Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 28. septembra 2012

Azyl a migrácia: EÚ musí lepšie chrániť deti bez sprievodu

Každý rok prichádzajú do Európy tisíce maloletých bez sprievodu s nádejou, že tu nájdu nový život. Väčšina z nich unikla pred vojnami, konfliktami alebo inými ťažkými životnými podmienkami a niektorí z nich pri tom stratili svojich blízkych.

Komisia dnes v správe o situácii maloletých bez sprievodu v EÚ vyzýva, aby sa na vnútroštátnej aj európskej úrovni vynakladalo zvýšené úsilie, ktoré umožní účinne reagovať na tento zložitý nadnárodný problém pri plnom rešpektovaní práv dieťaťa.

Príchod maloletých osôb bez sprievodu z tretích krajín nie je dočasný, ale dlhodobý jav sprevádzajúci migračné toky do EÚ. V roku 2011 podalo v EÚ27 žiadosť o azyl 12 225 maloletých bez sprievodu. Tento počet je porovnateľný s predchádzajúcimi rokmi a v nasledujúcich rokoch sa pravdepodobne nezmení. Ako vyplýva z odhadov niektorých členských štátov, omnoho väčší počet detí bez sprievodu prichádza do Európy nelegálne. Podľa údajov Talianska sa k 31. decembru 2011 nachádzalo na talianskom území 5 959 maloletých osôb bez sprievodu; Francúzsko odhaduje počet týchto osôb na svojom území na 6 000; v Španielsku prekročil v rokoch 2008 – 2011 celkový počet maloletých bez sprievodu 5 500 a Belgicko odhaduje počet týchto osôb na 4 000.

„Maloletí, ktorí prichádzajú k našim hraniciam bez sprievodu, patria medzi najohrozenejšie a najzraniteľnejšie skupiny v našej spoločnosti. Aj keď je povzbudzujúce, že politika EÚ pomáha zlepšiť ochranu a životné podmienky týchto detí, stoja pred nami ďalšie výzvy. Musíme v týchto prípadoch zlepšiť postupy, aby sme týmto osobám zabezpečili dôstojné prijatie na hraniciach EÚ. Znamená to okrem iného prehĺbiť spoluprácu a výmenu informácií medzi krajinami EÚ,“ povedala komisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová.

S cieľom zvýšiť ochranu maloletých bez sprievodu, ktorí vstupujú na územie EÚ, a vychádzajúc z rešpektovania práv dieťaťa Komisia prijala v roku 2010 akčný plán, ktorý lepšie poukázal na tento problém: každé rozhodnutie, ktoré má vplyv na budúcnosť maloletého, musí byť prijaté so zreteľom na najlepší záujem dieťaťa, bez ohľadu na jeho migračný status.

Komisia dnes prijala priebežnú správu o vykonávaní akčného plánu týkajúceho sa maloletých bez sprievodu (2010 – 2014) – IP/10/534. V správe sa hodnotí dosiahnutý pokrok a určujú sa oblasti, ktoré si v nasledujúcich dvoch rokoch budú vyžadovať viac pozornosti a cielené opatrenia.

V posledných dvoch rokoch mal akčný plán pozitívny dosah:

  • Výslovné uznanie najlepších záujmov dieťaťa ako smerodajného princípu prispelo k zabezpečeniu zvýšenej ochrany v nových právnych nástrojoch EÚ (v oblasti azylu, prisťahovalectva a boja proti obchodovaniu s ľuďmi).

  • Vďaka spoločnému prístupu EÚ získali opatrenia financovania zamerané na situáciu tejto zvlášť zraniteľnej skupiny migrantov vyššiu prioritu.

  • Akčný plán umožnil diskusie medzi inštitúciami EÚ, vnútroštátnymi orgánmi, medzivládnymi a mimovládnymi organizáciami, čím sa zintenzívnila výmena poznatkov a postupov, napr. o poručníctve a určovaní veku.

Je však potrebné vyvinúť ďalšie úsilie:

  • Treba ďalej zlepšiť zhromažďovanie a výmenu kvantitatívnych a kvalitatívnych údajov, napr. týkajúcich sa počtu maloletých opúšťajúcich opatrovateľské zariadenia alebo počtu navrátených maloletých bez sprievodu. Vyžaduje sa aj ďalšie zlepšenie porovnateľnosti údajov, ktoré sa v rámci EÚ zhromažďujú.

  • Okrem toho je dôležité, aby sa EÚ a členské štáty ďalej angažovali v krajinách pôvodu a tranzitu s cieľom vymieňať si skúsenosti a osvedčené postupy, lepšie porozumieť potrebám týchto krajín a nájsť konkrétne riešenia v súvislosti s prevenciou, pátraním po rodinných príslušníkoch a bezpečným návratom maloletých bez sprievodu.

  • Komisia bude aj naďalej považovať za prioritu financovanie projektov týkajúcich sa detí bez sprievodu. Členské štáty spolu s medzinárodnými a mimovládnymi organizáciami sa vyzývajú, aby v plnej miere využívali dostupné finančné prostriedky.

  • EÚ sa zaviazala zaviesť do konca roka 2012 spoločný azylový systém EÚ. Komisia navrhla zvýšiť úroveň ochrany maloletých bez sprievodu a dúfa, že Parlament a Rada zaujmú k tejto záležitosti rovnaké stanovisko.

Užitočné odkazy

MEMO/12/716

Priebežná správa o vykonávaní akčného plánu

Pracovný dokument útvarov Komisie

Článok Cecilie Malmströmovej o maloletých bez sprievodu

Webová stránka Cecilie Malmströmovej

Sledujte činnosť Cecilie Malmströmovej na Twitteri

Webová stránka GR pre vnútorné záležitosti

Sledujte činnosť GR pre vnútorné záležitosti na Twitteri

Portál EÚ pre prisťahovalectvo

Kontaktné osoby:

Michele Cercone (+32 2 298 0963)

Tove Ernst (+32 2 298 6764)


Side Bar