Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Svetová konkurencia núti podniky viac podporovať inováciu

V Bruseli 7. februára 2012. Podľa tabuľky výsledkov inovácie v Únii v roku 2011 takmer všetky členské štáty zlepšili svoju inovačnú výkonnosť. Rast inovačnej výkonnosti sa však spomaľuje a EÚ sa stále nedokáže priblížiť k najlepším svetovým novátorom ako USA, Japonsko a Južná Kórea. Inovácia v súkromnom sektore je aj naďalej oblasťou, v ktorej EÚ 27 najviac zaostáva. EÚ má síce aj naďalej zreteľný náskok pred rozvíjajúcimi sa hospodárstvami Číny, Brazílie, Indie, Ruska a Južnej Afriky, avšak Čína zlepšuje svoju inovačnú výkonnosť a postupne sa približuje. V rámci EÚ potvrdzuje svoju vedúcu pozíciu v celkovom hodnotení Švédsko, za ním nasleduje Dánsko, Nemecko a Fínsko (celé hodnotenie je uvedené ďalej). Inovačné činnosti firiem predstavujú dôležitý faktor pri dosahovaní vedúcich pozícií na medzinárodnej a európskej úrovni.

Podpredseda Európskej komisie a komisár pre priemysel a podnikanie Antonio Tajani v tejto súvislosti uviedol: „Tohtoročné výsledky vysielajú jasný signál, že je potrebné vyvinúť väčšie úsilie na podporu inovácie. Ak chceme zmazať rozdiel medzi nami a našimi hlavnými hospodárskymi partnermi a prekonať súčasnú krízu, musíme sústrediť všetku pozornosť na inováciu. Spolieham sa najmä na podniky, keďže už dokázali, že v oblasti inovácie sú práve ony kľúčom k úspechu. Ale úspešné novozaložené podniky v iných častiach sveta ukazujú, že sú ešte oblasti, kde sa Európa stále má čo učiť.“

Potrebujeme vyvážené národné výskumné a inovačné systémy, ktoré vytvoria prostredie naklonené inováciám v podnikaní. Tabuľka výsledkov taktiež poukazuje na náskok, aký majú USA v oblasti špičkového výskumu. Naliehavo potrebujeme Európsky výskumný priestor, kde by dochádzalo ku zdravej konkurencii, dosahovali sa špičkové výsledky a ktorý by priťahoval a udržal si najlepšie talenty z celého sveta,“ uviedla Máire Geoghegan-Quinn, komisárka pre výskum, inovácie a vedu.

Celá správa je k dispozícii na týchto webových stránkach:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/index_en.htm

a

http://www.proinno-europe.eu/metrics

Jednotlivé zhrnutia inovačnej výkonnosti všetkých 27 členských štátov a ostatných európskych krajín obsahuje MEMO/12/74

Kto sú najlepší novátori v Európe?

Tabuľka výsledkov inovácie v Únii za rok 2011, ktorá rozdeľuje členské štáty do týchto štyroch skupín:

  • Najlepší novátori: Švédsko, Dánsko, Nemecko a Fínsko.

  • Úspešní novátori: Belgicko, Cyprus, Estónsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Rakúsko, Slovinsko a Spojené kráľovstvo vykazujú výkonnosť blížiacu sa priemeru EÚ-27.

  • Mierni novátori: výkonnosť Českej republiky, Grécka, Maďarska, Malty, Poľska, Portugalska, Slovenska, Španielska a Talianska sa nachádza pod priemerom EÚ-27.

  • Slabší novátori: výkonnosť Bulharska, Litvy, Lotyšska a Rumunska sa nachádza výrazne pod priemerom EÚ-27.

Obrázok č. 1: Inovačná výkonnosť členských štátov EÚ

Poznámka: Priemerná výkonnosť sa meria pomocou zloženého ukazovateľa založeného na údajoch z 24 ukazovateľov v rozmedzí od 0 pre najnižšiu možnú výkonnosť po 1 pre najvyššiu možnú výkonnosť. V dôsledku časového posunu pri sprístupnení údajov vyjadruje priemerná výkonnosť za rok 2011 výkonnosť za roky 2009/2010.

V čom spočíva úspech najlepších novátorov

Ukazuje sa, že štáty s najvyšším zloženým ukazovateľom inovácií majú v rámci svojich národných výskumných a inovačných systémov niekoľko silných stránok, kde kľúčovú rolu zohráva podnikateľská činnosť a spolupráca súkromného a verejného sektora. I keď existuje viacero spôsobov ako dosiahnuť najvyššiu inovačnú výkonnosť, je jasné, že vo všetkých krajinách ako Fínsko, Švédsko, Dánsko a Nemecko, ktoré sú považované za najlepších novátorov, sa dostatočne investuje do výskumu a vývoja, čo platí aj pre firmy. Väčšina najlepších novátorov tiež dosahuje veľmi dobré výsledky v ďalších ukazovateľoch inovácie súvisiacich s firemnými činnosťami. Najlepší novátor v EÚ Švédsko dominuje v troch z ôsmich rozmerov inovácie: ľudské zdroje, financie a podpora a firemné investície, pričom v dvoch rozmeroch inovácie dosahuje najlepšie výsledky Nemecko a Dánsko (väzby a podnikanie a duševné aktíva vs novátori a hospodárske účinky). Všetci vrcholoví európski novátori sú veľmi úspešní aj v komercionalizácii svojich technologických poznatkov.

EÚ v medzinárodnom porovnaní

Rovnako ako minulý rok, najväčší rozdiel existuje v kategórii „firemné činnosti“ , kde EÚ-27 zaostáva v oblasti spoločnej publikačnej činnosti verejného a súkromného sektora, vo výdavkoch podnikov na výskum a vývoj a v porovnaní s USA v oblasti špičkových a atraktívnych výskumných systémov. Ak sa EÚ nepodarí pritiahnuť oveľa väčší počet špičkových výskumníkov a najtalentovanejších mladých odborníkov z celého sveta, lepšie rámcové podmienky pre inováciu nebudú stačiť.

Súvislosti

Tabuľka výsledkov inovácie v Únii za rok 2011 vychádza z 24 ukazovateľov, ktoré sú zoskupené do troch hlavných kategórií a ôsmich rozmerov:

  • Predpoklady“, t. j. základné stavebné kamene, ktoré umožňujú realizáciu inovácií (ľudské zdroje, financie a podpora, otvorené, špičkové a atraktívne výskumné systémy),

  • Firemné činnosti“, ktoré zachytávajú inovačné úsilie v európskych firmách (firemné investície, väzby a podnikanie, duševné aktíva) a

  • Výstupy“, ktoré ukazujú, akým spôsobom sa to transformuje do výhod pre hospodárstvo ako celok (novátori a hospodárske účinky vrátane zamestnanosti).

Viac informácií nájdete na:

Výskumné údaje týkajúce sa jednotlivých krajín:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=country-profiles

Tabuľka výsledkov investícií do výskumu a vývoja: IP/11/1025 a MEMO/11/705

Inovácia v Únii

Európa 2020

Kontaktné osoby:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)

Sara Tironi (+32 22 99 04 03)


Side Bar