Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 28. september 2012

Tööhõive: kvartaliülevaatest ilmnevad liikmesriikide vahelised püsivad erinevused tööturul ja sotsiaalses olukorras

Brüssel, 28. september 2012. Tööhõive ning sotsiaalne olukord oli 2012. aasta teises kvartalis ELis jätkuvalt tõsine. Töötus kasvas kõikjal, kuid liikmesriikide vahel võis täheldada märkimisväärseid erinevusi. Leibkondade rahaline olukord halvenes ja laste vaesus kasvas. EL on olnud madalseisus või selle äärel alates 2011. aasta lõpust ning üldine majandususaldusnäitaja on kolme aasta madalaimal tasemel. Asjaomases kontekstis on töö leidmise võimalus võrreldes kriisieelsete aastatega väike. 2012. aasta esimeses kvartalis läks kõige rohkem töötunde Kreeka ja Austria täiskohaga töötajate arvele, samas kui Soomes, Itaalias ja Iirimaal olid need näitajad madalaimad. Need on ühed peamised kvartaliülevaate „Employment and Social Situation Quarterly Review” järeldustest.

Liikmesriikide tööhõive- ja sotsiaalolukord on erinevaim kui iial varem. Seepärast peavad liikmesriigid kiiresti rakendama eelmise aasta juulis vastu võetud 2012. aasta riigipõhiseid soovitusi ning kehtestama meetmed, mis on esitatud komisjoni tööhõivepaketis, märkis tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik László Andor. „Leibkondade kasutada oleva sissetuleku jätkuv vähenemine ning üha suurem vaesuses elavate laste arv peegeldavad tõelise sotsiaalkriisi olemasolu, nagu viitas Euroopa Komisjoni president Barroso konverentsil „Jobs for Europe”, ning rõhutavad vajadust teha kogu Euroopas sotsiaalvaldkonda suuremaid investeeringuid. Komisjon pöörab sellele tähelepanu oma tulevases sotsiaalinvesteeringute paketis.”

Eriti murettekitav on fakt, et töötus on jätkuvalt tõusuteel ning see on jõudnud kõigi aegade kõrgeimale tasemele – 25,3 miljonit töötut. Võrreldes 2011. aasta märtsiga on kasv 2,6 miljonit (+11,6%). ELi tasandil on töötuse määr 10,4%. See kasvas 17s liikmesriigis ning häid ja mitte nii häid tulemusi näitavate liikmesriikide vahelised erinevused on järjekordselt suurenenud. ELi madalaima (Austria – 4,5%) ja kõrgeima (Hispaania – 25,1%) töötuse määra vahel on praegu rekordiline erinevus, milleks on 20,6%. Pikaajaliste töötute hulk on eelmise aastaga võrreldes suurenenud 15s liikmesriigis ning jõudnud 10,7 miljonini. Pikaajalisi töötuid on nüüd aktiivse elanikkonna hulgas 4,5% (aastane kasv on olnud +0,4 protsendipunkti).

Noorte sünged väljavaated

Noorte tööhõive on dramaatilisel tasemel – juulis oli see ELis 22,5% –, kuigi see ei ole teises kvartalis täiendavalt kasvanud. Kaheteistkümnes liikmesriigis oli asjaomane näitaja isegi üle 25%, samas kui üksnes kolmes liikmesriigis on see alla 10%: Austrias, Madalmaades ja Saksamaal.

Noorte sünged väljavaated viitavad pikaajalise töötuse ja püsiva tööturult eemalejäämise ohtudele, mis ilmnevad nende noorte hulga suurenemises, kes ei tööta ega omanda haridust või kutset (NEET-noored). Komisjon tegeleb aktiivselt noorte töötuse probleemi lahendamisega ning käivitab veel käesoleva aasta jooksul kaks algatust. Esimene nendest on ettepanek noortegarantiide kohta, mis tähendab seda, et nelja kuu jooksul pärast kooli lõpetamist saavad noored kas töökoha, jätkavad oma haridusteed või osalevad koolitusel. Teine ettepanek hõlmab (ameti)praktika kvaliteediraamistikku.

Uued ja üksikasjalikud arvandmed 2011. aasta kohta aitavad tööturusituatsiooni täiendavalt valgustada. Lisaks töötutele oli asjaomasel ajavahemikul ELis ka 8,6 miljonit vaeghõivatud osalise tööajaga töötajat (enamus neist naised) ning veel 10,9 miljonit inimest kuulus nn halli alasse tööturult eemaloleku ja töötuse vahel (need, kes on tööotsingutest loobunud).

Leibkondade sissetuleku vähenemine

Ajavahemikus 2009–2011 vähenes leibkonna kasutada olev brutosissetulek kahes kolmandikus ELi liikmesriikides. Kõige rohkem vähenes see Kreekas (15,7%), Iirimaal (9%) ning Leedus, Hispaanias, Küprosel ja Ungaris (kõigis üle 4%). Asjaomane areng on sügavas vastuolus olukorraga Põhjamaades, Saksamaal, Belgias, Slovakkia ja Prantsusmaal, kus hoolekandesüsteemid ning paindlikumad tööturud on võimaldanud üldist sissetuleku tõusu ka kriisiajal. Sellest hoolimata mõjutas kriis siiski märkimisväärset osa elanikkonnast ja tõi endaga kaasa vaesuse laialdasema leviku ka asjaomastes riikides. Ei ole üllatav, et rahalist kitsikust kogevate ELi elanike hulk on jätkuvalt rekordiliselt suur. Kodanikud nendes riikides, kus sissetulekud on kõige rohkem vähenenud, on ka oma sotsiaalse olukorraga kõige vähem rahul, nagu ilmneb 2012. aastal läbiviidud Eurobaromeetri uuringust.

Laste vaesus

Laste vaesus on muutumas suureks probleemiks üha enamatele leibkondadele, sest lapsevanemad ei teeni piisavalt ning toetused lastega leibkondadele ei ole eriti suured. Nende laste osakaal, keda ohustab vaesus (pärast sotsiaalsiirdeid), varieerub ligikaudu 10%-st Taanis ja Soomes kuni rohkem kui 20%-ni Hispaanias, Kreekas, Bulgaarias, Portugalis, Itaalias, Rumeenias, Lätis, Poolas, Leedus ja Luksemburgis. Lastetoetuste suurus ja tõhusus on ELis riigiti väga erinevad. Taskukohane lastehoiuteenus on oluline tegur, mis võimaldab lapsevanematel (eelkõige emadel) töötada.

Erinevused majanduskasvus

Suurimatest liikmesriikidest jätkus majanduskasv Saksamaal, Prantsusmaal ja Poolas, samas kui Itaalias ning Ühendkuningriigis leidis aset täiendav langus. Hispaanias ja Portugalis vähenesid majanduslik aktiivsus ning tööhõive 2012. aasta teises kvartalis märgatavalt.

Lisateave

MEMO/12/720

Kvartaliülevaade „Employment and Social Situation Quarterly Review”:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8885&langId=en

Tööhõive ja sotsiaalse analüüsi veebileht

László Andori veebisait: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

László Andor Twitteris: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Tasuta e-kirjapõhine uudiskiri: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktisikud:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar