Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos

pranešimas spaudai

Briuselis, 26 Rugsėjis 2012

Transportas. Naujos ES aviacijos sektoriaus perspektyvos

Pasaulinės aviacijos sektoriuje vyksta esminiai pokyčiai, o Europą ekonomikos nuosmukis palietė smarkiau nei daugelį kitų regionų. Šiandien Europos Komisija pristatė tarptautiniam ES aviacijos sektoriaus konkurencingumui didinti skirtą plataus užmojo pasiūlymų rinkinį, kuriame numatyta pradėti derybas su pagrindiniais partneriais ir taip pasinaudoti naujomis verslo galimybėmis sparčiai augančiose rinkose, kurti kovai su nesąžininga konkurencija skirtas naujas priemones ir investicijoms palankią reglamentavimo aplinką.

Aviacijos indėlis į Europos ekonomiką – labai didelis: tai ir darbo vietos, ir prekybos galimybės, ir galimybė milijonams įmonių ir žmonių palaikyti ryšius su kitomis pasaulio šalimis. Tačiau ES aviacijos sektoriaus, ypač tarptautinio oro susisiekimo bendrovių, konkurencingumui yra iškilęs didelis pavojus, nes šiuo metu sparčiausiai auga ne Europos rinkos. Europos aviacijos sektoriaus, t. y. ne tik oro susisiekimo bendrovių, bet ir visos aviacijos gamybos pramonės, oro uostų, skrydžių valdymo paslaugų teikėjų ir kitų paslaugų sektorių, augimas Europos Sąjungoje yra sulėtėjęs, be to, tenka atlaikyti aršią tarptautinę konkurenciją.

Už transportą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas sakė: Strategiškai svarbu užtikrinti, kad Europos aviacijos sektorius išliktų tarp pirmaujančių pasaulyje ir kad būtų Europos Sąjungą su kitomis pasaulio šalimis jungiančio tinklo centre. Per pastarąjį dešimtmetį daug ekonominės naudos davė su ES išorės santykiais susijusios naujos verslo galimybės. Tačiau dabartinės sistemos nebeduoda reikiamų rezultatų. Turime kuo skubiau imtis esminių pokyčių. Reaguodama į didelius pokyčius pasaulinės aviacijos sektoriuje Europa turi ryžtingai veikti ir prisitaikyti prie jų, nes priešingu atveju Europos aviacijos sektorius atsiliks nuo konkurentų.“

Europos Komisija siūlo imtis veiksmų trijose srityse.

 • Nauji susitarimai su kaimyninėmis šalimis ir tarptautinėmis partnerėmis

Kad ES aviacijos sektoriui būtų sudarytos geresnės sąlygos pasinaudoti verslo galimybėmis naujose rinkose, Komisija siūlo:

 • sudaryti ES lygmens oro susisiekimo susitarimus su pagrindinėmis ir vis svarbesnėmis aviacijos partnerėmis, pvz., Kinija, Rusija, Persijos įlankos valstybėmis, Japonija, Indija ir Pietryčių Azijos valstybių asociacijai* priklausančiomis Pietryčių Azijos valstybėmis;

 • iki 2015 m. sudaryti ES lygmens aviacijos susitarimus su kaimyninėmis šalimis, tokiomis kaip Ukraina, Azerbaidžanas, Tunisas, Turkija ir Egiptas. Kad šis procesas vyktų sparčiau, valstybės narės turėtų Komisijai suteikti bendrą įgaliojimą derėtis su likusiomis kaimyninėmis šalimis.

Apskaičiuota, kad visų šių susitarimų kasmet teikiama bendra ekonominė nauda – 12 mlrd. eurų per metus. 2013 m. pradžioje Komisija valstybėms narėms ketina pateikti ES įgaliojimų derėtis dėl šių susitarimų prioritetų sąrašą.

Be to, oro eismo valdymo (įskaitant su ES SESAR programa susijusio bendradarbiavimo) ir saugos (įskaitant aviacijos gaminių sertifikavimo) srityse su pagrindiniais partneriais ir kitomis šalimis turėtų būti pasirašyti pramonės ir technologijų susitarimai.

 • Sąžininga konkurencija

Europos Sąjunga mano, kad rinkų atvėrimas yra geriausias pagrindas plėtoti tarptautinius santykius aviacijos srityje, ir labai palankiai vertina konkurenciją. Tai viena iš pagrindinių išvadų, kurią galima padaryti vertinant ES aviacijos vidaus rinkos veikimo sėkmę. Tačiau konkurencija turi būti atvira ir sąžininga.

Kad užtikrintų sąžiningą konkurenciją, Komisija, pasikonsultavusi su suinteresuotosiomis šalimis, siūlo parengti naujas ir veiksmingesnes ES priemones Europos interesams apsaugoti nuo nesąžiningos veiklos. Dabar galiojantis ES reglamentas (Reglamentas Nr. 868/2004) šioje srityje nepadėjo pasiekti gerų rezultatų, tad reikia naujos priemonės, kuri geriau atitiktų šiandieninę pasaulinės aviacijos sektoriaus padėtį.

Kaip papildomą apsaugos priemonę Komisija siūlo parengti (tikslingiausia – ES lygmeniu) standartines sąžiningos konkurencijos nuostatas, dėl kurių bus susitarta ir kurios bus įtrauktos į esamus dvišalius ES valstybių narių ir ne ES šalių oro susisiekimo paslaugų susitarimus.

 • Investicijos

Šalinti pasenusius nuosavybės teisių ir kontrolės apribojimus

Dėl nuosavybės teisių ir kontrolės apribojimų, kuriuos šiuo metu taiko dauguma šalių, vežėjai negali naudotis svarbiais naujo kapitalo šaltiniais. Siekiant liberalizuoti oro susisiekimo bendrovių nuosavybės teises bei kontrolę ir taip padėti oro susisiekimo bendrovėms konsoliduoti ir pritraukti būtinas investicijas, atėjo metas šį klausimą spręsti ryžtingiau ir imtis ES ir JAV oro susisiekimo susitarime numatytų papildomų priemonių. Šio tikslo turėtų būti siekiama ir ICAO lygmeniu, taip pat 2013 m. kovo mėn. organizuojamoje ICAO oro eismui skirtoje konferencijoje.

Tolesni veiksmai

Po konsultacijų su valstybėmis narėmis, kurios bus surengtos šių metų gruodžio mėn. ES transporto ministrų tarybos posėdyje, Komisija ketina imtis tolesnių su šiais pasiūlymais susijusių veiksmų, taip pat, be kita ko, 2013 m. pradžioje pateikti ES derybų įgaliojimų prioritetų sąrašą.

Daugiau informacijos galima rasti informaciniame pranešime MEMO/12/ 714

Daugiau informacijos apie išorės aviacijos santykius galima rasti http://ec.europa.eu/transport/air/international_aviation/external_aviation_policy/why_policy_en.htm

Pagrindiniai faktai ir skaičiai

 • Aviacijos klausimai. Aviacijos sektoriuje sukurta 5,1 mln. darbo vietų, o indėlis į Europos BVP yra 365 mlrd. eurų, t. y. 2,4 proc. (1). Šis sektorius labai svarbus ekonomikos augimui, užimtumui, turizmui, tiesioginiams žmonių ryšiams, taip pat regioninei ir socialinei Sąjungos sanglaudai. Susisiekimo galimybės – svarbi konkurencingumo sąlyga.

 • Europos vežėjus ekonomikos nuosmukis palietė ypač smarkiai. Tarptautinė oro transporto asociacija prognozuoja, kad 2012 m. Europos komercinės oro susisiekimo bendrovės patirs 1,1 mlrd. JAV dolerių grynųjų nuostolių, nors 2011 m. jų grynasis pelnas buvo 0,5 mlrd. JAV dolerių.

 • Europos aviacijos sektorius tebėra vienas iš pirmaujančių pasaulyje. Europos orlaivių gamintojų, oro susisiekimo bendrovių, pagrindinių oro uostų pozicijos pasaulinės aviacijos sektoriuje labai stiprios, o oro eismo valdymo moksliniai tyrimai ir technologijos (įskaitant SESAR programą) taip pat vieni pažangiausių pasaulyje. Tačiau išsikovotoms pozicijoms grėsmę kelia nauji iššūkiai, didelė tarptautinė konkurencija ir nauji rinkų dalyviai.

 • Nepaisant dabartinės ekonomikos krizės, tikimasi, kad iki 2030 m. pasaulinis oro susisiekimo sektorius kasmet augs maždaug 5 proc.2, kitaip tariant, sudėtinis padidėjimas viršys 150 proc.

 • Pasaulinės aviacijos sektoriaus pokyčiai – milžiniški. Oro susisiekimo paklausą labiausiai skatina ekonomikos augimas ir gerovė. Kadangi 2011–2030 m. Europoje metinis BVP augimas, manoma, sieks 1,9 proc.3, o, pavyzdžiui, Indijoje ir Kinijoje – atitinkamai 7,5 ir 7,2 proc., aviacijos sektorius sparčiausiai augs jau už ES ribų; tikimasi, kad tarptautinio oro susisiekimo srautai bus intensyviausi Azijoje ir Artimuosiuose Rytuose.

 • Per artimiausius 20 metų pusė pasaulio naujų skrydžių bus vykdoma į Azijos ir Ramiojo vandenyno regioną, iš jo arba jame, todėl iki 2030 m. šis regionas pralenks pasaulyje skrydžių skaičiumi pirmaujančias JAV ir užims 38 % rinkos.

 • Dėl mažesnių už vidutinius augimo tempų daugumoje regionų ES vežėjai rinkos pozicijas užleis ne ES šalių oro susisiekimo bendrovėms. 2003 m. ES vežėjų rinkos dalis sudarė 29 % viso tarpžemyninio pajėgumo pasaulyje. Manoma, kad iki 2025 m. ta dalis sumažės iki 20 %. Tokia tendencija reiškia, kad nesiėmus veiksmų Europos oro susisiekimo bendrovės turės mažiau galimybių prisidėti prie Europos ekonomikos augimo.

 • Kartu pasaulyje stiprėja ne ES šalių vežėjų pozicijos. Pavyzdžiui, manoma, kad skrydžių skaičius sparčiausiai didės Artimųjų Rytų regione ir iki 2030 m. to regiono oro susisiekimo bendrovėms teks 11 proc. pasaulio oro eismo (palyginti su 7 proc. 2010 m.).

Asmenys ryšiams

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Ataskaita Aviation: Benefits Beyond Borders (liet. Tarpvalstybinė aviacijos nauda), kurią ATAG užsakymu parengė Oxford Economics, 2012 m. kovo mėn.

2 :

„Airbus“. Delivering the Future: Global Market Forecast 2011-2030 (liet. Ateities perspektyvos – 2011–2030 m. pasaulio rinkos prognozės).

3 :

Bombardier/Global Insight


Side Bar