Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 28. september 2012

Beskæftigelse: Den kvartalsvise gennemgang viser vedvarende arbejdsmarkedsrelaterede og sociale forskelle mellem medlemsstaterne

Bruxelles, den 28. september 2012: Den beskæftigelsesmæssige og sociale situation i EU forblev meget alvorlig i andet kvartal af 2012 med stigende arbejdsløshed overalt, og det kunne desuden også konstateres, at der er betydelige forskelle mellem medlemsstaterne, at husstandenes økonomiske situation forværres, og at børnefattigdommen er stigende. EU har været i recession eller på randen af recession siden slutningen af 2011, og de overordnede økonomiske forventninger er på det laveste niveau i tre år. Under disse omstændigheder er udsigterne til at finde arbejde fortsat ringe i forhold til årene før krisen. Grækenland og Østrig registrerede det højeste antal af arbejdstimer for fuldtidsansatte i første kvartal af 2012, mens Finland, Italien og Irland registrerede det laveste antal. Disse tal er blandt de vigtigste resultater af EU's seneste kvartalsvise gennemgang af den beskæftigelsesmæssige og sociale situation (Employment and Social Situation Quarterly Review).

"Der er større forskelle end nogensinde mellem medlemsstaternes beskæftigelsesmæssige og sociale situation. Medlemsstaterne bør derfor hurtigst muligt gennemføre de landespecifikke henstillinger for 2012, der blev vedtaget i juli, og gennemføre de foranstaltninger, der er skitseret i Kommissionens beskæftigelsespakke", sagde EU-kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion, László Andor. "Det vedvarende fald i husstandenes disponible indkomst og stigende børnefattigdom afspejler "en reel social krisesituation", som Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, kaldte det på Jobs for Europe-konferencen, og understreger behovet for at øge de sociale investeringer i hele Europa. Kommissionen vil behandle dette emne i den kommende pakke vedrørende sociale investeringer."

Det er særligt bekymrende, at arbejdsløsheden stadig er stigende og nu berører 25,3 millioner personer, et historisk højt niveau, og en stigning på 2,6 millioner (+ 11,6 %) set i forhold til marts 2011. Arbejdsløsheden, som er på 10,4 % på EU-plan, steg i 17 medlemsstater, og igen er forskellene blevet større mellem de mest velfungerende EU-lande på den ene side og de "perifere" lande på den anden side. Der er nu en rekordstor forskel på 20,6 procentpoint mellem EU's laveste arbejdsløshed (Østrig med 4,5 %) og EU's højeste arbejdsløshed (Spanien med 25,1 %). Antallet af langtidsledige er siden sidste år steget i 15 medlemsstater og er nået op på 10,7 millioner. Langtidsledige udgør nu 4,5 % af den erhvervsaktive befolkning (+ 0,4 procentpoint i løbet af året).

Dystre udsigter for de unge

Ungdomsarbejdsløsheden har et dramatisk omfang - 22,5 % i EU i juli – men den steg ikke yderligere i andet kvartal. Tolv medlemsstater registrerede en ungdomsarbejdsløshed på over 25 %, og kun tre har fortsat en ungdomsarbejdsløshed på under 10 %: Østrig, Tyskland og Nederlandene.

De dystre udsigter for de unge afspejler den voksende risiko for langtidsledighed og varig inaktivitet og fremgår også af stigningen i antallet af unge, som hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse. Kommissionen imødegår aktivt ungdomsarbejdsløsheden, og den vil senere i år offentliggøre to initiativer, et forslag til ungdomsgarantier, som skal sikre, at unge enten får et job eller følger et uddannelsesforløb inden for fire måneder, efter at de er gået ud af skolen, og et forslag til en kvalitetsramme for praktikophold.

Detaljerede tal for 2011, som er blevet tilgængelige for nylig, kaster yderligere lys over de generelle forhold på arbejdsmarkedet. Ud over de arbejdsløse var der ca. 8,6 millioner underbeskæftigede deltidsansatte – overvejende kvinder - og yderligere 10,9 millioner personer befandt sig i en gråzone mellem inaktivitet og arbejdsløshed, herunder f.eks. personer, som har opgivet at søge arbejde.

Faldende husstandsindkomster

Husstandenes disponible bruttoindkomster faldt i to tredjedele af EU-landene mellem 2009 og 2011, og det største fald kunne konstateres i Grækenland (15,7 %), Irland (9 %) og Litauen, Spanien, Cypern og Ungarn (alle over 4 %). Denne udvikling står i stærk modsætning til den situation, der kunne konstateres i de nordiske lande, Tyskland, Belgien, Slovakiet og Frankrig, hvor velfærdssystemerne og mere robuste arbejdsmarkeder har indebåret, at de samlede indkomster fortsat kunne stige under krisen. Krisen har dog ramt store dele af befolkningen og forværret fattigdommen også i disse lande. Ikke overraskende er den andel af EU's befolkning, som oplever finansielle vanskeligheder, stadig historisk høj. Borgere i de lande, der er berørt af de kraftigste fald i indkomsten, er generelt også mere tilbøjelige til at have en negativ opfattelse af deres sociale situation, hvilket fremgår af Eurobarometerundersøgelsen om det sociale klima fra 2012.

Børnefattigdom

Børnefattigdom er ved at blive et problem for et stigende antal husstande, fordi forældrenes indtægt er utilstrækkelig, og fordi der ydes utilstrækkelig støtte til husstande med børn. Andelen af børn, som er truet af fattigdom (efter overførselsindkomster) svinger fra ca. 10 % i Danmark og Finland til over 20 % i Spanien, Grækenland, Bulgarien, Portugal, Italien, Rumænien, Letland, Polen, Litauen og Luxembourg. Omfanget og effektiviteten af børnetilskud varierer betydeligt fra land til land i EU. Børnepasningsmuligheder til overkommelige priser er en yderst vigtig faktor for forældrenes, navnlig mødrenes, muligheder for at arbejde.

Forskelle med hensyn til vækst

Blandt de største medlemsstater var der fortsat økonomisk vækst i Tyskland, Frankrig og Polen, mens Italien og Det Forenede Kongerige kunne konstatere yderligere nedgang. I andet kvartal af 2012 registrerede Spanien og Portugal kraftige fald i den økonomiske aktivitet og beskæftigelsen.

Yderligere oplysninger

MEMO/12/720

Employment and Social Situation Quarterly Review:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8885&langId=en

Websted for analyse af beskæftigelse og sociale forhold

László Andors websted: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Følg László Andor på Twitter: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Gratis e-mail-nyhedsbrev: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktpersoner :

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar