Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Предприятията трябва да стимулират иновациите в отговор на все по-силната глобална конкуренция

Брюксел, 7 февруари 2012 г. Резултатите на почти всички държави-членки в областта на иновациите са по-добри — това е изводът от сравнителния анализ „Индекс на Съюза за иновации“ за 2011 г. Ръстът на постиженията в сферата на иновациите обаче е забавен и ЕС не успява да скъси разстоянието, което продължава да го дели от глобалните лидери в областта — САЩ, Япония и Южна Корея. ЕС-27 изостава най-много по отношение на иновациите в частния сектор. Съюзът все още запазва значителна преднина спрямо бързо развиващите се икономики на Китай, Бразилия, Индия, Русия и Южна Африка. Китай обаче все повече подобрява своите иновационни постижения и постепенно настига конкурентите си. В рамките на ЕС Швеция затвърждава челната си позиция в цялостната класация, следвана плътно от Дания, Германия и Финландия (вж. пълното класиране по-долу). Иновационните дейности на фирмите се открояват като важен фактор за заемането на високи позиции в ЕС и на международно равнище.

Антонио Таяни, заместник-председател на Европейската комисия и комисар по въпросите на промишлеността и предприемачеството, заяви: „Резултатите за 2011 г. са ясно предупреждение, че са необходими повече усилия за насърчаване на иновациите. За да преодолеем изоставането от основните ни икономически партньори и да се справим с настоящата криза, трябва да насочим всички усилия към иновациите. Разчитаме най-вече на предприятията, тъй като те са доказали, че са в основата на успеха на иновациите. Някои от успелите начинания в други части на света обаче показват, че в Европа все още има какво да учим.“

Необходими са ни балансирани национални системи за научноизследователска дейност и иновации, които да осигурят на бизнеса благоприятна за иновации среда. Според Индекса е налице изоставане спрямо САЩ и по отношение на върховите изследвания. Спешно се нуждаем от Европейско научноизследователско пространство, което да даде свеж стимул на конкуренцията, да генерира повече върхови постижения, да привлече и да задържи най-добрите таланти от цял свят“, заяви Мойра Гейгън-Куин, комисар по въпросите на изследователската дейност, иновациите и науката.

Пълният доклад е на разположение в Интернет на адрес:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/index_en.htm,

както и на адрес: http://www.proinno-europe.eu/metrics.

За обобщена информация относно резултатите в областта на иновациите на отделните 27 държави-членки и някои други европейски държави — вж. MEMO/12/74.

Кои са лидерите в Европа в областта на иновациите?

Според Индекса на Съюза за иновации за 2011 г. държавите-членки попадат в следните четири групи:

  • Лидери в сферата на иновациите: Швеция, Дания, Германия и Финландия.

  • Държави, следващи лидерите в иновациите: Белгия, Обединеното кралство, Нидерландия, Австрия, Люксембург, Ирландия, Франция, Словения, Кипър и Естония — техните резултати са близки до средното равнище за ЕС-27.

  • Държави с умерени резултати в областта на иновациите: Италия, Португалия, Чешката република, Испания, Унгария, Гърция, Малта, Словакия и Полша — показателите за тези държави са под средното равнище за ЕС-27.

  • Държави със скромни резултати: Румъния, Литва, България и Латвия са държави, чиито постижения са доста под средното равнище за ЕС-27.

Графика 1: Постижения на държавите-членки на ЕС в областта на иновациите

Бележка: Средните резултати се измерват чрез използване на комплексен показател, получен въз основа на данните по 24 показателя, чиито стойности варират от най-ниския възможен резултат — 0 до възможно най-високия резултат — 1. Средните резултати за 2011 г. отразяват резултатите за 2009—2010 г. поради забавяне на предоставянето на данните.

На какво се дължи успехът на лидерите в иновациите?

Държавите, заемащи челно място в класацията по комплексния показател за иновации, притежават редица общи предимства в националните си системи за научноизследователска дейност и иновации, където ключова роля играят бизнес дейностите и публично-частните партньорства. Макар че пътят към върховите постижения в сферата на иновациите не е един-единствен, очевидно всички лидери в областта — Финландия, Швеция, Дания и Германия, показват много добри резултати що се отнася до разходите за научноизследователска и развойна дейност, включително от страна на фирмите. Повечето лидери в областта на иновациите отбелязват високи стойности и по други иновационни показатели, свързани с дейността на фирмите. Швеция, която заема първо място в ЕС по постигнати резултати в сферата на иновациите, доминира в три от 8-те измерения за иновации: човешки ресурси, финанси и подкрепа, както и фирмени инвестиции; същевременно Германия и Дания имат най-добри резултати в две иновационни измерения (съответно връзки и предприемачество и интелектуални активи спрямо иновативни предприятия и икономически ефекти). Водещите европейски държави в областта на иновациите постигат добри резултати и в реализацията на технологичните знания на пазара.

ЕС и международните конкуренти

Както и миналата година, най-големи разлики има в категорията „Фирмени дейности“, като там ЕС-27 изостава по отношение на разходите на бизнеса за научноизследователска и развойна дейност, съвместните публично-частни публикации, а спрямо САЩ — и по отношение на наличието на високоефективни и привлекателни научноизследователски системи. Наличието на по-добра рамка за иновациите не би било достатъчно, ако ЕС не съумее да привлече много по-голям дял от водещи изследователи и млади научни таланти от цял свят.

Контекст

Индексът на Съюза за иновации за 2011 г. е изготвен на базата на 24 показателя, групирани в три основни категории и 8 измерения:

  • Ключови фактори“, т.е. основните градивни елементи, които дават възможност на иновациите да се превърнат в реалност (човешки ресурси; отворени, високоефективни и привлекателни научноизследователски системи; финансиране и подкрепа);

  • Фирмени дейности“ — те отразяват усилията на европейските фирми за реализиране на иновациите (фирмени инвестиции, връзки и предприемачество и интелектуални активи); и

  • Резултати“— те показват как това се превръща в ползи за икономиката като цяло (иновативни предприятия и икономически ефекти, включително в сферата на заетостта).

За повече информация:

Данни за всяка държава са на разположение на интернет адрес:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=country-profiles

Обзор на научноизследователската и развойната дейност: вж. IP/11/1025 и MEMO/11/705

Съюз за иновации

Европа 2020

За контакти:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)

Sara Tironi (+32 22 99 04 03)


Side Bar