Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 27. september 2012

Transportsektoren: Nye horisonter for EU's luftfart

Der sker store omvæltninger inden for den globale luftfart, og Europa er blevet hårdere ramt af recessionen end mange andre regioner. Europa-Kommissionen har i dag forelagt en ambitiøs pakke forslag, der skal fremme EU-luftfartsindustriens internationale konkurrenceevne, ved at der indledes forhandlinger med vigtige partnere med henblik på adgang til nye forretningsmuligheder på de hurtigtvoksende markeder, udvikles nye værktøjer til bekæmpelse af illoyal konkurrence og skabes de rette retlige vilkår for at stimulere investeringerne.

Luftfarten bidrager i høj grad til den europæiske økonomi ved at give arbejdspladser, fremme handelen og forbinde millioner af mennesker og virksomheder med resten af verden. Men konkurrencesituationen i EU's luftfartsindustri, og især EU's internationale luftfartsselskaber, er alvorligt truet. De markeder, der vokser hurtigst, findes nu uden for Europa. Den europæiske luftfartssektor – ikke kun luftfartsselskaberne, men hele flyindustrien, lufthavnene, lufttrafikstyringen og andre servicesektorer – er konfronteret med lav vækst i EU og intens international konkurrence.

Europa-Kommissionens næstformand Siim Kallas, der er ansvarlig for transport, udtaler i den forbindelse: “Det er af strategisk betydning, at Europa bevarer en førende global luftfartsindustri i centrum af et netværk, der forbinder EU med resten af verden. Gennem de sidste ti år har vi skabt omfattende økonomiske fordele, der er et direkte resultat af de forretningsmuligheder, vi har opnået gennem vores eksterne EU-relationer. Men de systemer, vi har i dag, kan ikke længere levere det, der er brug for. Det er bydende nødvendigt med en drastisk ændring. Med de store omvæltninger inden for den globale luftfart, som vi står overfor, er det nødvendigt, at Europa reagerer og tilpasser sig hurtigt, ellers sakker vi bagud.”

Europa-Kommissionen foreslår især, at man skærper indsatsen på tre fronter:

 • Nye aftaler med vore naboer og internationale partnere

For at give den europæiske luftfartsindustri bedre adgang til forretningsmuligheder på nye markeder foreslår Kommissionen:

 • at der indgås luftfartsaftaler på EU-niveau med centrale og stadig vigtigere luftfartspartnere som f.eks. Kina, Rusland, Golfstaterne, Japan, Indien og ASEAN-lande* i Sydøstasien.

 • at der senest i 2015 indgås luftfartsaftaler på EU-niveau med nabolande som f.eks. Ukraine, Aserbajdsjan, Tunesien, Tyrkiet og Egypten. For hurtigere at fremme denne proces bør medlemsstaterne bevilge Kommissionen et generelt forhandlingsmandat for de resterende nabolande.

De samlede økonomiske fordele ved alle disse aftaler anslås til 12 mia. EUR om året. Kommissionen vil forelægge medlemsstaterne en liste over EU-forhandlingsmandater for disse aftaler i begyndelsen af 2013.

Desuden bør der undertegnes industrielle og teknologiske aftaler med vigtige partnere og andre lande på områder som lufttrafikstyring - herunder samarbejde med EU’s SESAR-program – og sikkerhed, herunder certificering af luftfartsprodukter.

 • Loyal konkurrence

EU anser frie markeder for at være det bedste grundlag for udvikling af internationale relationer inden for luftfart og ønsker derfor konkurrence. Det har været en grundlæggende erfaring fra succeshistorien om EU's indre marked for luftfart. Men det er nødvendigt, at konkurrencen er både åben og loyal.

For at sikre loyal konkurrence foreslår Kommissionen, at man efter høring af de interesserede parter udvikler nye og mere effektive EU-instrumenter til beskyttelse af EU's interesser mod illoyal praksis. Den eksisterende EU-forordning (forordning 868/2004) på dette område har vist sig at være umulig at gennemføre, og det er derfor nødvendigt med et nyt instrument, der er bedre tilpasset til den globale luftfartssektor, vi kender i dag.

Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning foreslår Kommissionen, at der udarbejdes standardklausuler om loyal konkurrence – mest hensigtsmæssigt på EU-niveau – der aftales og indsættes i de eksisterende respektive bilaterale luftfartsaftaler mellem EU-medlemsstater og tredjelande.

 • Investeringer

Håndtering af forældede ejendomsret- og kontrolrestriktioner

De nuværende ejendomsret- og kontrolrestriktioner, der anvendes af de fleste lande, forhindrer luftfartsselskaberne i at få adgang til vigtige kilder til ny kapital. Det er nu på tide at tage mere beslutsomt fat om dette spørgsmål og tage de ekstra skridt, der er forudset i luftfartsaftalen mellem EU og USA, for at liberalisere ejendomsret til og kontrol af luftfartsselskaber, således at selskaberne kan konsolidere sig og tiltrække de investeringer, de har brug for. Der bør også følges op på dette i ICAO, bl.a. på ICAO's konference om lufttrafik i marts 2013.

Hvad nu?

Efter høringer af medlemsstaterne på mødet i Rådet (transport) i december i år har Kommissionen til hensigt at arbejde videre med disse forslag og bl.a. udarbejde en liste over prioriteringer for EU-forhandlingsmandater i begyndelsen af 2013.

Yderligere oplysninger: MEMO/12/ 714

Se luftfartsforbindelser med tredjelande:

http://ec.europa.eu/transport/air/international_aviation/external_aviation_policy/why_policy_en.htm

Fakta og nøgletal

 • Luftfartssektoren er betydningsfuld. Luftfart tegner sig for 5,1 millioner arbejdspladser og bidrager med 365 mia. EUR eller 2,4 % til EU’s BNP1. Denne sektor bidrager afgørende til økonomisk vækst, beskæftigelse, turisme, kontakt mellem mennesker og regional og social samhørighed i EU. Forbindelsesmuligheder er afgørende for konkurrenceevnen.

 • De europæiske luftfartsselskaber er blevet særligt hårdt ramt af recessionen. IATA forudser, at de europæiske kommercielle luftfartsselskabers nettooverskud vil falde fra 0.5 mia. USD i 2011 til et tab på 1,1 mia. USD i 2012.

 • Den europæiske luftfartsindustri er samlet set stadig førende på verdensplan. Den omfatter globale ledere inden for flyindustrien, luftfartsselskaber, lufthavnsknudepunkter og forskning og teknologi på lufttrafikstyringsområdet (herunder SESAR-programmet). Men deres position trues af en række nye udfordringer, intens international konkurrence og nye aktører på markederne.

 • På trods af den nuværende økonomiske krise ventes den global lufttransport på lang sigt at vokse med ca. 5 % om året frem til 20302, en samlet stigning på over 150 %.

 • Den global luftfart undergår store forandringer. Efterspørgslen efter lufttransport fremmes især af økonomisk vækst og velstand. Med en forventet gennemsnitlig årlig vækst i BNP for Europa på 1,9 %3 mellem 2011 og 2030 sammenholdt med vækstraterne for f.eks. Indien og Kina på henholdsvis 7,5 % og 7,2 % vil der ske et relativt skift i stigningen i lufttrafikken til områder uden for EU, hvor Asien og især Mellemøsten ventes at blive centrum for strømmen af international lufttrafik.

 • Halvdelen af verdens nye trafik i de næste 20 år vil foregå til, fra eller i Asien og Stillehavsregionen, som dermed i 2030 vil overhale USA som den førende i verdens trafik, når området når en markedsandel på 38 %.

 • Som følge af vækstrater, der ligger under gennemsnittet, vil EU-luftfartsselskaber miste markedsandele til selskaber uden for EU i de fleste områder. I 2003 havde EU-luftfartsselskaberne en markedsandel på 29 % af al interregional kapacitet i verden. I 2025 ventes denne andel at være faldet til 20 %. Denne tendens betyder, at hvis der ikke gøres noget, vil europæiske luftfartsselskaber få færre muligheder for at skabe vækst til fordel for den europæiske økonomi.

Samtidig er luftfartsselskaberne uden for EU i færd med at styrke deres globale position. Eksempelvis ventes den hurtigste vækst i regional trafik i verden at finde sted i Mellemøsten, hvor regionens luftfartsselskaber i 2030 vil udgøre 11 % af verdens trafik, mod 7 % i 2010.

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

”Aviation: Benefits Beyond Borders" [Luftfart: Fordele ud over grænserne], rapport udarbejdet af Oxford Economics for ATAG, marts 2012.

2 :

Airbus: "Delivering the Future: Global Market Forecast 2011-2030" [Her er fremtiden: Global markedsprognose 2011-2030].

3 :

Bombardier/Global Insight.


Side Bar