Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel, 26 september 2012

Transporter – Nya horisonter för EU:s luftfart

Den globala luftfarten genomgår för närvarande enorma förändringar och Europa har drabbats hårdare av lågkonjunkturen än många andra regioner. EU-kommissionen presenterar i dag ett ambitiöst förslagspaket i syfte att främja den internationella konkurrenskraften för luftfarten i EU. Kommissionen vill att förhandlingar ska inledas med viktiga partner så att nya affärsmöjligheter kan utnyttjas på de snabbt växande marknaderna, att nya verktyg ska tas fram för bekämpning av illojal konkurrens och att rätt lagstiftningsmässiga villkor läggs fast för att stimulera investeringar.

Luftfarten bidrar väsentligt till den europeiska ekonomin i form av sysselsättning och handel, och förbinder miljoner företag och personer med resten av världen. EU:s luftfart, särskilt de internationella flygbolagen, är dock utsatta för stark konkurrenspress. De snabbast växande marknaderna återfinns nu utanför Europa. Den europeiska luftfartssektorn – inte bara flygbolagen utan hela flygplanstillverkningsindustrin, flygplatser, flygledning och andra typer av tjänster – står inför en svag tillväxt i EU och hårdare konkurrens internationellt.

– Det är strategiskt mycket viktigt att EU behåller en ledande global flygbransch i centrum av ett nät som förbinder EU med resten av världen. Vi har skapat mycket stora ekonomiska fördelar under det senaste decenniet som en direkt följd av de nya affärsmöjligheter som genererats av EU:s förbindelser med omvärlden. Men de nuvarande systemen kan inte längre leverera det som krävs. Vi behöver en snabb och radikal förändring. De dramatiska förändringarna inom den internationella luftfarten gör att EU måste reagera och snabbt anpassa sig för att inte hamna på efterkälken, säger Siim Kallas, EU-kommissionär med ansvar för transportfrågor.

EU-kommissionen föreslår nu åtgärder på tre fronter:

 • Nya avtal med våra grannar och internationella partner

För att EU:s flygbransch på ett bättre sätt ska kunna utnyttja affärsmöjligheterna på nya marknader föreslår kommissionen att

 • luftfartsavtal sluts på EU-nivå med viktiga och allt viktigare samarbetspartner på detta område som Kina, Ryssland, Gulfstaterna, Japan, Indien och Aseanländerna* i Sydostasien,

 • luftfartsavtal sluts på EU-nivå senast 2015 med grannländer som Ukraina, Azerbajdzjan, Tunisien, Turkiet och Egypten. För att påskynda denna process bör medlemsstaterna ge kommissionen ett generellt förhandlingsmandat för de återstående grannländerna.

De ekonomiska vinsterna med avtalen uppskattas till totalt 12 miljarder euro per år. I början av 2013 kommer kommissionen att presentera en lista för EU-länderna med prioriteringarna för EU:s förhandlingsmandat när det gäller dessa avtal.

Vidare bör branschavtal och tekniska avtal slutas med viktiga partner och andra länder på områden som flygledningstjänst – inklusive samarbete med EU:s Sesar-program – och säkerhet, bl.a. certifiering av luftfartsprodukter.

 • Konkurrens på lika villkor

EU anser att öppna marknader är den bästa grunden för utvecklingen av internationella luftfartsförbindelser och är positiv till konkurrens. Det har framgångarna med EU:s inre luftfartsmarknad visat, men konkurrensen måste vara både öppen och ske på lika villkor.

För att garantera en sund konkurrens föreslår kommissionen att nya och effektivare EU-instrument tas fram (efter samråd med berörda aktörer) för att skydda europeiska intressen mot otillbörliga affärsmetoder. Gällande EU-lagstiftning (förordning 868/2004) har i detta avseende visat sig vara oanvändbar och ett nytt instrument måste införas som är bättre anpassat till verkligheten i dagens globala luftfartssektor.

Som en extra skyddsåtgärd föreslår kommissionen att man enas om standardiserade bestämmelser för en konkurrens på lika villkor (bäst på EU-nivå) som sedan kan införas i gällande bilaterala luftfartsavtal mellan EU-länderna och tredjeländer.

 • Investeringar

Föråldrade begränsningar av ägande och kontroll

De begränsningar av ägande och kontroll som nu tillämpas av de flesta länder leder till att flygbolagen inte kan få tillgång till viktiga källor till nytt kapital. Det är nu dags att ta itu med detta problem på ett kraftfullare sätt och vidta de ytterligare åtgärder som finns i luftfartsavtalet mellan EU och USA i syfte att liberalisera reglerna för ägande och kontroll av flygbolag, så att flygbolagen kan utnyttja möjligheterna till konsolidering och locka till sig de investeringar de behöver. Detta bör också eftersträvas på ICAO-nivå, bl.a. vid luftfartskonferensen i mars 2013.

Vad är nästa steg?

Efter samråd med EU-länderna i rådet (transport) i december i år vill kommissionen gå vidare med dessa förslag och bl.a. lägga fram en lista med prioriteringar för EU:s förhandlingsmandat i början av 2013.

Mer information: MEMO/12/ 714

Se luftfartsförbindelser med länder utanför EU: http://ec.europa.eu/transport/air/international_aviation/external_aviation_policy/why_policy_en.htm

Fakta och siffror

 • Luftfarten. Branschen sysselsätter 5,1 miljoner människor och bidrar med 365 miljarder euro eller 2,4 % till EU:s BNP1. Den bidrar väsentligt till ekonomisk tillväxt, sysselsättning, turism, kontakter mellan människor och den regionala och sociala sammanhållningen inom unionen. Möjlighet till kontakter är nyckeln till konkurrenskraft.

 • De europeiska flygbolagen har drabbats särskilt hårt av lågkonjunkturen. IATA förutspår att de europeiska kommersiella flygbolagen – som gjorde en nettovinst på 0,5 miljarder US-dollar 2011 – kommer att lida förluster med cirka 1,1 miljarder US-dollar netto 2012.

 • Den europeiska flygbranschen är som helhet betraktat fortfarande världsledande. Här finns världsledande företag, bl.a. flygplanstillverkare, flygbolag och hubbar, och även inom forskning och teknik för flygtrafikledning (inklusive Sesar-programmet) ligger man i framkant. Men deras världsledande position hotas av en rad nya utmaningar, intensiv internationell konkurrens och nya aktörer på marknaderna.

 • Trots den rådande ekonomiska krisen väntas den globala luftfarten på lång sikt öka med cirka 5 % per år fram till 2030(2), vilket sammantaget utgör en ökning på mer än 150 %.

 • Den globala luftfarten genomgår enorma förändringar. Efterfrågan på lufttransporter styrs huvudsakligen av ekonomisk tillväxt och välstånd. Med en förväntad genomsnittlig årlig BNP-tillväxt i Europa på 1,9 %3 mellan 2011 och 2030 – jämfört med tillväxttakten i t.ex. Indien och Kina på 7,5 % respektive 7,2 % – kommer tillväxten inom luftfarten att förskjutas till områden utanför EU. I synnerhet Asien och Mellanöstern väntas komma att stå i centrum för den internationella flygtrafiken.

 • Hälften av världens nya flygtrafik under de kommande 20 åren kommer att gå till, från eller inom Asien och Stillahavsområdet, som därmed kommer att gå om USA och bli världsledande till 2030 och få en marknadsandel på 38 %.

 • På grund av tillväxttal som ligger under genomsnittet kommer flygbolagen från EU att tappa marknadsandelar till flygbolag utanför EU i flertalet regioner. Under 2003 hade flygbolagen i EU en marknadsandel på 29 % av all interkontinental kapacitet i världen. År 2025 väntas denna andel ha minskat till 20 %. Om ingenting görs innebär denna utveckling att de europeiska flygbolagen i mindre utsträckning kommer att kunna generera tillväxt för den europeiska ekonomin.

 • Samtidigt stärker flygbolagen utanför EU sin globala position. Exempelvis väntas den snabbaste regionala trafiktillväxten i världen ske i Mellanöstern, där regionens flygbolag kommer att stå för 11 % av världens lufttrafik 2030, jämfört med 7 % 2010.

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Aviation: Benefits Beyond Borders, rapport utarbetad av Oxford Economics för ATAG, mars 2012.

2 :

Airbus: Delivering the future: Global Market Forecast 2011-2030.

3 :

Bombardier/Global Insight.


Side Bar