Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 28 września 2012 r.

Azyl i migracja: UE musi nasilić działania na rzecz zapewnienia ochrony dzieciom pozbawionym opieki

Co roku tysiące pozbawionych opieki małoletnich przybywa do Europy w poszukiwaniu nowej przyszłości. Większość z nich ucieka przed wojną, konfliktami lub innymi trudnymi warunkami życia. Niektórzy stracili podczas tej ucieczki swoich bliskich.

W dzisiejszym sprawozdaniu dotyczącym sytuacji małoletnich pozbawionych opieki w UE Komisja wzywa do zintensyfikowania działań zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim, by skutecznie i w pełnym poszanowaniu praw dziecka reagować na to złożone transgraniczne wyzwanie.

Przybywanie małoletnich pozbawionych opieki z państw trzecich do UE nie jest zjawiskiem przejściowym, lecz długofalową cechą przepływów migracyjnych do UE. W 2011 r. we wszystkich 27 państwach członkowskich UE małoletni bez opieki złożyli 12 225 wniosków o azyl. Jest to liczba porównywalna z poziomem z lat poprzednich i jest mało prawdopodobne, by w nadchodzących latach się ona zmieniła. Zgodnie z danymi szacunkowymi przekazanymi przez niektóre państwa członkowskie o wiele większa liczba dzieci bez opieki przybywa do Europy poprzez nielegalne kanały migracji. Włochy poinformowały, że na dzień 31 grudnia 2011 r. na ich terytorium przebywało 5 959 małoletnich pozbawionych opieki, Francja oszacowała tę liczbę na 6 000, w Hiszpanii zagregowane dane za okres 2008-2011 wskazywały na ponad 5 500, w Belgii natomiast wartość ta sięgnęła 4 000.

„Małoletni przybywający bez opieki do naszych granic należą do najsłabszych i najbardziej podatnych na zagrożenia członków naszego społeczeństwa. Chociaż obiecujące jest to, że polityki unijne przyczyniły się do poprawy warunków i ochrony dzieci, stoją przed nami dalsze wyzwania. Musimy usprawnić nasze procedury, aby zagwarantować, że dzieci te są godnie przyjmowane na naszych granicach. Wymaga to lepszej współpracy i wymiany informacji między państwami UE” – powiedziała Cecilia Malmström, komisarz UE do spraw wewnętrznych.

W celu zwiększenia ochrony małoletnich pozbawionych opieki wjeżdżających do UE i w oparciu o poszanowanie praw dziecka Komisja przyjęła w 2010 r. plan działania, który przyczynił się do zwrócenia baczniejszej uwagi na problem małoletnich pozbawionych opieki, przybywających do Europy: każda decyzja mająca wpływ na przyszłość małoletnich musi być podjęta z uwzględnieniem najlepszego interesu dziecka, niezależnie od jego statusu migracyjnego.

W dniu dzisiejszym Komisja przyjęła śródokresowe sprawozdanie w sprawie realizacji planu działania dotyczącego małoletnich bez opieki (2010–2014) – IP/10/534. W sprawozdaniu tym podsumowuje się poczynione postępy i wskazuje obszary, które wymagają większej uwagi i ukierunkowanych działań w ciągu najbliższych dwóch lat.

W ciągu ostatnich dwóch lat plan działania przyniósł następujące pozytywne skutki:

  • Jednoznaczne uznanie najlepszego zabezpieczenia interesów dziecka jako zasady przewodniej przyczyniło się do zwiększenia ochrony w nowych instrumentach legislacyjnych UE (w dziedzinie azylu, imigracji i handlu ludźmi).

  • Dzięki wspólnemu podejściu UE możliwe jest położenie większego nacisku na finansowanie środków podejmowanych na rzecz tej szczególnie narażonej grupy migrantów.

  • Podejście to ułatwiło dyskusje między instytucjami, władzami krajowymi, organizacjami międzyrządowymi i pozarządowymi oraz umożliwiło zwiększenie wymiany wiedzy i praktyk, na przykład w kwestii opieki nad dziećmi i szacowania wieku.

Konieczne są jednak dalsze działania:

  • Niezbędne są dodatkowe starania w zakresie gromadzenia oraz wymiany danych ilościowych i jakościowych, na przykład dotyczących liczby małoletnich uciekających z ośrodków opieki lub liczby powracających małoletnich pozbawionych opieki. Konieczna jest dalsza poprawa porównywalności danych gromadzonych w całej UE.

  • Stałe zaangażowanie i ciągła wymiana UE i państw członkowskich z krajami pochodzenia i tranzytu ma kluczowe znaczenie dla dzielenia się doświadczeniami i dobrymi praktykami, dla lepszego zrozumienia potrzeb tych krajów oraz dla wypracowania konkretnych rozwiązań w odniesieniu do profilaktyki, poszukiwania członków rodziny i bezpiecznego powrotu małoletnich pozbawionych opieki.

  • Komisja będzie w dalszym ciągu traktować priorytetowo finansowanie projektów. Państwa członkowskie oraz organizacje międzynarodowe i pozarządowe zachęca się do jak najpełniejszego wykorzystywania dostępnych środków finansowych.

  • UE zobowiązała się, że do końca 2012 r. powstanie wspólny unijny system azylowy. Komisja zaproponowała wyższe standardy ochrony małoletnich pozbawionych opieki i ma nadzieję, że Parlament i Rada wypracują wspólne stanowisko.

Przydatne linki

MEMO/12/716

Śródokresowe sprawozdanie w sprawie realizacji planu działania

Dokument roboczy służb Komisji

Artykuł Cecilii Malmström na temat małoletnich pozbawionych opieki

Strona internetowa komisarz Cecilii Malmström

Komisarz Malmström na Twitterze

Strona internetowa DG do Spraw Wewnętrznych

DG do Spraw Wewnętrznych na Twitterze

Portal Imigracyjny UE

Kontakt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar