Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 27. september 2012

Transport: uued arengusuunad ELi lennundussektoris

Ülemaailmses lennundussektoris on toimumas suured muutused ning majanduslangus on tabanud Euroopat teistest piirkondadest rängemalt. Täna esitab Euroopa Komisjon ambitsioonikate ettepanekute paketi, mille eesmärk on suurendada ELi lennundussektori konkurentsivõimet, ning alustab olulisemate partneritega läbirääkimisi uute ettevõtlusvõimaluste leidmiseks kiiresti kasvavatel turgudel, töötab välja uued vahendid võitluseks ebaausa konkurentsi vastu ja loob sobivad õiguslikud tingimused investeerimisvõimaluste parandamiseks.

Lennundus mängib Euroopa majanduses tähtsat rolli nii tööhõive kui ka kaubanduse seisukohalt ning ühendab miljoneid firmasid ja inimesi ülejäänud maailmaga. ELi lennundussektori, eelkõige rahvusvaheliste lennuliinide konkurentsivõimet on praegu ähvardamas tõsine oht. Kõige kiiremini kasvavad turud väljaspool Euroopat. Euroopa lennundussektor – ja mitte ainult lennuliinid, vaid kogu lennundustööstus, lennujaamade käitajad, lennuliikluse korraldajad ning teised lennuteenuste pakkujad – seisab silmitsi ELi aeglustunud majanduskasvu ja tugeva rahvusvahelise konkurentsiga.

Euroopa Komisjoni asepresident, transpordivolinik Siim Kallas ütles: „Strateegiliselt tähtis on see, et Euroopa, mis asub ELi kogu maailmaga ühendava võrgustiku keskpunktis, säilitaks ülemaailmses lennunduses juhtpositsiooni. Tänu ELi välissuhetest sündinud uutele ettevõtlusvõimalustele oleme viimase kümne aasta jooksul suutnud luua tohutuid majanduslikke hüvesid. Kui praegused süsteemid ei suuda enam oma eesmärki täita. Me vajame viivitamatuid muutusi. Ülemaailmne lennundussektor on tundmatuseni muutunud ja Euroopa peab tegema otsuse, kas püüda kiirelt uute suundumustega kohaneda või lihtsalt rongist maha jääda.”

Euroopa Komisjon teeb ettepaneku astuda otsustavaid samme eelkõige järgmises kolmes valdkonnas.

 • Uute lepingute sõlmimine naaberriikide ja rahvusvaheliste partneritega

Selleks et tagada ELi lennundussektorile parem juurdepääs uutel turgudel avanenud ettevõtlusvõimalustele, soovitab komisjon teha järgmist:

 • sõlmida ELi tasandil lennutranspordilepingud selliste suurte ja üha olulisemaks muutuvate partneritega nagu Hiina, Venemaa, Pärsia lahe riigid, Jaapan, India ja Kagu-Aasias paiknevad ASEANi* riigid;

 • sõlmida 2015. aastaks ELi tasandil lennunduslepingud selliste naabruspoliitikaga hõlmatud riikidega nagu Ukraina, Aserbaidžaan, Tuneesia, Türgi ja Egiptus. Protsessi kiirendamiseks peaksid liikmesriigid andma komisjonile üldvolituse läbirääkimiste pidamiseks ülejäänud naaberriikidega.

Eespool nimetatud lepingute majanduslik kasu peaks prognooside kohaselt ulatuma aastas kokku 12 miljardi euroni. Komisjon kavatseb esitada 2013. aasta alguses nimekirja nendest riikidest, kellega tuleks esmajärjekorras pidada läbirääkimisi lennunduslepingu üle.

Samuti oleks vaja nii tähtsamate partnerite kui ka teiste riikidega sõlmida tööstus- ja tehnoloogialepingud sellistes valdkondades nagu lennuliikluse korraldamine (ATM), sealhulgas Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi SESAR raames tehtav koostöö, ning ohutus, sealhulgas lennundustoodete sertifitseerimine.

 • Aus konkurents

ELi arvates aitavad avatud turud kõige paremini kaasa rahvusvaheliste lennundussuhete arengule ning seega ka soodustavad konkurentsi. See on olnud ELi rahvusvahelise lennundusturu eduloo olulisim õppetund. Kuid konkurents peab olema avatud ja aus.

Komisjon teeb ausa konkurentsi tagamiseks ettepaneku töötada pärast sidusrühmadega konsulteerimist välja uued ja tõhusamad ELi vahendid Euroopa huvide kaitsmiseks ebaausate võtete eest. ELis praegu kehtiv õigusakt (määrus (EL) nr 868/2004) on selle probleemi lahendamisel osutunud ebakohaseks, mistõttu tuleb välja töötada uus instrument, milles võetakse paremini arvesse ülemaailmse lennundussektori praegust olukorda.

Komisjon teeb täiendava kaitsemeetmena ettepaneku töötada välja (soovitavalt ELi tasandil) ausa konkurentsi standardklauslid, milles ELi liikmesriikide ja EList väljaspool asuvate riikide vahel sõlmitud lennunduslepingute osalisriigid peaksid omavahel kokku leppima ning mis seejärel tuleks lisada asjaomastele lepingutele.

 • Investeeringud

Iganenud omandiõigus- ja kontrollipiirangusüsteemi muutmine

Praegused omandiõigus- ja kontrollipiirangud, mida enamikus riikides kohaldatakse, takistavad lennuettevõtjate juurdepääsu uutele olulistele rahaallikatele. Nüüd tuleks see küsimus otsustavalt päevakorda võtta ning astuda ELi ja Ameerika Ühendriikide vahelises lennunduslepingus kavandatud täiendavaid samme lennuettevõtjate suhtes kohaldatavate omandiõigus- ja kontrollinõuete liberaliseerimiseks, mis võimaldaks lennuettevõtjatel omavahel ühineda ning meelitada ligi vajalikke investeeringuid. Probleemi tuleks käsitleda ka ICAO tasandil, lülitades kõnealuse küsimuse muu hulgas 2013. aasta märtsis ICAO korraldatava lennuliikluskonverentsi päevakorda.

Mis saab edasi?

Komisjon kavatseb pärast käesoleva aasta detsembris transpordinõukogu raames toimuvat konsulteerimist liikmesriikidega jätkata tööd eespool nimetatud ettepanekutega ja esitab muu hulgas 2013. aasta alguses nimekirja nendest riikidest, kellega tuleks esmajärjekorras pidada läbirääkimisi lennunduslepingu üle.

Lisateave: MEMO/12/ 714

Lennundusalased välissuhted: http://ec.europa.eu/transport/air/international_aviation/external_aviation_policy/why_policy_en.htm

Olulised faktid ja arvud

 • Lennunduse tähtsus. Lennundussektor annab tööd 5,1 miljonile inimesele ja selle osatähtsus Euroopa SKTs on 365 miljardit eurot ehk 2,4%1. Lennundus annab olulise panuse majanduskasvu, tööhõivesse, turismi, inimestevahelistesse suhetesse ning Euroopa Liidu piirkondlikku ja sotsiaalsesse ühtekuuluvusse. Ühenduvus on konkurentsi võti.

 • Majanduslangus on Euroopa lennuettevõtjaid eriti rängalt tabanud. IATA prognooside kohaselt peavad Euroopa ärilises lennutegevuses osalevad lennuettevõtjad, kelle puhaskasum oli 2011. aastal 0,5 miljardit dollarit, 2012. aastal leppima 1,1 miljardi dollari suuruse puhaskahjumiga.

 • Euroopa lennundussektor tervikuna on maailmas siiski veel juhtpositsioonil. See hõlmab maailma juhtivaid lennukitootjaid, lennuettevõtjaid, sõlmlennujaamade käitajaid ning ka lennuliikluse korraldamise alased teadusuuringuid ja tehnoloogiasuundi (kaasa arvatud lennujuhtimissüsteem SESAR). Praegu on meie juhtpositsioon viimastel aastatel tekkinud arvukate probleemide, rahvusvahelise konkurentsi ja uute turuletulijate tõttu kõikuma löönud.

 • Vaatamata praegusele majanduskriisile peaks ülemaailmne lennutranspordisektor kasvama pikas perspektiivis (st aastani 20302) igal aastal 5 % ehk kokku rohkem kui 150%.

 • Ülemaailmses lennunduses on toimumas suured muutused. Nõudlus lennutranspordi järele sõltub majanduskasvust ja jõukusest. Kui arvestada, et prognooside kohaselt kasvad Euroopa SKP aastas ajavahemikus 2011–2030 ligikaudu 1,9%,3 Indias ja Hiinas aga vastavalt 7,5% ja 7,2%, siis nihkub lennundussektori suhteline raskuspunkt tõenäoliselt EList väljapoole ning rahvusvahelised lennuliiklusvood peaksid eeldatavasti koonduma eelkõige Aasiasse ja Lähis-Itta.

 • Pooled järgmise 20 aasta jooksul lisanduvatest lennuliinidest algavad ja/või lõpevad Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas, mis 2030. aastaks edestab praegu juhtpositsiooni hõivanud Ameerika Ühendriike ning kasvatab oma turuosa 38%ni.

 • Keskmisest aeglasema kasvutempo tõttu väheneb ELi lennuettevõtjate turuosa enamikus maailma piirkondades. 2003. aastal moodustas ELi lennuettevõtjate turuosa kogu maailma mandritevahelistest lendudest 29%. 2025. aastaks peaks ELi turuosa prognooside kohaselt vähenema 20%ni. See suundumus näitab, et kui midagi ette ei võeta, väheneb ELi lennuettevõtjate suutlikkus Euroopa majanduskasvu edendada.

 • Samal ajal on EList väljaspool asuvad lennuettevõtjad oma ülemaailmset positsiooni tugevdamas. Prognooside kohaselt peaks piirkondliku lennuliikluse kasv olema kõige kiirem Lähis-Idas ning kõnealuse piirkonna lennuettevõtjate turuosa ülemaailmses lennuliikluses peaks suurenema 7%-lt 2010. aastal 11%-le 2030. aastal.

1 :

"Aviation: Benefits Beyond Borders", uuringufirma Oxford Economics aruanne lennutranspordiettevõtjate ühendusele ATAG, märts 2012.

2 :

Airbus: „Delivering the Future: Global Market Forecast 2011–2030"

3 :

Bombardier/Global Insight.


Side Bar