posledné tri roky. V tejto situácii zostávajú vyhliadky na nájdenie si zamestnania oveľa slabšie ako v rokoch pred krízou. Grécko a Rakúsko zaznamenali v prvom štvrťroku 2012 najvyšší počet hodín odpracovaných osobami zamestnanými na plný pracovný čas, zatiaľ čo Fínsko, Taliansko a Írsko zaznamenali ich najnižší počet. To sú len niektoré z hlavných zistení, ku ktorým sa dospelo v rámci posledného štvrťročného prehľadu stavu zamestnanosti a sociálnej situácie v EÚ.

„Rozdiely, pokiaľ ide o situáciu v oblasti zamestnanosti a sociálnej oblasti v jednotlivých členských štátoch, sú väčšie ako kedykoľvek predtým. Členské štáty by preto mali bezodkladne vykonať v júli prijaté odporúčania pre jednotlivé krajiny na rok 2012 a zaviesť opatrenia navrhnuté v balíku Komisie o zamestnanosti.“, uviedol európsky komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor. „Trvalý pokles disponibilných príjmov domácností a rast chudoby detí svedčia o tom, že dochádza k „skutočnej sociálnej kríze“, ako uviedol predseda Barroso na konferencii Pracovné miesta pre Európu, a zdôrazňujú potrebu zvýšenia sociálnych investícií v celej Európe. Komisia sa bude touto situáciou zaoberať vo svojom plánovanom balíku o sociálnych investíciách.“

Mimoriadne znepokojujúca je skutočnosť, že nezamestnanosť naďalej rastie a dosahuje už výšku 25,3 milióna, čo je historicky jej najvyššia úroveň. V porovnaní s marcom 2011 vzrástla nezamestnanosť o 2,6 milióna (+11,6 %). Miera nezamestnanosti na úrovni EÚ sa v súčasnosti pohybuje vo výške 10,4 %, pričom v 17 členských štátoch sa zvýšila a rozdiely medzi krajinami EÚ s lepšími výsledkami a „periférnymi“ krajinami sa opäť prehĺbili. Rozdiel medzi krajinami EÚ s najnižšou mierou nezamestnanosti (Rakúsko so 4,5 %) a najvyššou mierou nezamestnanosti (Španielsko s 25,1 %) je momentálne s výškou 20,6 percentuálneho bodu na historickom maxime. Od minulého roka sa počet dlhodobo nezamestnaných zvýšil v 15 členských štátoch a dosiahol úroveň 10,7 milióna. Dlhodobo nezamestnaní teraz tvoria 4,5 % ekonomicky aktívneho obyvateľstva (medziročný nárast o 0,4 percentuálneho bodu).

Neradostné vyhliadky pre mladých

V júli sa nezamestnanosť mladých ľudí pohybovala na alarmujúcej úrovni 22,5 %, no druhom štvrťroku sa ďalej nezvýšila. V dvanástich členských štátoch prekročila miera nezamestnanosti hranicu 25 % a iba v troch krajinách bola nižšia ako 10 %: v Rakúsku, Nemecku a Holandsku.

Nepriaznivé vyhliadky pre mladých ľudí sú dôsledkom rastúcej hrozby dlhodobej nezamestnanosti a trvalej ekonomickej nečinnosti, o ktorej svedčí nárast počtu mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, nevzdelávajú sa ani sa nezúčastňujú odbornej prípravy (tzv. NEET). Komisia sa nezamestnanosťou mladých aktívne zaoberá a ešte v tomto roku predloží dve iniciatívy – návrh o zárukách pre mladých, podľa ktorého by sa mladí ľudia mali v priebehu štyroch mesiacov od skončenia školy buď zamestnať, alebo by mali pokračovať vo vzdelávaní či navštevovať kurz odbornej prípravy, a návrh rámca kvality pre stáže.

Podrobnejší prehľad o situácii na trhu práce poskytujú najnovšie podrobné údaje za rok 2011. Okrem nezamestnaných bolo približne 8,6 milióna ľudí, prevažne žien, podzamestnaných, teda pracujúcich na čiastočný pracovný čas, a ďalších 10,9 milióna ľudí, ktorí sa nachádzali v sivej zóne medzi nečinnosťou a nezamestnanosťou, kam patria napríklad tí, ktorí si prestali hľadať prácu.

Klesajúci príjem domácností

Hrubý disponibilný príjem domácností sa v období rokov 2009 až 2011 znížil v dvoch tretinách krajín EÚ, pričom najväčší pokles bol zaznamenaný v Grécku (15,7 %), Írsku (9 %) a Litve, Španielsku, na Cypre a v Maďarsku (viac ako 4 %). Tento vývoj je v ostrom kontraste so situáciou zaznamenanou v severských krajinách, Nemecku, Belgicku, Slovensko a vo Francúzsku, kde systémy sociálneho zabezpečenia a odolnejšie trhy práce umožnili, aby nárast celkových príjmov pokračoval aj počas krízy. Avšak aj v týchto krajinách kríza zasiahla značné časti obyvateľstva a spôsobila nárast chudoby. Nie je preto prekvapujúce, že podiel obyvateľov EÚ, ktorí sa nachádzajú vo finančnej tiesni, zostáva na historicky najvyššej úrovni. Ako vyplynulo z prieskumu Eurobarometer o sociálnej klíme z roku 2012, občania krajín zasiahnutých najprudším poklesom príjmov majú vo všeobecnosti väčší sklon vnímať svoju sociálnu situáciu negatívne.

Chudoba detí

Chudoba detí sa stáva problémom čoraz väčšieho počtu domácností, a to pre nedostatočné zárobky rodičov a neprimeranú podporu domácností s deťmi. Percento detí, ktoré sú ohrozené chudobou (po sociálnych odvodoch) sa pohybuje od približne 10 % v Dánsku a Fínsku po viac ako 20 % v Španielsku, Grécku, Bulharsku, Portugalsku, Taliansku, Rumunsku, Lotyšsku, Poľsku, Litve a Luxembursku. Výška prídavkov na deti a ich účinnosť sa v jednotlivých členských štátoch EÚ značne líšia. Veľmi dôležitým faktorom toho, aby rodičia, najmä matky, mohli pracovať, je finančná dostupnosť starostlivosti o deti.

Rozdiely v raste

Čo sa týka najväčších členských štátov, hospodárstva Nemecka, Francúzska a Poľska naďalej rástli, kým v Taliansku a Spojenom kráľovstve došlo k ďalšiemu poklesu. Španielsko a Portugalsko zaznamenali v druhom štvrťroku 2012 prudký pokles ekonomickej činnosti a zamestnanosti.

Ďalšie informácie

MEMO/12/720

Štvrťročný prehľad o stave zamestnanosti a sociálnej situácii:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8885&langId=en

Webová stránka o analýzach v oblasti zamestnanosti a sociálnych záležitostí

Webová stránka komisára Lászlóa Andora:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

László Andor na Twitteri: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Bezplatný elektronický obežník: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktné osoby:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar