Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 27. septembra 2012

Doprava: nové vyhliadky pre leteckú dopravu v EÚ

Svetová letecká doprava prechádza dramatickými zmenami a recesia zasiahla Európu viac než mnohé iné regióny. Európska komisia dnes stanovila ambiciózny balík návrhov na posilnenie medzinárodnej konkurencieschopnosti leteckého priemyslu EÚ prostredníctvom otvorenia rokovaní s kľúčovými partnermi o prístupe k novým obchodným príležitostiam na rýchlo rastúcich trhoch, prostredníctvom rozvoja nových nástrojov na boj proti nespravodlivej súťaži a vytvorenia priaznivých regulačných podmienok na stimulovanie investícií.

Letecká doprava významne podporuje európske hospodárstvo z hľadiska zamestnanosti a obchodu a tým, že spája milióny podnikov a ľudí so zvyškom sveta. Konkurenčná pozícia leteckého priemyslu EÚ, a najmä jeho medzinárodných leteckých spoločností, je však vážne ohrozená. Najrýchlejšie rastúce trhy sa v súčasnosti nachádzajú mimo Európy. Odvetvie leteckej dopravy v Európe, a to nielen letecké spoločnosti, ale aj celý priemysel v oblasti leteckej výroby, letiská, poskytovatelia manažmentu letovej prevádzky a iné odvetvia služieb čelia nízkemu rastu v EÚ a silnej medzinárodnej konkurencii.

Podpredseda Siim Kallas, európsky komisár zodpovedný za dopravu, vyhlásil: Zo strategického hľadiska je dôležité, aby Európa udržiavala popredný svetový letecký priemysel v centre siete, ktorá spája EÚ zo zvyškom sveta. Z nových obchodných príležitostí v rámci vonkajších vzťahov EÚ sme v uplynulom desaťročí dokázali priamo vyťažiť obrovské hospodárske prínosy. Súčasné systémy však už nespĺňajú naše potreby a naliehavo potrebujeme zásadnú zmenu. Keďže Európa čelí dramatickým zmenám v svetovej leteckej doprave, musí buď rýchlo reagovať a prispôsobiť sa, alebo ostane mimo hry.“

Európska komisia navrhuje opatrenia najmä v troch oblastiach:

 • Nové dohody s našimi susedmi a medzinárodnými partnermi

Komisia v záujme zlepšenia prístupu leteckého priemyslu EÚ k obchodným príležitostiam na nových trhoch navrhuje:

 • uzavrieť dohody o leteckej doprave na úrovni EÚ s kľúčovými a čoraz významnejšími partnermi v oblasti letectva, akými sú napríklad Čína, Rusko, štáty Perzského zálivu, Japonsko, India a krajiny ASEAN-u* v juhovýchodnej Ázii,

 • do roku 2015 dokončiť dohody o letectve na úrovni EÚ so susednými krajinami ako Ukrajina, Azerbajdžan, Tunisko, Turecko a Egypt. V záujme urýchlenia tohto procesu by členské štáty mali Komisii udeliť všeobecný mandát na rokovania so zvyšnými susednými krajinami.

Celková hodnota hospodárskych prínosov všetkých týchto dohôd sa odhaduje na 12 miliárd EUR ročne. Komisia začiatkom roka 2013 plánuje predložiť členským štátom zoznam priorít v súvislosti s mandátmi EÚ na rokovania o týchto dohodách.

Okrem toho by sa s kľúčovými partnermi a ostatnými krajinami mali podpísať priemyselné a technologické dohody v oblastiach ako manažment letovej prevádzky (ATM) vrátane spolupráce v rámci programu EÚ s názvom SESAR – a bezpečnosť vrátane osvedčovania výrobkov leteckej techniky.

 • Spravodlivá hospodárska súťaž

EÚ považuje otvorené trhy za najlepší základ pre rozvoj medzinárodných vzťahov v oblasti letectva a podporuje hospodársku súťaž. To je základné ponaučenie z úspechu vnútorného leteckého trhu EÚ. Ale hospodárska súťaž musí byť otvorená aj spravodlivá.

V záujme zachovania spravodlivej hospodárskej súťaže Komisia po konzultácii so zainteresovanými stranami navrhuje vypracovať nové a účinnejšie nástroje EÚ na ochranu európskych záujmov proti nespravodlivým praktikám. Platné nariadenie EÚ (nariadenie č. 868/2004) sa v tejto súvislosti ukázalo nepraktické. Je preto potrebné zaviesť nový nástroj, ktorý je lepšie prispôsobený podmienkam súčasného svetového odvetvia letectva.

Komisia ako dodatočné ochranné opatrenie navrhuje vypracovať (najlepšie na úrovni EÚ) štandardné „doložky o spravodlivej hospodárskej súťaži“, ktoré sa majú schváliť a zahrnúť do existujúcich bilaterálnych dohôd o leteckých službách medzi členskými štátmi EÚ a nečlenskými krajinami EÚ.

 • Investície

Riešenie zastaraných obmedzení vlastníctva a kontroly

Súčasné obmedzenia vlastníctva a kontroly uplatňované vo väčšine krajín odopierajú dopravcom prístup k významným zdrojom nového kapitálu. Nastal čas riešiť túto otázku ráznejšie a prijať dodatočné kroky plánované v dohode o leteckej doprave medzi EÚ a USA zamerané na liberalizáciu vlastníctva a kontroly leteckých spoločností, aby sa leteckým spoločnostiam umožnilo konsolidovať a prilákať investície, ktoré potrebujú. Toto úsilie by sa malo vynakladať aj na úrovni ICAO (Medzinárodná organizácia civilného letectva), a to aj na konferencii ICAO o leteckej doprave, ktorá sa bude konať v marci 2013.

Aké sú ďalšie kroky?

Komisia po konzultácii s členskými štátmi v rámci Rady pre dopravu v decembri tohto roka chce tieto návrhy posunúť ďalej. Okrem iného zamýšľa predložiť začiatkom roka 2013 zoznam priorít v súvislosti s mandátmi EÚ na rokovania.

Viac informácií je k dispozícii na adrese: MEMO/12/ 714

Informácie o vonkajších vzťahoch v oblasti letectva pozri na:

http://ec.europa.eu/transport/air/international_aviation/external_aviation_policy/why_policy_en.htm

Kľúčové skutočnosti a údaje

 • Letectvo je dôležité. Zamestnáva 5,1 milióna ľudí a jeho podiel na európskom HDP predstavuje 365 miliárd EUR (2,4 %)1. Významne prispieva k hospodárskemu rastu, zamestnanosti, cestovnému ruchu, kontaktom medzi ľuďmi, ako aj k regionálnej a sociálnej súdržnosti Únie. Kľúčom ku konkurencieschopnosti je prepojiteľnosť.

 • Európskych dopravcov zasiahla recesia obzvlášť ťažko. IATA vo svojej prognóze predpovedá, že čisté zisky európskych komerčných leteckých spoločností poklesnú z pol miliardy USD v roku 2011 a v roku 2012 dosiahnu čistú stratu vo výške 1,1 miliardy USD.

 • Európsky letecký priemysel ako celok má vo svetovom meradle stále vedúce postavenie. Zahŕňa svetových lídrov v oblasti leteckej výroby, leteckých spoločností, uzlových letísk, ako aj výskumu a technológií v oblasti manažmentu letovej prevádzky (vrátane programu SESAR). Toto postavenie však ohrozuje viacero nových výziev, silná medzinárodná konkurencia a noví účastníci na trhu.

 • Bez ohľadu na súčasnú hospodársku krízu sa očakáva, že svetová letecká doprava sa v dlhodobom výhľade do roku 20302 bude zvyšovať približne o 5 % ročne, čo je celkový rast o viac ako 150 %.

 • Svetová letecká doprava prechádza dramatickými zmenami. Dopyt po leteckej doprave sa stimuluje predovšetkým hospodárskym rastom a prosperitou. S očakávanou priemernou ročnou mierou rastu HDP v prípade Európy vo výške 1,9 %3 od roku 2011 do roku 2030, v porovnaní napríklad s mierou rastu vo výške 7,5 % v prípade Indie a 7,2 % v prípade Číny, zaznamená rast leteckej dopravy určitý relatívny posun do oblastí mimo EÚ a očakáva sa, že toky medzinárodnej leteckej dopravy sa sústredia najmä na Áziu a Blízky východ.

 • Polovica zvýšeného objemu novej svetovej dopravy v priebehu budúcich 20 rokov sa bude uskutočňovať smerom do ázijsko-tichomorského regiónu, z neho alebo v jeho rámci, a tým do roku 2030 tento región predbehne USA ako lídra vo svetovej doprave a dosiahne 38 % podiel na trhu.

 • Z dôvodu podpriemernej miery rastu budú dopravcovia EÚ vo väčšine regiónov strácať podiel na trhu v prospech leteckých spoločností mimo EÚ. V roku 2003 mali leteckí dopravcovia EÚ 29 % podiel na trhu z celej medzikontinentálnej kapacity na svete. Očakáva sa, že do roku 2025 sa tento podiel zníži na 20 %. Tento trend znamená, že ak sa nepodniknú žiadne kroky, zníži sa schopnosť európskych leteckých spoločností vytvárať rast pre európske hospodárstvo.

Dopravcovia mimo EÚ zároveň posilňujú svoje svetové postavenie. Napríklad najrýchlejší rast objemu regionálnej dopravy na svete sa očakáva na Blízkom východe, kde budú regionálne letecké spoločnosti do roku 2030 predstavovať 11 % svetovej dopravy, t. j. nárast zo 7 % v roku 2010.

Kontaktné osoby:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

„Letectvo: prínosy za hranicami“, správa spracovaná Oxford Economics pre ATAG (Akčná skupina pre leteckú dopravu), marec 2012.

2 :

Airbus: „Realizácia budúcnosti: prognóza svetového trhu na roky 2011 – 2030“.

3 :

Bombardier/Global Insight.


Side Bar