Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Οι επιχειρήσεις πρέπει να προωθήσουν την καινοτομία όσο ο παγκόσμιος ανταγωνισμός γίνεται εντονότερος

Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2012. Όλα σχεδόν τα κράτη μέλη έχουν βελτιώσει τις επιδόσεις τους στον τομέα της καινοτομίας σύμφωνα με τον πίνακα επιδόσεων για την έρευνα και την καινοτομία του 2011. Ωστόσο, ο ρυθμός ανάπτυξης της καινοτομίας έχει επιβραδυνθεί και η ΕΕ δεν κλείνει τη ψαλίδα που εξακολουθεί να υπάρχει σε σχέση με τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα που είναι οι πρωτοπόροι στον τομέα της καινοτομίας . Η μεγαλύτερη διαφορά για την ΕΕ των 27 εξακολουθεί να αφορά την καινοτομία στον ιδιωτικό τομέα. Η ΕΕ διατηρεί ακόμα σαφές προβάδισμα σε σχέση με τις αναδυόμενες οικονομίες της Κίνας, της Βραζιλίας, της Ινδίας, της Ρωσίας, και της Νότιας Αφρικής. Ωστόσο, η Κίνα βελτιώνει τις επιδόσεις της στον τομέα της καινοτομίας και σταδιακά καλύπτει τη διαφορά. Εντός της ΕΕ, η Σουηδία επιβεβαιώνει τη θέση της στην κορυφή της κατάταξης και ακολουθεί με μικρή διαφορά η Δανία, η Γερμανία και η Φινλανδία (βλέπε πλήρη κατάταξη παρακάτω). Οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων για την καινοτομία διακρίνονται ως σημαντικός παράγοντας για την κατάκτηση της κορυφής σε επίπεδο ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Antonio Tajani, επίτροπος αρμόδιος για τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα, δήλωσε: «Τα φετινά αποτελέσματα αποτελούν σαφή προειδοποίηση ότι χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες για την προώθηση της καινοτομίας. Αν θέλουμε να μειώσουμε τη διαφορά σε σχέση με τους βασικούς οικονομικούς εταίρους μας και να ξεπεράσουμε τη σημερινή κρίση, η καινοτομία αξίζει την αμέριστη προσοχή μας. Ειδικότερα, βασίζομαι στις επιχειρήσεις επειδή έχουν αποδείξει ότι είναι το κλειδί της επιτυχίας στην καινοτομία. Όμως η επιτυχία των νέων επιχειρηματιών σε άλλα μέρη του κόσμου δείχνει ότι στην Ευρώπη πρέπει να μάθουμε περισσότερα.»

«Χρειαζόμαστε ισόρροπα εθνικά συστήματα έρευνας και καινοτομίας που να παρέχουν ένα φιλικό προς την καινοτομία περιβάλλον για τις επιχειρήσεις. Ο πίνακας επιδόσεων εντοπίζει επίσης μια διαφορά με τις ΗΠΑ όσον αφορά την κορυφή της έρευνας. Χρειαζόμαστε επειγόντως έναν ευρωπαϊκό χώρο έρευνας που θα δώσει νέα πνοή στον ανταγωνισμό, θα αυξήσει την αριστεία και θα προσελκύσει και θα διατηρήσει τα καλύτερα ταλέντα παγκοσμίως», δήλωσε η Máire Geoghegan-Quinn, επίτροπος αρμόδια για την έρευνα, την καινοτομία και την επιστήμη.

Το πλήρες περιεχόμενο της έκθεσης διατίθεται στις εξής διευθύνσεις:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/index_en.htm

και http://www.proinno-europe.eu/metrics

Για επιμέρους περιλήψεις των επιδόσεων στον τομέα της καινοτομίας και των 27 κρατών μελών και άλλων ευρωπαϊκών χωρών - βλέπε MEMO/12/74.

Ποιοι είναι οι πρωτοπόροι της καινοτομίας στην Ευρώπη;

Στον πίνακα επιδόσεων της Ένωσης για το 2011, τα κράτη μέλη κατατάσσονται στις ακόλουθες τέσσερις ομάδες χωρών:

  • Πρωτοπόροι στον τομέα της καινοτομίας: Σουηδία, Δανία, Γερμανία και Φινλανδία.

  • Χώρες με καλές επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας: Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Λουξεμβούργο, Ιρλανδία, Γαλλία, Σλοβενία, Κύπρος και Εσθονία με επιδόσεις που πλησιάζουν τον μέσο όρο της EE των 27.

  • Χώρες με μέτριες επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας: Ιταλία, Πορτογαλία, Τσεχική Δημοκρατία, Ισπανία, Ελλάδα, Μάλτα, Ουγγαρία, Σλοβακία και Πολωνία με επιδόσεις κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ των 27.

  • Χώρες με μικρές επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας: Ρουμανία, Λιθουανία, Βουλγαρία και Λετονία με επιδόσεις πολύ χαμηλότερες από το μέσο όρο της ΕΕ των 27.

Σχήμα 1: Επιδόσεις καινοτομίας των κρατών μελών της ΕΕ

Σημ.: Η μέση επίδοση μετράται με τη χρήση σύνθετου δείκτη, που βασίζεται σε δεδομένα για 24 δείκτες, με τιμή από 0 για τη χαμηλότερη επίδοση 0 έως 1 για τη μέγιστη δυνατή επίδοση. Η μέση επίδοση το 2011 απεικονίζει την επίδοση το 2009/2010 λόγω καθυστέρησης στη διαθεσιμότητα των στοιχείων.

Τι είναι αυτό που καθιστά τους πρωτοπόρους στον τομέα της καινοτομίας πετυχημένους

Οι χώρες στην κορυφή της κατάταξης για τον σύνθετο δείκτη καινοτομίας έχουν ορισμένα κοινά δυνατά σημεία στο πλαίσιο των εθνικών τους συστημάτων έρευνας και καινοτομίας με κύριο ρόλο την επιχειρηματική δραστηριότητα και τη συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ενώ δεν υπάρχει ένας μόνο τρόπος για την επίτευξη των κορυφαίων επιδόσεων στον τομέα της καινοτομίας, είναι σαφές ότι όλοι οι πρωτοπόροι στον τομέα της καινοτομίας, η Φινλανδία, η Σουηδία, η Δανία και η Γερμανία, παρουσιάζουν πολύ καλές επιδόσεις στον τομέα των δαπανών για την Ε&Α, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για τις επιχειρήσεις. Οι περισσότεροι από τους πρωτοπόρους στον τομέα της καινοτομίας παρουσιάζουν επίσης πολύ καλές επιδόσεις σε άλλους δείκτες καινοτομίας που σχετίζονται με τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων. Ο κορυφαίος συντελεστής στον τομέα της καινοτομίας, η Σουηδία, κυριαρχεί σε τρεις από τις οκτώ διαστάσεις της καινοτομίας: ανθρώπινοι πόροι, χρηματοδότηση και υποστήριξη και επενδύσεις επιχειρήσεων· ενώ η Γερμανία και η Δανία έχουν τις καλύτερες επιδόσεις η κάθε μία σε δύο διαστάσεις της καινοτομίας (σύνδεσμοι και επιχειρηματικότητα και διανοητική ιδιοκτησία έναντι παραγωγών καινοτομίας και οικονομικών αποτελεσμάτων). Οι πρωτοπόροι στον τομέα της καινοτομίας έχουν υψηλές επιδόσεις και στην εμπορική αξιοποίηση των τεχνολογικών τους γνώσεων.

Συγκρίνοντας την ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο

Όπως και πέρυσι, η μεγαλύτερη διαφορά εμφανίζεται στην κατηγορία «δραστηριότητες των επιχειρήσεων» στην οποία η ΕΕ των 27 βρίσκεται χαμηλά στην κατάταξη όσον αφορά τις επιχειρηματικές δαπάνες Ε&Α, τις συνδημοσιεύσεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα καθώς και, μαζί με τις ΗΠΑ, στον τομέα των εξαιρετικών και ελκυστικών συστημάτων έρευνας. Οι καλύτερες συνθήκες-πλαίσιο για την καινοτομία δεν θα είναι αρκετές αν η ΕΕ δεν καταφέρει να προσελκύσει πολύ υψηλότερο ποσοστό κορυφαίων ερευνητών και τα καλύτερα νέα επιστημονικά ταλέντα παγκοσμίως.

Ιστορικό

Ο πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την καινοτομία το 2011 βασίζεται επί του παρόντος στις 24 δείκτες που έχουν ομαδοποιηθεί σε τρεις βασικές κατηγορίες και σε 8 διαστάσεις:

  • «παράγοντες», δηλαδή τα σημαντικά στοιχεία που καθιστούν δυνατή την καινοτομία (ανθρώπινοι πόροι, χρηματοδότηση και υποστήριξη, ανοικτά, άριστα και ελκυστικά συστήματα έρευνας)·

  • «δραστηριότητες επιχειρήσεων» που δείχνουν πόσο καινοτόμες είναι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις (επενδύσεις επιχειρήσεων, συνδέσεις και επιχειρηματικότητα, περιουσιακά στοιχεία διανοητικής ιδιοκτησίας)· και

  • «αποτελέσματα», που δείχνουν πώς αυτό μετατρέπεται σε πλεονεκτήματα για την οικονομία συνολικά (παραγωγοί καινοτομίας, οικονομικά αποτελέσματα, περιλαμβανομένης της απασχόλησης).

Για περισσότερες πληροφορίες:

Συναφή δεδομένα για την έρευνα ανά συγκεκριμένη χώρα:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=country-profiles

Πίνακας επιδόσεων Ε&Α: IP/11/1025 και MEMO/11/705

Innovation Union

Europe 2020

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)

Sara Tironi (+32 22 99 04 03)


Side Bar