Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 28. syyskuuta 2012

EU:n on suojeltava tehokkaammin alueelleen ilman huoltajaa saapuvia alaikäisiä

Eurooppaan saapuu vuosittain tuhansia ilman huoltajaa olevia alaikäisiä paremman elämän toivossa. Useimmat heistä pakenevat sotaa, konflikteja tai muita vaikeita elinoloja. Osa on menettänyt perheenjäseniä matkan varrella.

Komissio on tänään esittänyt kertomuksen ilman huoltajaa EU:hun saapuvien alaikäisten tilanteesta. Kertomuksessa se kehottaa tehostamaan jäsenvaltioiden ja EU:n tasolla toimenpiteitä, jotta tämä monimutkainen kansainvälinen haaste voidaan ratkaista tehokkaasti ja lapsen oikeuksia kunnioittaen.

Kolmansista maista ilman huoltajaa saapuvat alaikäiset eivät ole väliaikainen ilmiö, vaan EU:hun suuntautuvan muuttoliikkeen pitkäaikainen piirre. Ilman huoltajaa olevat alaikäiset tekivät vuonna 2011 yhteensä 12 225 turvapaikkahakemusta EU:n 27 jäsenvaltiossa. Määrä vastaa aiempina vuosina jätettyjen hakemusten määrää, eikä sen uskota muuttuvan lähivuosina. Sen sijaan Eurooppaan saapuu paljon enemmän ilman huoltajaa olevia alaikäisiä laittomia muuttoreittejä pitkin. Tämä käy ilmi eräiden jäsenvaltioiden toimittamista arvioista. Italian esittämien tietojen mukaan sen alueella oli 31. joulukuuta 2011 yhteensä 5 959 alaikäistä ilman huoltajaa. Ranska arvioi alueellaan ilman huoltajaa oleskelevien alaikäisten määräksi 6 000, Espanja yli 5 500 (vuosien 2008–2011 yhteenlaskettu määrä) ja Belgia 4 000.

”Rajoille yksin saapuvat alaikäiset kuuluvat heikoimmassa asemassa oleviin ihmisryhmiin yhteiskunnissamme”, toteaa sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström. Hänen mukaansa on rohkaisevaa, että EU:n politiikoilla on voitu parantaa lasten suojelua ja elinolosuhteita. Haasteita kuitenkin riittää edelleen. ”Meidän on parannettava menettelyjämme voidaksemme varmistaa, että nämä lapset otetaan asianmukaisesti vastaan Euroopan rajoilla. Tämä edellyttää parempaa yhteistyötä ja tiedonvaihtoa EU-maiden kesken”, Malmström toteaa.

Parantaakseen EU:hun ilman huoltajaa saapuvien alaikäisten suojaa komissio esitti lapsen oikeuksien pohjalta vuonna 2010 toimintasuunnitelman, jonka avulla on pyritty kiinnittämään huomiota ilman huoltajaa Eurooppaan tuleviin alaikäisiin. Kaikissa näiden alaikäisten tulevaisuuteen vaikuttavissa päätöksissä on otettava huomioon lapsen etu riippumatta siitä, millainen asema hänelle on myönnetty maahanmuuttajana.

Komissio on esittänyt tänään välikertomuksen ilman huoltajaa olevia alaikäisiä koskevan toimintasuunnitelman (2010–2014) täytäntöönpanosta (IP/10/534). Kertomuksessa arvioidaan saavutettua edistystä ja nimetään alat, joilla tarvitaan kohdennetumpia toimenpiteitä seuraavien kahden vuoden aikana.

Toimintasuunnitelmalla on kahden viime vuoden aikana ollut seuraavia myönteisiä vaikutuksia:

  • Lapsen edun nimenomainen tunnustaminen johtavaksi periaatteeksi on osaltaan parantanut suojelun tasoa EU:n uusissa lainsäädäntövälineissä (turvapaikka- ja maahanmuuttoasioiden ja ihmiskaupan alalla).

  • EU:n yhteisellä lähestymistavalla on varmistettu rahoituksen lisääminen toimenpiteille, jotka kohdistuvat tähän kaikkein heikoimmassa asemassa olevaan siirtolaisryhmään.

  • Toimielinten, kansallisten viranomaisten, valtioiden välisten ja valtiosta riippumattomien järjestöjen välinen keskustelu ja tietojen ja käytänteiden vaihto esimerkiksi edunvalvontakysymyksistä ja iän arvioinnista on tehostunut.

Lisätoimia tarvitaan kuitenkin vielä seuraavilla aloilla:

  • Määrällisten ja laadullisten tietojen keruuta ja vaihtamista on tehostettava. Tiedot koskevat esimerkiksi hoitolaitoksista karkaavien alaikäisten sekä palautettujen ilman huoltajaa olevien alaikäisten määriä. Eri puolilla EU:ta kerättyjen tietojen vertailukelpoisuutta on edelleen parannettava.

  • EU:n ja jäsenvaltioiden on jatkuvasti vaihdettava kokemuksia ja parhaita käytänteitä alkuperä- ja kauttakulkumaiden kanssa, jotta voidaan paremmin ymmärtää näiden maiden tarpeita ja löytää käytännön ratkaisuja ilmiön ehkäisemiseen, perheenjäsenten jäljittämiseen ja ilman huoltajaa olevien alaikäisten turvalliseen palauttamiseen.

  • Komissio aikoo jatkossakin asettaa etusijalle tällaisten hankkeiden rahoittamisen. Jäsenvaltioita sekä kansainvälisiä ja valtioista riippumattomia järjestöjä kannustetaan hyödyntämään saatavilla olevaa rahoitusta mahdollisimman täysimääräisesti.

  • EU on sitoutunut ottamaan käyttöön unionin yhteisen turvapaikkajärjestelmän vuoden 2012 loppuun mennessä. Komissio on ehdottanut ilman huoltajaa olevien alaikäisten suojeluun tiukempia normeja ja toivoo, että Euroopan parlamentti ja neuvosto pääsevät asiassa yhteisymmärrykseen.

Hyödyllisiä linkkejä

MEMO/12/716

Välikertomus toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja

Cecilia Malmströmin artikkeli ilman huoltajaa olevista alaikäisistä

Cecilia Malmströmin verkkosivut

Seuraa Cecilia Malmströmiä osoitteessa Twitter

Sisäasioiden pääosaston verkkosivut

Seuraa sisäasioiden pääosastoa osoitteessa Twitter

EU:n maahanmuuttoportaali

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone (+32-2) 298 09 63

Tove Ernst (+32-2) 298 67 64


Side Bar