Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 28. septembrī

Patvērums un migrācija. ES jādara vairāk, lai aizsargātu nepavadītus bērnus

Katru gadu tūkstošiem nepavadītu nepilngadīgo izceļo uz Eiropu jaunas dzīves meklējumos. Lielākā daļa bēg no kariem, konfliktiem vai citiem sarežģītiem dzīves apstākļiem, daudzi bēgļu gaitās ir zaudējuši ģimenes locekļus.

Šodien ziņojumā par nepavadītu nepilngadīgo situāciju ES Komisija aicina uz šo sarežģīto pārnacionālo problēmu valsts un Eiropas līmenī reaģēt efektīvi un pilnībā ievērojot bērna tiesības.

Nepavadītu nepilngadīgo ierašanās no trešām valstīm nav īslaicīga parādība, bet ilgtermiņa attīstības tendence migrācijā uz ES. 27 ES dalībvalstīs 2011. gadā tika saņemti 12 225 patvēruma pieteikumi no nepavadītiem nepilngadīgajiem, šāds skaits atbilst iepriekšējo gadu rādītajiem un maz ticams, ka tas mainīsies. Daudz lielāks skaits nepavadīto bērnu nokļūst Eiropā, izmantojot nelikumīgas migrācijas kanālus, par ko liecina dažu dalībvalstu sniegtie aprēķini. Itālija iesniedza datus, saskaņā ar kuriem 2011. gada 31. decembrī tās teritorijā atradās 5 959 nepavadīti nepilngadīgie, saskaņā ar Francijas datiem tās teritorijā esošo nepavadīto nepilngadīgo skaits bija apmēram 6 000, Spānijā laikposmam no 2008. līdz 2011. gadam šis skaitlis tiek lēsts vairāk kā 5 500 apmērā, Beļģijas aplēsēs nepavadīto nepilngadīgo skaits sasniedz 4 000.

"Nepilngadīgie, kas vieni paši ierodas pie mūsu robežām, ir visapdraudētākie un neaizsargātākie mūsu sabiedrības locekļi. Lai gan tas ir iepriecinoši, ka ES politika ir palīdzējusi uzlabot bērnu apstākļus un aizsardzību, daudzas problēmas vēl gaida risinājumu. Mums ir jāuzlabo mūsu procedūras, lai nodrošinātu, ka šos bērnus pie Eiropas Savienības robežām sagaida cienīga attieksme. Šim nolūkam nepieciešama labāka sadarbība un informācijas apmaiņa starp ES dalībvalstīm,” teica iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma.

Lai palielinātu to nepavadīto nepilngadīgo aizsardzību, kuri ierodas ES, un ievērojot bērnu tiesības, Komisija 2010. gadā pieņēma rīcības plānu, kas palīdzēja pievērst uzmanību jautājumam par nepavadītiem nepilngadīgajiem, kuri ierodas Eiropā: katrs lēmums, kas skar nepilngadīgā nākotni, neatkarīgi no viņa migranta statusa ir jāpieņem, ievērojot bērna intereses.

Komisija šodien pieņēma vidusposma ziņojumu par to, kā tiek īstenots Rīcības plāns par nepavadītiem nepilngadīgiem (2010. – 2014. gads), IP/10/534. Ziņojumā ir apkopoti gūtie panākumi un noteiktas jomas, kurām jāpievērš lielāka uzmanība, ka arī mērķtiecīga rīcība turpmākajiem diviem gadiem.

Pēdējo divu gadu laikā rīcības plānam ir bijusi pozitīva ietekme.

  • Tas, ka bērna intereses nepārprotami tika atzītas par vadošo principu, ir veicinājis to, kas jaunajos ES tiesību aktos (kas skar patvēruma, imigrācijas un cilvēku tirdzniecības jomas) ir nodrošināta pastiprināta aizsardzība.

  • Kopējā ES pieeja nodrošināja, ka lielāka uzmanība tiek pievērsta tādu pasākumu finansēšanai, kas vērsti uz šo īpaši neaizsargāto migrantu grupu.

  • Tas ir veicinājis apspriešanos starp iestādēm, valsts iestādēm, starpvaldību un nevalstiskajām organizācijām, kā arī ļāva uzlabot zināšanu un pieredzes apmaiņu, piemēram, aizbildnības un vecuma noteikšanas jomās.

Taču darbs ir jāturpina.

  • Papildu darbs jāiegulda kvantitatīvu un kvalitatīvu datu vākšanā un apmaiņā par to, cik daudzi nepilngadīgie pazūd no aprūpes loka vai tiek atgriezti atpakaļ. Nepieciešams arī turpmāk uzlabot ES savākto datu salīdzināmību.

  • Ir būtiska ES un dalībvalstu nepārtraukta sadarbība un apmaiņa ar izcelsmes un tranzīta valstīm: lai apmainītos ar pieredzi un labāko praksi, lai labāk izprastu šo valstu vajadzības un rastu konkrētus risinājumus attiecībā uz preventīviem pasākumiem, ģimenes locekļu meklēšanu un nepavadītu nepilngadīgo drošu atgriešanos.

  • Finansējuma piešķiršanā Komisija turpinās virzīt šos projektus kā prioritāti. Dalībvalstis, starptautiskās un nevalstiskās organizācijas tiek mudinātas izmantot pieejamos finanšu līdzekļus pilnā apmērā.

  • ES ir apņēmusies līdz 2012. gada beigām izveidot kopēju ES patvēruma sistēmu. Komisija ir ierosinājusi augstākus aizsardzības standartus nepavadītiem bērniem un cer, ka Eiropas Parlaments un Padome vienosies par kopēju nostāju.

Noderīgas saites

MEMO/12/716

Vidusposma ziņojums: Rīcības plāna par nepavadītiem nepilngadīgiem īstenošana

Komisijas dienestu darba dokuments

Sesīlijas Malmstrēmas aicinājums par nepavadītiem nepilngadīgajiem

Sesīlijas Malmstrēmas tīmekļa vietne

Komisāres Malmstrēmas Twitter konts

Iekšlietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne

Iekšlietu ģenerāldirektorāta Twitter konts

ES Imigrācijas portāls

Kontaktpersonas:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar