Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 28. září 2012

Azyl a přistěhovalectví: Děti bez doprovodu potřebují větší ochranu EU

Tisíce nezletilých bez doprovodu přicházejí každoročně do Evropy, aby zde hledali nový život. Většina z nich uprchla před válkami, konflikty nebo jinými obtížnými životními podmínkami, někteří zároveň ztratili rodinné příslušníky.

Komise dnes ve zprávě o situaci nezletilých osob bez doprovodu v EU vyzývá k většímu úsilí na vnitrostátní i na evropské úrovni. Cílem je, aby na tento složitý nadnárodní problém bylo možno účinně reagovat za plného respektování práv dítěte.

Příliv nezletilých osob bez doprovodu z třetích zemí není přechodným jevem, ale dlouhodobým rysem migračních toků do EU. V roce 2011 podaly v EU27 nezletilé osoby bez doprovodu 12 225 žádostí o azyl. Tento počet je srovnatelný s předchozími roky a pravděpodobně se v budoucnosti nebude měnit. Jak plyne z odhadů některých členských států, mnohem více dětí bez doprovodu přicestuje do Evropy nelegálně. Podle údajů Itálie se k 31. prosinci 2011 nacházelo na italském území 5 959 nezletilých osob bez doprovodu. Francie odhaduje počet těchto osob na svém teritoriu na 6 000. Ve Španělsku přesáhl v letech 2008–2011 celkový počet nezletilých bez doprovodu 5 500. Belgie odhaduje počet těchto osob na 4 000.

„Nezletilí, kteří přicestují k našim hranicím sami, patří mezi nejohroženější a nejzranitelnější skupiny v naší společnosti. Ačkoli je povzbudivé, že politika EU přispívá ke zlepšení ochrany i životních podmínek těchto dětí, čekají nás další výzvy. Musíme v těchto případech zlepšit postupy, aby se těmto lidem dostalo důstojného přijetí na hranicích EU. Znamená to mimo jiné prohloubit spolupráci a sdílení informací mezi zeměmi EU“, uvedla Cecilia Malmströmová, komisařka pro vnitřní věci.

Ke zvýšení ochrany nezletilých bez doprovodu, kteří vstupují na území EU, přijala Komise v roce 2010 akční plán plně respektující práva dítěte, který pomohl zviditelnit problematiku nezletilých cizinců bez doprovodu přijíždějících do Evropy: každé rozhodnutí o budoucnosti nezletilého musí být přijato především s ohledem na nejlepší zájem dítěte, nezávisle na jeho migračním statusu.

Komise dnes přijala zprávu o provádění (v polovině období) akčního plánu pro nezletilé osoby bez doprovodu (2010–2014) – IP/10/534. Zpráva hodnotí pokrok a určuje oblasti vyžadující více pozornosti a cílené kroky, které je třeba podniknout během příštích dvou let.

V posledních dvou letech měl akční plán pozitivní dopad:

  • Výslovné uznání zásady nejlepších zájmů dítěte v nových legislativních nástrojích EU (v oblasti azylu, přistěhovalectví a obchodování s lidmi) zvýšilo ochranu těchto osob.

  • Společný přístup EU zajistil, že prioritně jsou financována opatření cílená na tuto zvláště zranitelnou skupinu migrantů.

  • Plán přispěl k diskusi mezi orgány EU, státními orgány, mezivládními a nevládními organizacemi a umožnil lepší výměnu znalostí a postupů, například o poručnictví a posuzování věku.

Je však potřeba vyvinout další úsilí:

  • Důkladněji se zaměřit na shromažďování a výměnu kvantitativních a kvalitativních údajů (např. počet nezletilých, kteří uprchli z pečovatelských zařízení, počet vrácených nezletilých bez doprovodu). Je nezbytné stále zlepšovat srovnatelnost údajů získaných v jednotlivých členských státech EU.

  • EU a členské státy musí prohlubovat kontakty se zeměmi původu nezletilých migrantů a tranzitními zeměmi. Ty jsou zásadní pro sdílení zkušeností a osvědčených postupů, pro lepší pochopení potřeb těchto zemí a k nalezení konkrétních řešení, pokud jde o prevenci, pátrání po rodinných příslušnících a bezpečný návrat nezletilých bez doprovodu.

  • Komise bude nadále upřednostňovat financování projektů. Vyzývá členské státy a mezinárodní i nevládní organizace, aby dostupné finanční zdroje využívaly v plné míře.

  • EU se zavázala zavést do praxe společný azylový systém EU do konce roku 2012 Komise navrhla kvalitnější normy pro ochranu dětí bez doprovodu a doufá, že Parlament a Rada zaujmou k této záležitosti jednotný postoj.

Užitečné odkazy

MEMO/12/716

Zpráva v polovině období o provádění akčního plánu

Pracovní dokument útvarů Komise

Článek Cecilie Malmströmové o nezletilých bez doprovodu

Internetové stránky Cecilie Malmströmové

Komisařka Malmströmová na Twitteru

Internetové stránky Generálního ředitelství pro vnitřní věci

Generální ředitelství pro vnitřní věci na Twitteru

Portál EU pro přistěhovalectví

Kontaktní osoby:

Michele Cercone +32 22980963

Tove Ernst +32 22986764


Side Bar