Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 28. september 2012

Asyl og indvandring: EU må gøre mere for at beskytte uledsagede mindreårige

Hvert år rejser tusindvis af uledsagede mindreårige til Europa i deres søgen efter et nyt liv. De fleste er flygtet fra krige, konflikter eller andre svære levevilkår, og nogen af dem har endda mistet familiemedlemmer undervejs.

Kommissionen opfordrer i dag i en rapport om uledsagede mindreåriges situation i EU til, at der gøres en større indsats på både nationalt og europæisk plan for effektivt og under fuld respekt for børns rettigheder at imødegå denne komplekse tværnationale udfordring.

Det er ikke et midlertidigt fænomen, at mindreårige ankommer uledsaget fra tredjelande, men et langsigtet kendetegn ved migrationsstrømmen til EU. I 2011 indkom der 12 225 asylansøgninger fra uledsagede mindreårige i alle 27 EU-lande, hvilket er omtrent det samme antal som tidligere år, og dette tal vil sandsynligvis ikke ændre sig de kommende år. Et meget større samlet antal uledsagede mindreårige indrejser i Europa via ulovlige indvandringskanaler, således som det fremgår af skøn fra visse medlemsstater. Italien har fremlagt data, som viste, at der den 31. december 2011 var 5 959 uledsagede mindreårige på italiensk område. I Frankrig var skønnet på 6 000 uledsagede mindreårige på fransk område, i Spanien var det aggregerede tal i perioden 2008-2011 på over 5 500, mens tallet i Belgien blev skønnet til at være på 4 000 uledsagede mindreårige.

Cecilia Malmström, der er kommissær med ansvar for Indre Anliggender, udtalte, at mindreårige, der ankommer alene til vores grænser, er de mest udsatte og sårbare i vores samfund, og at selv om det er opmuntrende at se, at EU's politikker har været med til at forbedre børnenes forhold og beskyttelsen af dem, venter der flere udfordringer forude. Hun tilføjede, at det er nødvendigt at forbedre procedurerne for at sikre, at disse børn får en værdig velkomst ved EU's grænser, og dette omfatter et bedre samarbejde og en større informationsudveksling mellem EU-landene.

For at øge beskyttelsen af uledsagede mindreårige, der indrejser i EU, og under fuld respekt for børns rettigheder vedtog Kommissionen i 2010 en handlingsplan, der er med til at sætte fokus på problemet med uledsagede mindreårige, der ankommer til Europa, idet hver enkelt afgørelse, som påvirker en mindreårigs fremtid, skal tages under hensyn til, hvad der reelt er i barnets interesse uanset dets migrationsstatus.

Kommissionen har i dag vedtaget en midtvejsrapport om gennemførelsen af handlingsplanen vedrørende uledsagede mindreårige (2010-2014) – IP/10/534. I rapporten gøres der status over de fremskridt, der er sket, og der indkredses områder, hvor der er brug for en yderligere målrettet indsats de kommende to år.

De sidste to år har handlingsplanen haft en positiv virkning:

  • Den udtrykkelige anerkendelse af betydningen af at tage hensyn til, hvad der er i barnets interesse, som har været det ledende princip, har ført til øget beskyttelse i de nye EU-retsinstrumenter (på områderne asyl, indvandring og menneskehandel).

  • Den fælles EU-strategi har sikret, at de finansieringsmæssige foranstaltninger for denne særligt udsatte gruppe af migranter får en mere fremtrædende plads.

  • Den har fremmet drøftelserne mellem institutioner, nationale myndigheder samt tværnationale og ikke-statslige organisationer og muliggjort en øget udveksling af viden og praksis, f.eks. om værgemål og aldersvurdering.

Der er dog brug for en større indsats:

  • Der er behov for en yderligere indsats, hvad angår indsamlingen og udvekslingen af kvantitative og kvalitative oplysninger vedrørende f.eks. antallet af mindreårige, der forsvinder fra institutioner, eller antallet af uledsagede mindreårige, der sendes tilbage. Det er nødvendigt yderligere at forbedre sammenligneligheden af de oplysninger, der indsamles på tværs af EU.

  • EU's og dets medlemsstaters fortsatte engagement og løbende udvekslinger med oprindelses‑ og transitlandene er vigtig for at udveksle erfaringer og god praksis, for bedre at forstå disse landes behov og for at finde konkrete løsninger i forbindelse med forebyggende foranstaltninger, opsporing af familien og sikker tilbagesendelse af uledsagede mindreårige.

  • Kommissionen vil fortsat prioritere finansieringen af projekter. Medlemsstaterne og internationale og ikke-statslige organisationer opfordres til fuldt ud at udnytte de disponible finansielle midler bedst muligt.

  • EU skal have et fælles EU-asylsystem på plads ved udgangen af 2012. Kommissionen har fremsat forslag om højere standarder for beskyttelsen af uledsagede mindreårige og håber, at Europa-Parlamentet og Rådet vil kunne opnå enighed herom.

Nyttige link

MEMO/12/716

Midtvejsrapport om gennemførelsen af handlingsplanen

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene

Cecilia Malmströms udtalelse om uledsagede mindreårige

Cecilia Malmströms websted

Følg kommissær Cecilia Malmström på Twitter

Websted for Generaldirektoratet for Indre Anliggender

Følg Generaldirektoratet for Indre AnliggenderTwitter

EU's indvandringsportal

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar