Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 28. septembra 2012

Azil in migracije: EU mora storiti več za zaščito otrok brez spremstva

V Evropo vsako leto pripotuje na tisoče mladoletnikov brez spremstva, ki si želijo ustvariti boljše življenje. Večina jih pobegne pred vojnami, spopadi ali drugimi težkimi življenjskimi pogoji. Nekateri pri tem celo izgubijo družinske člane.

Komisija v današnjem poročilu o položaju mladoletnikov brez spremstva v EU poziva k okrepitvi prizadevanj na nacionalni in evropski ravni, da bo odzivanje na ta večplasten nadnacionalni izziv učinkovit ob doslednem spoštovanju otrokovih pravic.

Prihodi mladoletnikov brez spremstva iz tretjih držav niso začasen pojav, temveč dolgoročna značilnost migracijskih tokov v EU. V letu 2011 je v EU-27 za azil zaprosilo 12 225 mladoletnikov brez spremstva. Njihovo število je bilo v preteklih letih podobno in se v prihodnje verjetno ne bo spremenilo. Po ocenah nekaterih držav članic v Evropo po nezakonitih migracijskih poteh v Evropo vstopi precej večje skupno število otrok brez spremstva. Podatki, ki jih je predložila Italija, kažejo, da je bilo 31. decembra 2011 na italijanskem ozemlju 5 959 mladoletnikov brez spremstva. Francija ocenjuje, da naj bi jih bilo na njenem ozemlju približno 6 000. V Španiji je skupno število mladoletnikov brez spremstva v obdobju 2008–2011 presegalo 5 500, Belgija pa ocenjuje, da jih je na njenem ozemlju 4 000.

„Mladoletniki ki do naših mej pridejo sami, so med najbolj izpostavljenimi in ranljivimi v naših družbah. Čeprav je spodbudno, da so politike EU pomagale izboljšati pogoje in varstvo otrok, nas čakajo še mnogi izzivi. Izboljšati moramo svoje postopke in tako zagotoviti, da so ti otroci na evropskih mejah deležni dostojne dobrodošlice. To vključuje tudi boljše sodelovanje in izmenjavo informacij med državami članicami EU,“ je dejala Cecilia Malmström, evropska komisarka za notranje zadeve.

Za okrepitev zaščite mladoletnikov brez spremstva, ki vstopijo v EU, je Komisija na podlagi spoštovanja otrokovih pravic leta 2010 sprejela akcijski načrt, da bi opozorila na problematiko mladoletnikov brez spremstva, ki prispejo v Evropo: vsako odločitev, ki vpliva na mladoletnikovo prihodnost, je ne glede na njegov migracijski status treba sprejeti ob upoštevanju njegovih interesov.

Komisija je danes sprejela vmesno poročilo o izvajanju akcijskega načrta za mladoletnike brez spremstva (2010–2014) – IP/10/534. V poročilu je ocenila doseženi napredek in opredelila področja, ki bodo v naslednjih dveh letih zahtevala večjo pozornost in ciljno usmerjeno ukrepanje.

V preteklih dveh letih je imel akcijski načrt pozitiven vpliv:

  • izrecno priznavanje otrokovih koristi kot vodilnega načela je prispevalo k izboljšanju zaščite v novih zakonodajnih instrumentih EU (na področju azila, priseljevanja in trgovine z ljudmi);

  • skupni pristop EU je zagotovil ustreznejše financiranje ukrepov za to posebej ranljivo skupino migrantov;

  • olajšal je razprave med institucijami, nacionalnimi organi ter medvladnimi in nevladnimi organizacijami in omogočil okrepljeno izmenjavo znanja in praks, na primer na področju skrbništva in ugotavljanja starosti.

Vendar so potrebna dodatna prizadevanja:

  • Potrebna so dodatna prizadevanja pri zbiranju in izmenjavi kvantitativnih in kvalitativnih podatkov, na primer o številu mladoletnikov, ki izginejo iz varstvenih zavodov ali o številu vrnjenih mladoletnikov brez spremstva. Še dodatno je treba izboljšati primerljivost podatkov, ki se zbirajo po vsej EU.

  • Nenehna angažiranost EU in držav članic ter izmenjava informacij z državami izvora in tranzita je bistvenega pomena: za izmenjavo izkušenj in dobrih praks, za boljše razumevanje potreb teh držav in za iskanje konkretnih rešitev v zvezi s preprečevanjem, iskanjem družin in varnega vračanja mladoletnikov brez spremstva.

  • Komisija bo projekte še naprej prednostno financirala. Države članice, mednarodne in nevladne organizacije se spodbuja, naj v celoti izkoristijo razpoložljiva finančna sredstva.

  • EU je zavezana k vzpostavitvi skupnega azilnega sistema EU do konca leta 2012. Komisija je predlagala višje standarde zaščite za otroke brez spremstva in upa, da bosta Parlament in Svet našla skupni jezik.

Koristne povezave

MEMO/12/716

Vmesno poročilo o izvajanju akcijskega načrta

Delovni dokument služb Komisije

Cecilie Malmström o mladoletnikih brez spremstva

Spletišce komisarke Cecilie Malmström

Spremljajte komisarko Cecilio Malmström na Twitterju

Spletišce GD za notranje zadeve

Spremljajte GD za notranje zadeve na Twitterju

Portal EU o priseljevanju

Kontakti:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 2 2986764)


Side Bar