Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 28. září 2012

Zaměstnanost: čtvrtletní zpravodaj ukazuje na přetrvávající rozdíly mezi členskými státy v sociální oblasti a na trhu práce

V Bruselu dne 28. září 2012: Situace v zaměstnanosti a sociální oblasti zůstává v EU ve druhém čtvrtletí roku 2012 velice vážná, neboť nejen že dochází k celkovému nárůstu nezaměstnanosti, ale mezi členskými státy se dále prohlubují rozdíly a dochází ke zhoršování finanční situace domácností a k nárůstu dětské chudoby. EU prochází od roku 2011 recesí či balancuje na jejím okraji a celkové nálady v hospodářství jsou na nejnižší úrovni za poslední tři roky. Za tohoto stavu zůstávají vyhlídky na získání zaměstnání oproti předkrizovým rokům velmi chabé. Řecko a Rakousko vykazují za první čtvrtletí roku 2012 nejvyšší počet hodin odpracovaných osobami v plném pracovním úvazku, zatímco nejnižší počet byl vykázán ve Finsku, Itálii a Irsku. To jsou hlavní zjištění uvedená v posledním čtvrtletním zpravodaji o zaměstnanosti a sociální situaci.

Nůžky se u zaměstnanosti a v sociální oblasti rozevírají mezi jednotlivými členskými státy ještě více, než kdykoli předtím. Proto by členské státy měly naléhavě provést konkrétní doporučení pro jednotlivé země pro rok 2012, jež byla přijata v červenci tohoto roku, a měly by zavést opatření stanovená v balíčku aktů týkajících se zaměstnanosti, který Komise připravila“, uvedl László Andor, evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začlenění. „Trvalý pokles disponibilního příjmu domácností a rostoucí chudoba dětí jsou důsledkem „skutečně naléhavé sociální krize“, jak na konferenci Jobs for Europe uvedl předseda Komise J. M. Barosso, a proto je naléhavě nutné, aby došlo v celé Evropě k dalšímu zvyšování sociálních investic. Komise bude tuto otázku řešit ve svém plánovaném balíčku pro sociální investice.“

Zvláště znepokojivá je skutečnost, že se nezaměstnanost stále zvyšuje a vyšplhala se až na 25,3 milionu nezaměstnaných, což představuje historicky nejvyšší úroveň a nárůst o 2,6 milionu osob (+ 11,6 %) oproti březnu roku 2011. V EU dosahuje 10,4 %, přičemž míra nezaměstnanosti vzrostla v 17 členských státech a došlo k dalšímu prohloubení rozdílů mezi zeměmi EU s dobrou výkonností a „okrajovými“ zeměmi. V současnosti byl zaznamenán historicky nejvyšší rozdíl o 20,6 procentních bodů mezi nejnižší (Rakousko se 4,5 %) a nejvyšší mírou nezaměstnanosti (Španělsko s 25,1 %). Počet dlouhodobě nezaměstnaných osob vzrostl oproti minulému roku v 15 členských státech a dosáhl 10,7 milionu. Dlouhodobě nezaměstnaní nyní představují 4,5 % aktivního obyvatelstva (roční nárůst o 0,4 procentního bodu).

Chmurné vyhlídky pro mladé lidi

I když v průběhu druhého čtvrtletí nedošlo k jejímu dalšímu nárůstu, dosáhla v červenci nezaměstnanost mladých lidí v EU hrozivé úrovně 22,5 %. Ve dvanácti členských státech byla zaznamenána nezaměstnanost přesahující 25 % a pouze ve třech zemích zůstává pod 10 procenty: Rakousku, Německu a Nizozemsku.

V důsledku narůstající hrozby dlouhodobé nezaměstnanosti a přetrvávajícího období nečinnosti jsou vyhlídky pro mladé lidi nepříznivé, na což ukazuje nárůst počtu mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni a ani se neúčastní vzdělávání či profesní přípravy. Komise řeší nezaměstnanost mladých lidí aktivně a ještě v tomto roce předloží dvě iniciativy: návrh o Záruce pro mladé lidi, jenž spočívá v tom, že mladí lidé buď získají pracovní místo, nebo budou pokračovat ve vzdělávání či kurzu odborné přípravy po dobu čtyř měsíců po svém odchodu ze školy, a dále návrh rámce kvality stáží.

Podrobné údaje pro rok 2011, jež jsou nyní k dispozici, poskytují lepší obraz o širší situaci na trhu práce. Kromě nezaměstnaných byl u dalších přibližně 8,6 milionu pracovníků na částečný úvazek zaznamenán nízký stupeň zaměstnanosti (převážně u žen) a dalších 10,9 milionu osob se nacházelo v šedé zóně mezi nečinností a nezaměstnaností, kam jsou řazeny například osoby, které práci přestaly aktivně vyhledávat.

Snižující se příjmy domácností

V letech 2009 až 2011 poklesl hrubý disponibilní příjem domácností ve dvou třetinách ze zemí EU, přičemž největší pokles byl zaznamenán v Řecku (15,7 %), Irsku (9 %) a v Litvě, Španělsku, Kypru a Maďarsku (u všech o více než 4 %). Tento vývoj je v ostrém kontrastu s vývojem zaznamenaným ve skandinávských zemích, Německu, Belgii, Slovakia a Francii, v nichž systémy sociálního zabezpečení a odolnější trhy práce umožnily pokračující růst celkových příjmů i během krize. Ta se však i v těchto zemích dotkla značného počtu obyvatel a ani ony nebyly ušetřeny nárůstu chudoby v jejím důsledku. Proto nepřekvapuje, že podíl obyvatel EU vystavených finanční tísni zůstává na historicky nejvyšší úrovni. Z průzkumu Eurobarometru z roku 2012 o sociálním klimatu vyplývá, že obecně vnímají svou sociální situaci spíše negativně občané těch zemí, jež pocítily nejstrmější propady příjmu.

Dětská chudoba

V důsledku nedostatečného pracovního příjmu rodičů a nedostatečné podpory pro domácnosti s dětmi se dětská chudoba stává problémem pro stále větší počet domácností. Procentní podíl dětí ohrožených chudobou (po sociálních transferech) se pohybuje v rozmezí od 10 % v Dánsku a Finsku do 20 % ve Španělsku, Řecku, Bulharsku, Portugalsku, Itálii, Rumunsku, Lotyšsku, Polsku, Litvě a Lucembursku. Výše a účinnost přídavků na děti se napříč EU značně liší. Cenově dostupná péče o děti je velmi důležitým faktorem, neboť umožňuje rodičům, a zejména pak matkám, vykonávat pracovní činnost.

Růst nerovností

V největších členských státech pokračoval růst hospodářství v Německu, Francii a Polsku, zatímco v Itálii a Spojeném království byl zaznamenán další pokles. Španělsko a Portugalsko zaznamenaly ve druhém čtvrtletí roku 2012 prudký propad hospodářské činnosti a zaměstnanosti.

Další informace

MEMO/12/720

Čtvrtletní zpravodaj o zaměstnanosti a sociální situaci:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8885&langId=en

Internetové stránky analýz zaměstnanosti a sociální oblasti

Internetové stránky Lászla Andora: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

László Andor na Twitteru: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Elektronický zpravodaj zdarma: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktní osoby:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Nadège Defrère (+32 22964544)


Side Bar