Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 28 септември 2012 г.

Убежище и миграция: ЕС трябва да работи повече за защитата на непридружаваните деца

Всяка година хиляди непридружени непълнолетни пътуват към Европа в търсене на нов живот. Много от тях бягат от войни, конфликти или други трудни условия на живот, а някои дори са загубили членове на семейството си по пътя.

В публикуван днес доклад относно положението на непридружените непълнолетни лица в ЕС Комисията призовава да се подобрят усилията както на национално, така и на европейско равнище за ефикасно справяне с това сложно транснационално предизвикателство при безпрекословно зачитане на правата на детето.

Идването на непридружени непълнолетни лица от трети страни не е временно явление, а дългосрочна характеристика на миграционните потоци към ЕС. През 2011 г. в ЕС-27 са подадени 12 225 молби за убежище от непридружени непълнолетни — брой, съпоставим с този от предходните години, който вероятно няма да се промени и през следващите. Приблизителните оценки, предоставени от някои държави членки, обаче подсказват, че много по-голям общ брой непридружени деца влизат в Европа по незаконни миграционни канали. Италия е предоставила данни, според които на 31 декември 2011 г. на италианска територия е имало 59 559 непридружени непълнолетни; според приблизителната оценка, предоставена от Франция, на нейна територия има 6 000 такива лица; в Испания общият брой непридружени непълнолетни за периода 2008—2011 г. е бил 5 500, а по оценки на Белгия броят им на нейната територия е 4 000.

„Непълнолетните, които пристигат непридружени на границите ни, са сред най-беззащитните и уязвими членове на нашите общества. Макар да е обнадеждаващо, че политиките на ЕС помогнаха за подобряване на положението на децата и тяхната защита, пред нас сега стоят други предизвикателства. Необходимо е да усъвършенстваме процедурите си, за да гарантираме, че тези деца получават достоен прием на европейските граници. В това се включват по-добро сътрудничество и обмен на информация между държавите от ЕС“, заяви Сесилия Малмстрьом, комисар в областта на вътрешните работи.

С цел да подсили защитата на непридружените непълнолетни, влизащи в ЕС, и основавайки се на зачитането на правата на детето, през 2010 г. Комисията прие План за действие, който спомогна за това проблемът с непридружените непълнолетни лица, пристигащи в Европа, да бъде поставен в центъра на вниманието — всяко решение относно бъдещето на дадено непълнолетно лице трябва да се взема с оглед на най-добрия интерес за детето, независимо от статута му на мигрант.

Днес Комисията прие междинен доклад за изпълнението на Плана за действие относно непридружени непълнолетни лица (2010—2014 г.) — IP/10/534. В него се отчита постигнатият напредък и се набелязват областите, които се нуждаят от повече внимание и от целенасочени действия през следващите две години.

През изминалите две години резултатите от Плана за действие бяха положителни, като:

  • Изричното признаване на най-добрия интерес на детето като водещ принцип допринесе за гарантиране на по-голяма закрила в новите законодателни инструменти на ЕС (в областта на убежището, имиграцията и трафика на хора).

  • Благодарение на общия подход на ЕС се гарантира отдаване на по-голямо внимание на мерките за финансиране, насочени към тази особено уязвима група мигранти.

  • Планът за действие улесни провеждането на дискусии между институциите, националните органи, междуправителствените и неправителствените организации и даде възможност за засилване на обмена на познания и опит, например в областта на настойничеството и определянето на възрастта.

Необходимо е обаче да бъдат положени допълнителни усилия:

  • Нужни са повече усилия във връзка със събирането и обмена на количествени и качествени данни, например относно броя на непълнолетните, които изчезват от местата, където се полагат грижи за тях, или относно броя на върнатите непридружени непълнолетни лица. Трябва допълнително да се подобри съпоставимостта на данните, събирани в рамките на ЕС.

  • Непрекъснатата ангажираност и обмен на информация между ЕС и държавите членки, от една страна, и страните на произход и на транзитно преминаване, от друга страна, са от особено значение — за споделяне на опит и добри практики, за по-добро разбиране на нуждите на тези страни и за намиране на конкретни решения във връзка с превенцията, откриването на семействата и безопасното връщане на непридружените непълнолетни.

  • Комисията ще продължи да отдава приоритет на финансирането на проекти. Държавите членки, международните и неправителствените организации се насърчават да използват наличните финансови ресурси оптимално.

  • ЕС е поел ангажимент да въведе обща система на ЕС в областта на убежището до края на 2012 г. Комисията е предложила по-високи стандарти за защита на непридружените деца и се надява, че Европейският парламент и Съветът ще постигнат съгласие по този въпрос.

Полезни връзки

MEMO/12/716

Междинен доклад за изпълнението на Плана за действие

Работен документ на службите на Комисията

Становище на Сесилия Малмстрьом относно непридружените непълнолетни лица

Уебсайт на Сесилия Малмстрьом

Следвайте комисар Малмстрьом в Twitter

Уебсайт на ГД „Вътрешни работи“

Следвайте ГД „Вътрешни работи“ в Twitter

Портал на ЕС за имиграция

За контакти:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar