Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 28 september 2012

Asiel en migratie: EU moet meer doen om niet-begeleide kinderen te beschermen

Elk jaar reizen duizenden niet-begeleide minderjarigen naar Europa op zoek naar een nieuw leven. De meesten van hen zijn op de vlucht voor oorlogen, conflicten of andere moeilijke levensomstandigheden en sommigen hebben onderweg zelfs familieleden verloren.

Vandaag roept de Commissie in een verslag over de situatie van niet-begeleide minderjarigen in de EU op tot verdere inspanningen op nationaal en Europees niveau om dit complexe en transnationale probleem doeltreffend en met volledige inachtneming van de rechten van het kind aan te pakken.

De binnenkomst van niet-begeleide minderjarigen uit derde landen is geen tijdelijk fenomeen, maar een blijvend kenmerk van migratiestromen naar de EU. In 2011 dienden niet-begeleide minderjarigen in de EU27 12 225 asielverzoeken in, een aantal dat vergelijkbaar is met dat van de voorbije jaren en dat in de komende jaren wellicht niet zal wijzigen. Het totaal aantal niet-begeleide kinderen dat Europa binnenkomt via onregelmatige migratiekanalen, is veel groter, hetgeen kan worden afgeleid uit ramingen van sommige lidstaten. Uit gegevens die Italië heeft verstrekt, blijkt dat zich op 31 december 2011 5 959 niet-begeleide minderjaren op Italiaans grondgebied bevonden; volgens Frankrijk bevinden zich 6 000 niet-begeleide minderjarigen op Frans grondgebied; in Spanje bedroeg het totaal aantal niet-begeleide minderjarigen voor de periode 2008-2011 meer dan 5 500; België raamt het aantal niet-begeleide minderjarigen op 4 000.

"De minderjarigen die bij onze grenzen aankomen behoren tot de meest kwetsbare en bedreigde mensen in onze samenleving. Het is weliswaar bemoedigend dat het EU-beleid de levensomstandigheden en de bescherming van de kinderen heeft helpen verbeteren, maar er wachten nog meer belangrijke uitdagingen. Wij moeten onze procedures verbeteren om ervoor te zorgen dat deze kinderen een waardig welkom krijgen aan de Europese grenzen. Dat impliceert onder meer betere samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de EU-lidstaten", aldus Cecilia Malmström, EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken.

Met het oog op een betere bescherming van niet-begeleide minderjarigen die de EU binnenkomen en op grond van de eerbiediging van de rechten van het kind, heeft de Commissie in 2010 een actieplan aangenomen dat de aandacht hielp vestigen op de kwestie van niet-begeleide minderjarigen die Europa binnenkomen: elk besluit dat betrekking heeft op de toekomst van een minderjarige, moet worden genomen in het belang van het kind, ongeacht zijn migrantenstatus.

Vandaag heeft de Commissie een tussentijds verslag aangenomen over de uitvoering van het Actieplan niet-begeleide minderjarigen (2010-2014) – IP/10/534. In het verslag wordt de balans opgemaakt van de geboekte vorderingen en wordt aangegeven op welke terreinen de komende twee jaar meer aandacht en gerichte acties nodig zijn.

In de voorbije twee jaar heeft het actieplan positieve gevolgen gehad:

  • de expliciete erkenning van het belang van het kind als leidend beginsel heeft mede geleid tot een betere bescherming in de nieuwe wetgevingsinstrumenten van de EU (op het gebied van asiel, immigratie en mensenhandel),

  • de gemeenschappelijke EU-aanpak heeft ervoor gezorgd dat meer aandacht wordt besteed aan de financiering van maatregelen voor deze bijzonder kwetsbare groep migranten,

  • het overleg tussen EU-instellingen, nationale autoriteiten, en intergouvernementele en niet-gouvernementele organisaties verloopt vlotter en een betere uitwisseling van kennis en praktijken is mogelijk geworden, bijvoorbeeld over voogdij en leeftijdsbepaling.

Maar er moet meer gebeuren:

  • er zijn extra inspanningen nodig op het gebied van het verzamelen en uitwisselen van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens, bijvoorbeeld over de aantallen minderjarigen die uit de opvang verdwijnen of de aantallen teruggekeerde niet-begeleide minderjarigen. De vergelijkbaarheid van de in de EU verzamelde gegevens moet verder worden verbeterd,

  • permanent overleg en uitwisseling van informatie tussen de EU, de lidstaten en de landen van de herkomst is essentieel. Alleen zo is het mogelijk ervaring en goede praktijken te delen, de behoeften van die landen beter te begrijpen en concrete oplossingen op het gebied van preventie te vinden, familieleden te traceren en de veilige terugkeer van niet-begeleide minderjarigen te waarborgen,

  • de Commissie zal prioriteit blijven geven aan de financiering van projecten. Zowel de lidstaten als de internationale en niet-gouvernementele organisaties worden aangemoedigd om de beschikbare financiële middelen ten volle te benutten,

  • de EU is vastbesloten om tegen eind 2012 over een gemeenschappelijk Europees asielstelsel te beschikken. De Commissie heeft hogere beschermingsnormen voor niet-begeleide minderjarigen voorgesteld en hoopt dat het Parlement en de Raad daarover overeenstemming zullen bereiken.

Nuttige links

MEMO/12/716

Tussentijds verslag over de uitvoering van het actieplan

Werkdocument van de diensten van de Commissie

Opiniestuk van Cecilia Malmström over niet-begeleide minderjarigen

De website van Cecilia Malmström

Volg commissaris Malmström via Twitter

De website van DG Binnenlandse zaken

Volg DG Binnenlandse zaken via Twitter

De portaalsite van de EU over immigratie

Contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar