Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 28 september 2012

Asyl och migration: EU måste göra mer för att skydda ensamkommande barn

Varje år söker sig tusentals ensamkommande barn till Europa med hopp om ett nytt liv. De flesta har flytt från krig och konflikter eller andra svåra levnadsvillkor och vissa har till och med förlorat familjemedlemmar på vägen.

I dag uppmanar kommissionen i en rapport om situationen för ensamkommande barn i EU till förbättrade insatser på både nationell och europeisk nivå för att på ett effektivt sätt och med full respekt för barnets rättigheter ta itu med denna komplexa gränsöverskridande utmaning.

Ensamkommande barn från tredjeländer är inte ett tillfälligt fenomen utan en långsiktig del av migrationsströmmarna till EU. 2011 registrerades sammanlagt 12 225 asylansökningar från ensamkommande barn i EU:s 27 medlemsstater; en siffra som är jämförbar med tidigare år och som förmodligen inte kommer att förändras under de närmaste åren. Uppgifter från vissa medlemsstater tyder dock på att ett mycket större antal ensamkommande barn tar sig in i Europa via olagliga migrationskanaler. Italien har lämnat uppgifter som visar att det fanns 5 959 ensamkommande barn på italienskt territorium den 31 december 2011, och Frankrike uppskattade det till 6 000 på landets territorium. I Spanien var den totala siffran för perioden 2008–2011 över 5 500 och Belgien uppskattar antalet ensamkommande barn till 4 000.

Underåriga som kommer ensamma till våra gränser tillhör de mest utsatta och sårbara i vårt samhälle, säger Cecilia Malmström, kommissionsledamot med ansvar för inrikes frågor. Även om det är positivt att EU:s politik har bidragit till att förbättra villkoren för och skyddet av dessa barn står vi inför fler utmaningar. Vi måste förbättra våra förfaranden för att säkerställa att dessa barn får ett värdigt mottagande vid Europas gränser. Detta omfattar bättre samarbete och informationsutbyte mellan EU-länderna.

För att öka skyddet för ensamkommande barn som anländer till EU och grunda detta på respekten för barnets rättigheter antog kommissionen 2010 en handlingsplan som bidrog till att sätta fokus på problemet med ensamkommande barn som anländer till Europa. Varje beslut som påverkar en underårig persons framtid måste tas med barnets bästa för ögonen, oavsett personens administrativa migrationsstatus.

Kommissionen antar idag en delrapport om genomförandet av handlingsplanen för underåriga utan medföljande vuxen (2010–2014) – IP/10/534. Rapporten redogör för de framsteg som gjorts och anger vilka områden som kräver större uppmärksamhet och riktade åtgärder under de kommande två åren.

Under de senaste två åren har handlingsplanen haft en positiv inverkan på flera områden:

  • Genom att uttryckligt ange barnets bästa som ledstjärna har man kunnat få till stånd ett ökat skydd i EU:s nya rättsliga instrument (på området asyl, invandring och människohandel).

  • Tack vare EU:s gemensamma strategi har man kunnat lägga större vikt vid finansieringsåtgärder för denna särskilt utsatta grupp av migranter.

  • Diskussionerna mellan institutioner, nationella myndigheter, mellanstatliga och icke-statliga organisationer har underlättats och man har möjliggjort ett förbättrat utbyte av kunskap och praxis, exempelvis om förmyndarskap och åldersbedömning.

Men det behövs mer:

  • Det krävs ytterligare insamling och utbyte av kvantitativa och kvalitativa uppgifter bl.a. om antalet underåriga om försvinner från vårdinrättningar och antalet ensamkommande barn som sänds tillbaka. Det är även nödvändigt att ytterligare förbättra jämförbarheten av uppgifter som samlats in från olika håll i EU.

  • Det krävs kontinuerligt engagemang och diskussioner mellan EU och medlemsstaterna och ursprungs- och transitländerna när det gäller utbyte av erfarenheter och god praxis, för att bättre förstå dessa länders behov och för att hitta konkreta lösningar för förebyggande arbete, familjeuppspårning och säkert återsändande av ensamkommande barn.

  • Kommissionen kommer att fortsätta att prioritera projektfinansiering. Medlemsstaterna och internationella och icke-statliga organisationer uppmanas att utnyttja de tillgängliga ekonomiska resurserna fullt ut.

  • EU är fast beslutet att få till stånd ett gemensamt asylsystem före utgången av 2012. Kommissionen har föreslagit ett mer omfattande skydd för ensamkommande barn och hoppas att parlamentet och rådet kommer att nå en gemensam ståndpunkt.

Länkar

MEMO/12/716

Deltidsrapport om genomförandet av handlingsplanen

Kommissionens arbetsdokument

Cecilia Malmströms debattartikel om ensamkommande barn

Cecilia Malmströms webbplats

Följ Cecilia Malmström på Twitter

GD Inrikes frågors webbplats

Följ GD Inrikes frågor på Twitter

EU:s invandringsportal

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar