Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

lehdistötiedote

Bryssel, 26 syyskuu 2012

Liikenne: ilmailun uudet näkymät EU:ssa

Ilmailussa on maailmanlaajuisesti tapahtumassa suuria muutoksia samaan aikaan, kun taantuma koettelee Eurooppaa erityisen rajusti. Euroopan komissio julkistaa tänään joukon kunnianhimoisia ehdotuksia, joiden tavoitteena on edistää EU:n ilmailualan kansainvälistä kilpailukykyä. Tarkoituksena on aloittaa tärkeimpien yhteistyökumppanien kanssa neuvotteluja, joiden toivotaan johtavan uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin nopeasti kasvavilla markkinoilla, sekä kehittää uusia välineitä epäoikeudenmukaisen kilpailun torjumiseen ja luoda investointeihin kannustavia sääntelyedellytyksiä.

Ilmailulla on ratkaisevaa merkitystä Euroopan taloudelle: se mahdollistaa kaupankäynnin ja tarjoaa työpaikkoja sekä miljoonille yrityksille ja ihmisille yhteyksiä muuhun maailmaan. EU:n ilmailualan ja erityisesti EU:n kansainvälisten lentoyhtiöiden kilpailuasema on kuitenkin vakavasti uhattuna. Nopeimmin kasvavat markkinat ovat nyt Euroopan ulkopuolella. Koko Euroopan ilmailualalla – ei ainoastaan lentoyhtiöillä vaan myös ilmailuteollisuuden kaikilla aloilla, lentoasemilla, ilmaliikenteen hallintapalvelujen tarjoajilla ja muilla palvelualoilla – on ongelmana kasvun hitaus EU:ssa ja kova kansainvälinen kilpailu.

On strategisesti tärkeää, että Euroopassa voidaan säilyttää maailmanlaajuisesti merkittävä ilmailuelinkeino sen verkoston keskiössä, joka yhdistää EU:n muuhun maailmaan. EU:n suhteet muihin maihin ovat auttaneet luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joista on viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana ollut suoraan seurauksena huikeita taloudellisia hyötyjä. Nykyinen järjestelmä ei kuitenkaan enää pysty vastaamaan tarpeisiin, ja nyt tarvitaankin kiireellisesti jyrkkää muutosta. Maailmanlaajuisen ilmailun muuttuessa dramaattisesti Euroopan on kyettävä reagoimaan ja mukautumaan nopeasti, jottemme jää jälkeen kehityksestä”, totesi liikenneasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Siim Kallas.

Euroopan komissio ehdottaa toimia erityisesti seuraavilla kolmella alalla:

 • Uudet sopimukset naapurimaiden ja kansainvälisten kauppakumppanien kanssa

Parantaakseen EU:n ilmailualan mahdollisuuksia päästä osalliseksi liiketoimintamahdollisuuksista uusilla markkinoilla komissio ehdottaa seuraavia:

 • tehdään EU:n tason lentoliikennesopimuksia keskeisten ja yhä tärkeämmiksi käyvien ilmailukumppanien, kuten Kiinan, Venäjän, Persianlahden valtioiden, Japanin, Intian ja Kaakkois-Aasian ASEAN*-maiden, kanssa;

 • saatetaan päätökseen naapurimaiden, kuten Ukrainan, Azerbaidžanin, Tunisian, Turkin ja Egyptin, kanssa tehtävät EU:n tason lentoliikennesopimukset vuoteen 2015 mennessä. Tämän prosessin nopeuttamiseksi jäsenvaltioiden olisi annettava komissiolle yleinen valtuutus aloittaa neuvottelut jäljellä olevien naapurimaiden kanssa.

Näistä sopimuksista arvioidaan saatavan yhteensä 12 miljardin euron arvosta taloudellisia hyötyjä vuosittain. Komissio aikoo esittää tällaisten sopimusten neuvotteluvaltuutusten tärkeysjärjestyksen jäsenvaltioille vuoden 2013 alussa.

Lisäksi keskeisten kumppanien ja muiden maiden kanssa olisi allekirjoitettava eräiden alojen teollisuutta ja teknologiaa koskevia sopimuksia. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi ilmaliikenteen hallinta – mukaan luettuna yhteistyö EU:n SESAR-ohjelman kanssa – sekä turvallisuus, johon sisältyy myös ilmailutuotteiden sertifiointi.

 • Terve kilpailu

EU katsoo, että avoimet markkinat ovat paras tapa kehittää kansainvälisiä ilmailusuhteita, joten se painottaa kilpailun tärkeyttä. Myös EU:n sisäisten ilmailumarkkinoiden menestys on osoittanut tämän. Kilpailun on kuitenkin oltava sekä avointa että oikeudenmukaista.

Terveen kilpailun turvaamiseksi komissio ehdottaa, että kehitetään sidosryhmien mielipiteitä kuunnellen uusia ja tehokkaampia EU:n välineitä suojamaan Euroopan etuja epäoikeudenmukaisilta toimintatavoilta. Koska asiaa koskeva nykyinen EU-asetus (asetus 868/2004) ei ole osoittautunut tässä suhteessa toimivaksi, on tarpeen kehittää uusi väline, joka vastaa paremmin nykyisen maailmanlaajuisen ilmailualan todellisuutta.

Uudeksi suojatoimenpiteeksi komissio ehdottaa mieluiten EU:n tasolla laadittavia oikeudenmukaisen kilpailun vakiolausekkeita, joista sovitaan yhteisesti ja jotka sisällytetään EU-jäsenvaltioiden ja muiden maiden nykyisiin kahdenvälisiin lentoliikennesopimuksiin.

 • Investoinnit

Omistajuutta ja määräysvaltaa koskevien rajoitusten vanhanaikaisuus

Useimmissa maissa sovelletaan nykyisin omistajuutta ja määräysvaltaa koskevia rajoituksia, joiden vuoksi lentoliikenteen harjoittajat eivät voi käyttää eräitä tärkeitä uuden pääoman lähteitä. On tullut aika puuttua tähän asiaan aikaisempaa tarmokkaammin ja toteuttaa EU:n ja Yhdysvaltojen lentoliikennesopimukseen sisältyvät toimenpiteet lentoyhtiöiden omistajuuden ja määräysvallan vapauttamiseksi, jotta lentoyhtiöt voivat yhdistää ja hankkia tarvitsemiaan investointeja. Tätä olisi tavoiteltava myös ICAOssa, esimerkiksi maaliskuussa 2013 pidettävässä ICAOn lentoliikennekonferenssissa.

Mitä seuraavaksi?

Komissio kuulee ensin jäsenvaltioita liikenneneuvostossa joulukuussa ja esittää sitten vuoden 2013 alkupuolella ehdotukset, joihin sisältyy myös EU:n neuvotteluvaltuutuksia koskeva tärkeysjärjestys.

Lisätietoja: MEMO/12/714

Tietoa ulkoisista ilmailusuhteista: http://ec.europa.eu/transport/air/international_aviation/external_aviation_policy/why_policy_en.htm

Keskeisiä tietoja ja lukuja

 • Ilmailulla on merkitystä. Alalla on 5,1 miljoonaa työpaikkaa, ja sen osuus Euroopan BKT:sta on 2,4 prosenttia eli 365 miljardia euroa1. Ilmailu edistää osaltaan merkittävästi talouskasvua, työllisyyttä, matkailua, ihmisten kanssakäymistä sekä EU:n taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Kilpailukyvyn edellytyksenä ovat hyvät yhteydet.

 • Talouden taantuma on koetellut erityisen rajusti eurooppalaisia lentoliikenteen harjoittajia. IATAn ennusteen mukaan Euroopan kaupallisten lentoyhtiöiden tulos putoaa vuoden 2011 0,5 miljardin euron nettovoitoista 1,1 miljardin euron nettotappioiksi vuonna 2012.

 • Euroopan ilmailulla kokonaisuudessaan on silti vielä johtoasema maailmassa. Euroopassa on maailmanlaajuisesti johtavia toimijoita ilmailuteollisuuden, lentoyhtiöiden, suurten keskuslentoasemien sekä ilmaliikenteen hallinnan tutkimuksen ja teknologian (SESAR-ohjelma mukaan luettuna) aloilla. Johtoasemia kuitenkin uhkaavat monet uudet haasteet, kova kansainvälinen kilpailu ja uusien toimijoiden tulo markkinoille.

 • Nykyisestä talouskriisistä huolimatta ilmaliikenteen uskotaan kasvavan pitkällä aikavälillä maailmanlaajuisesti noin 5 prosenttia vuodessa vuoteen 20302 asti eli kokonaiskasvu olisi yli 150 prosenttia.

 • Maailmanlaajuinen ilmailu on muuttumassa rajusti. Ilmaliikenteen kysyntää lisäävät lähinnä talouskasvu ja hyvinvointi. Vuosina 2011–2030 BKT:n uskotaan kasvavan vuosittain keskimäärin 1,9 prosenttia3 Euroopassa, 7,5 prosenttia Intiassa ja 7,2 prosenttia Kiinassa. Tällaisessa tilanteessa ilmailualan kasvu siirtyy vähitellen EU:n ulkopuolelle, ja varsinkin Aasiasta ja Lähi-idästä ennustetaan tulevan kansainvälisen ilmaliikenteen keskuksia.

 • Puolet seuraavien 20 vuoden aikana syntyvästä uudesta ilmaliikenteestä saapuu Aasian ja Tyynenmeren alueelle, lähtee sieltä tai tapahtuu kyseisen alueen sisällä. Näin ollen se saavuttaa vuoteen 2030 mennessä 38 prosentin markkinaosuuden ja ohittaa Yhdysvallat maailman tärkeimpänä ilmaliikennealueena.

 • Keskimääräistä alhaisemman kasvun vuoksi EU:n lentoyhtiöt menettävät markkinaosuuttaan useimmilla alueilla. Vuonna 2003 EU:n lentoyhtiöiden maailmanlaajuinen osuus kaikesta mannertenvälisestä ilmaliikenteestä oli 29 prosenttia. Vuoteen 2025 mennessä tämän osuuden arvioidaan laskevan 20 prosenttiin. Tällainen suuntaus merkitsee sitä, että jos mitään ei tehdä, heikkenevät Euroopan lentoyhtiöiden mahdollisuudet edistää Euroopan talouden kasvua.

 • Samaan aikaan EU:n ulkopuoliset lentoliikenteen harjoittajat lujittavat maailmanlaajuista asemaansa. Ilmaliikenteen uskotaan kasvavan nopeimmin Lähi-idässä, jonne sijoittautuneiden lentoyhtiöiden osuuden maailman ilmaliikenteestä oletetaan kasvavan 11 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä, kun vuonna 2010 se oli 7 prosenttia.

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Oxford Economics for ATAG:n maaliskuussa 2012 laatima raportti ”Aviation: Benefits Beyond Borders”.

2 :

Airbus: ”Delivering the Future: Global Market Forecast 2011-2030".

3 :

Bombardier/Global Insight.


Side Bar