Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 28. september 2012

Varjupaiga- ja rändeküsimused: Euroopa Liit peab saatjata lapsi paremini kaitsma

Igal aastal saabuvad Euroopasse tuhanded saatjata alaealised, kes otsivad võimalusi uue elu alustamiseks. Enamus neist on põgenenud sõja, relvastatud kokkupõrgete või muude keerukate elutingimuste eest ning mõned on sel vaevateel isegi kaotanud oma perekonnaliikmed.

Tänases aruandes, milles kajastatakse saatjata alaealiste olukorda ELis, nõuab Euroopa Komisjon, et nii riiklikul kui ka ELi tasandil tulemuslikult reageeritaks sellele keerukale ja rahvusvahelisele probleemile, järgides sealjuures täiel määral laste õigusi.

Saatjata alaealiste saabumine kolmandatest riikidest ei ole ajutine nähtus, vaid ELi rändevoogude pikaajaline eripära. EL 27 riikides menetleti 2011. aastal saatjata alaealistega seotud 12 225 varjupaigataotlust – see arv on võrreldav eelnenud aastate omadega ning tõenäoliselt ei muutu lähitulevikus. Mõne liikmesriigi prognoosi kohaselt võib arvata, et ebaseaduslike rändekanalite kaudu Euroopasse saabuvate saatjata laste üldarv võib olla märgatavalt suurem. Itaalia esitatud andmetest nähtub, et 31. detsembril 2011 oli Itaalia territooriumil 5 959 saatjata alaealist; Prantsusmaa on esitanud prognoosi 6 000 saatjata alaealise kohta oma territooriumil; Hispaanias oli ajavahemikul 2008–2011 vastav koondarv rohkem kui 5 500; Belgia prognoosi kohaselt oli vastav arv ligikaudu 4 000.

„Meie territooriumile omapäi saabuvad alaealised on meie ühiskonnas kõige kaitsetumas ja haavatavamas olukorras. ELi lähenemisviisiga on küll tõhustatud laste kaitsmise tingimusi, kuid väga palju on veel vaja ära teha. Meil on vaja tõhustada menetlusi, et tagada sellistele lastele Euroopa piiridel väärikas vastuvõtt. See hõlmab paremat koostööd ja teabevahetust ELi riikide vahel”, ütles ELi siseküsimuste volinik Cecilia Malmström.

Selleks, et tõhustada ELi saabuvate saatjata alaealiste kaitset, mis põhineb laste õiguste järgimisel, võttis komisjon 2010. aastal vastu tegevuskava, et täpsustada Euroopasse saabuvate saatjata alaealistega seotud küsimusi: iga alaealise tulevikku mõjutav otsus tuleb teha eelkõige lapse parimatest huvidest lähtudes ning hoolimata tema rändestaatusest.

Komisjon võttis täna vastu vahearuande saatjata alaealisi käsitleva tegevuskava (2010–2014) rakendamise kohta IP/10/534. Aruandes antakse ülevaade tehtud edusammudest ning määratletakse valdkonnad, mis järgmise kahe aasta jooksul vajavad suuremat tähelepanu ja sihipärast tegutsemist.

Kahe viimase aasta jooksul on tegevuskava andnud häid tulemusi.

  • Lapse huvide sõnaselge tunnistamine juhtpõhimõttena on aluseks sätetele, mis tagavad suurema kaitse ELi õigusaktides (varjupaiga, sisserände ja inimkaubandusega seotud valdkonnad).

  • ELi ühise lähenemisviisiga tagati, et kõnealuse eriti haavatava rändajate rühma jaoks rahastamismeetmete leidmine pälvis suuremat tähelepanu.

  • Tegevuskavaga hõlbustati arutelu institutsioonide, riiklike ametiasutuste, valitsustevaheliste ja valitsusväliste organisatsioonide vahel ning võimaldati tõhusamalt vahetada teadmisi ja tavasid näiteks sellistes küsimustes nagu eestkoste ja vanuse kindlaksmääramine.

Täiendavaid jõupingutusi tuleb teha ka edaspidi.

  • Tuleb vaeva näha, et koguda ja vahetada kvantitatiivset ja kvalitatiivset teavet näiteks hooldusasutustest lahkuvate alaealiste arvu või tagasisaadetud saatjata alaealiste andmete kohta. On vaja parandada ELi eri kohtades kogutavate andmete võrreldavust.

  • EL ja liikmesriigid kohustuvad jätkama koostööd päritolu- ja transiidiriikidega: et vahetada kogemusi ja häid tavasid, et paremini mõista nende riikide vajadusi ning leida konkreetsed lahendused saatjata alaealistega seotud probleemide ennetamise, perede leidmise ja turvalise naasmise jaoks.

  • Komisjon peab edaspidigi esmatähtsaks saatjata lastega seotud projektide rahastamist. Liikmesriike, rahvusvahelisi ja valitsusväliseid organisatsioone innustatakse olemasolevaid rahalisi vahendeid ära kasutama nii palju kui võimalik.

  • EL on kohustunud võtma kasutusele ühise ELi varjupaigasüsteemi 2012. aasta lõpuks. Komisjon on teinud ettepaneku kohaldada saatjata laste kaitse suhtes rangemaid nõudeid ning loodab, et Euroopa Parlament ja nõukogu jõuavad ühisele seisukohale.

Kasulikud lingid

MEMO/12/716

Tegevuskava rakendamist käsitlev vahearuanne

Komisjoni talituste töödokument

Cecilia Malmström's arvamusartikkel saatjata alaealiste kohta

Volinik Cecilia Malmströmi veebisait

Volinik Cecilia Malmström Twitteris

Siseasjade peadirektoraadi veebisait

Siseasjade peadirektoraat Twitteris

ELi sisserändeportaal

Kontaktisikud:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar