Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2012

Άσυλο και μετανάστευση: Η ΕΕ πρέπει να κάνει περισσότερα για την προστασία των ασυνόδευτων παιδιών

Κάθε χρόνο, χιλιάδες ασυνόδευτοι ανήλικοι έρχονται στην Ευρώπη σε αναζήτηση νέας ζωής. Οι περισσότεροι έχουν αποδράσει από πολέμους, συγκρούσεις ή άλλες δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, και ορισμένοι έχουν χάσει μέλη της οικογένειάς τους στη διάρκεια του ταξιδιού.

Σήμερα, σε έκθεση σχετικά με την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην ΕΕ, η Επιτροπή ζητεί να βελτιωθούν οι προσπάθειες τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να συνεχίσει να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά και με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων του παιδιού η εν λόγω περίπλοκη διακρατική πρόκληση.

Η άφιξη ασυνόδευτων ανηλίκων από τρίτες χώρες δεν αποτελεί προσωρινό φαινόμενο, αλλά μακροπρόθεσμο χαρακτηριστικό γνώρισμα των μεταναστευτικών ροών προς την ΕΕ. Το 2011, στην ΕΕ των 27, υποβλήθηκαν 12.225 αιτήσεις χορήγησης ασύλου από ασυνόδευτους ανηλίκους, αριθμός παρόμοιος με αυτόν των προηγούμενων ετών που δεν φαίνεται πιθανό να αλλάξει κατά τα επόμενα. Πολύ μεγαλύτερος είναι ο συνολικός αριθμός ασυνόδευτων ανηλίκων που εισέρχονται στην Ευρώπη μέσα από διαύλους παράνομης μετανάστευσης, όπως προκύπτει από εκτιμήσεις ορισμένων κρατών μελών. Η Ιταλία διαβίβασε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία, στις 31 Δεκεμβρίου 2011, υπήρχαν στην ιταλική επικράτεια 5.959 ασυνόδευτοι ανήλικοι. Η Γαλλία εκτιμά τους ασυνόδευτους ανήλικους στην επικράτειά της σε 6.000, στην Ισπανία ο συνολικός αριθμός ασυνόδευτων ανηλίκων την περίοδο 2008-2011 ήταν πάνω από 5.500, ενώ το Βέλγιο εκτιμά ότι στην επικράτειά του υπάρχουν 4.000 ασυνόδευτοι ανήλικοι.

«Οι ανήλικοι που φθάνουν μόνοι στα σύνορά μας είναι από τα πιο εκτεθειμένα και ευάλωτα θύματα της μετανάστευσης. Αν και είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι πολιτικές της ΕΕ συνέβαλαν στη βελτίωση των συνθηκών και της προστασίας των παιδιών, περισσότερες προκλήσεις μας περιμένουν. Πρέπει να βελτιώσουμε τις διαδικασίες μας ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπρεπής μεταχείριση των παιδιών αυτών στα σύνορα της Ευρώπης. Αυτό περιλαμβάνει καλύτερη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των χωρών της ΕΕ» δήλωσε η κα Cecilia Malmström, Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων.

Για να ενισχυθεί η προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων που εισέρχονται στην ΕΕ και με βάση τον σεβασμό των δικαιωμάτων του παιδιού, η Επιτροπή ενέκρινε το 2010 σχέδιο δράσης που βοήθησε να έρθει στο προσκήνιο το θέμα των ασυνόδευτων ανηλίκων που φθάνουν στην Ευρώπη: Κάθε απόφαση που επηρεάζει το μέλλον ενός ανηλίκου πρέπει να λαμβάνεται με κύριο γνώμονα το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού, ανεξάρτητα από το μεταναστευτικό καθεστώς του.

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα ενδιάμεση έκθεση για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τους ασυνόδευτους ανηλίκους (2010 – 2014) – IP/10/534. Στην έκθεση γίνεται απολογισμός της προόδου που έχει συντελεστεί, και προσδιορίζονται οι τομείς που χρήζουν μεγαλύτερης προσοχής και περισσότερο στοχοθετημένης δράσης κατά τα επόμενα δύο έτη.

Κατά τα δύο τελευταία έτη το σχέδιο δράσης είχε θετικό αντίκτυπο:

  • Η ρητή αναγνώριση του υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού ως κατευθυντήριας αρχής έχει συμβάλει σε ενισχυμένη προστασία στις νέες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ (στον τομέα του ασύλου, της μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων).

  • Η κοινή προσέγγιση της ΕΕ έχει ως αποτέλεσμα να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στη χρηματοδότηση μέτρων για την εν λόγω ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα μεταναστών.

  • Η προσέγγιση αυτή έχει διευκολύνει συζητήσεις μεταξύ θεσμικών οργάνων, εθνικών αρχών και διακυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων, και έχει καταστήσει δυνατή τη μεγαλύτερη ανταλλαγή γνώσεων και πρακτικών, για παράδειγμα σχετικά με την επιτροπεία και την εκτίμηση της ηλικίας.

Αλλά απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες:

  • Πρόσθετες προσπάθειες για τη συλλογή και ανταλλαγή ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων όσον αφορά, για παράδειγμα, τους αριθμούς των ανηλίκων που εξαφανίζονται από εγκαταστάσεις μέριμνας ή τους αριθμούς των ασυνόδευτων ανηλίκων που επαναπατρίζονται. Είναι αναγκαίο να βελτιωθεί περαιτέρω η συγκρισιμότητα των στοιχείων που συλλέγονται σε όλη την ΕΕ.

  • Η πάγια δέσμευση της ΕΕ και των κρατών μελών και οι επαφές με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης είναι πρωταρχικής σημασίας: Για την ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών, για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών των χωρών αυτών και για την εξεύρεση συγκεκριμένων λύσεων σε σχέση με την πρόληψη, τον εντοπισμό της οικογένειας και την ασφαλή επιστροφή των ασυνόδευτων ανηλίκων.

  • Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να δίνει προτεραιότητα στη χρηματοδότηση σχεδίων. Τόσο τα κράτη μέλη όσο και οι διεθνείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις καλούνται να χρησιμοποιήσουν στο έπακρο το δυναμικό των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων.

  • Η ΕΕ έχει δεσμευθεί για τη δημιουργία ενός κοινού συστήματος ασύλου στην ΕΕ έως τα τέλη του 2012. Η Επιτροπή πρότεινε υψηλότερα πρότυπα προστασίας για τους ασυνόδευτους ανήλικους και ελπίζει ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα βρουν κοινή βάση συνεννόησης.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

MEMO/12/716

Ενδιάμεση έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής

Άρθρο της κας Cecilia Malmström σχετικά με τους ασυνόδευτους ανηλίκους

Δικτυακός τόπος της κας Cecilia Malmström

Παρακολουθήστε την Επίτροπο Malmström στο Twitter

Δικτυακός τόπος της ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων

Παρακολουθήστε την ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων στο Twitter

Δικτυακή πύλη της ΕΕ για την μετανάστευση

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar