Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel, 26 září 2012

Doprava: nové obzory pro letectví EU

Globální letectví se dramaticky mění a Evropa byla recesí zasažena silněji než mnoho jiných regionů. Evropská komise dnes předložila ambiciózní balíček návrhů na podporu mezinárodní konkurenceschopnosti odvětví letectví EU. Tohoto cíle chce dosáhnout zahájením jednání s hlavními partnery o přístupu k novým obchodním příležitostem na rychle rostoucích trzích, vypracováním nových nástrojů v boji proti nekalé hospodářské soutěži a vytvořením vhodných regulatorních podmínek na podporu investic.

Letectví díky vytváření pracovních míst, obchodních příležitostí a propojování milionů podniků a lidí se zbytkem světa významným způsobem přispívá k evropské ekonomice. Konkurenceschopné postavení odvětví letectví EU, a zejména jeho mezinárodních leteckých společností, je však vážně ohroženo. Nejrychleji rostoucí trhy se v současnosti nacházejí mimo Evropu. Evropské odvětví letectví, a to nejen letecké společnosti, ale celý letecký výrobní průmysl, letiště, poskytovatelé služeb uspořádání letového provozu a další odvětví služeb, se v mezinárodním měřítku potýkají s nízkým růstem a silnou konkurencí.

Místopředseda Komise Siim Kallas odpovědný za dopravu uvedl:Ze strategického pohledu je velmi důležité, aby si evropské odvětví letectví uchovalo celosvětové vedoucí postavení ve středu sítě, která propojuje EU se zbytkem světa. Za poslední desetiletí jsme v přímé souvislosti s novými obchodními příležitostmi vyplývajícími z vnějších vztahů EU dosáhli obrovských hospodářských výhod. Stávající systémy však již nesplňují potřebné požadavky. Naléhavě potřebujeme zásadní změnu. Evropa musí reagovat na dramatické změny v globálním letectví a rychle se jim přizpůsobit. Jinak zůstane pozadu.“

Evropská komise konkrétně navrhuje postup ve třech oblastech:

 • Nové dohody s našimi sousedy a mezinárodními partnery

S cílem poskytnout odvětví letecké dopravy EU lepší přístup k obchodním příležitostem na nových trzích Komise navrhuje:

 • uzavřít na úrovni EU dohody o letecké dopravě s hlavními a stále důležitějšími partnery v oblasti letectví, jako jsou Čína, Rusko, státy Perského zálivu, Japonsko, Indie a země sdružení ASEAN* v jihovýchodní Asii,

 • do roku 2015 dokončit na úrovni EU dohody v oblasti letectví se sousedními zeměmi, jako jsou Ukrajina, Ázerbájdžán, Tunisko, Turecko a Egypt. K urychlení tohoto procesu by členské státy měly Komisi udělit obecný mandát k jednání se zbývajícími sousedními zeměmi.

Celkový hospodářský přínos všech těchto dohod se odhaduje na 12 miliard EUR ročně. Komise má v úmyslu předložit členským státům počátkem roku 2013 seznam priorit pro mandáty k jednání EU o těchto dohodách.

Kromě toho by s hlavními partnery a dalšími zeměmi měly být uzavřeny průmyslové a technologické dohody v oblasti, jako je uspořádání letového provozu, a to rovněž pokud jde o spolupráci v rámci programu EU SESAR, a v oblasti bezpečnosti, včetně certifikace výrobků letecké techniky.

 • Spravedlivá hospodářská soutěž

EU se domnívá, že otevřené trhy jsou nejlepším základem pro rozvoj mezinárodních vztahů v oblasti letecké dopravy, a podporuje hospodářskou soutěž. To je základním poznatkem vzešlým z úspěchu vnitřního trhu EU v oblasti letecké dopravy. Hospodářská soutěž však musí být jak otevřená, tak spravedlivá.

Pro zajištění spravedlivé hospodářské soutěže Komise navrhuje vypracovat po konzultacích se zúčastněnými stranami nové a účinnější nástroje EU k ochraně evropských zájmů proti nekalým praktikám. Stávající nařízení EU (nařízení č. 868/2004) se v této souvislosti ukázalo jako neproveditelné a je třeba zavést nový nástroj, který je lépe přizpůsoben potřebám dnešního globálního odvětví letectví.

Jako další ochranné opatření Komise navrhuje vypracování (nejlépe na úrovni EU) standardních „doložek o spravedlivé hospodářské soutěži“, které by byly schváleny a zahrnuty do stávajících dvoustranných dohod o leteckých službách mezi členskými státy EU a třetími zeměmi.

 • Investice

Odstranění zastaralých omezení vlastnictví a kontroly

Stávající omezení vlastnictví a kontroly, která používá většina zemí, brání dopravcům v přístupu k důležitým zdrojům nového kapitálu. Je načase tento problém řešit s větší důsledností a podniknout další kroky plánované v dohodě mezi EU a USA o letecké dopravě s cílem liberalizovat vlastnictví a kontrolu, aby se letecké společnosti mohly konsolidovat a přilákaly investice, které potřebují. O to by mělo být usilováno i na úrovni ICAO, a to rovněž na konferenci ICAO o letovém provozu, která se uskuteční v březnu 2013.

Co se bude dít dál?

Po ukončení konzultací s členskými státy v rámci Rady ve složení pro dopravu v prosinci letošního roku má Komise v úmyslu v těchto návrzích pokročit a mimo jiné začátkem roku 2013 předložit seznam priorit pro mandáty k jednání EU.

Další informace: MEMO/12/714

Vnější vztahy v oblasti letectví: http://ec.europa.eu/transport/air/international_aviation/external_aviation_policy/why_policy_en.htm

Základní fakta a údaje

 • Letectví je důležité, neboť podporuje 5,1 milionu pracovních míst a částkou 365 miliard EUR vytváří 2,4 % evropského HDP(1). Významně přispívá k hospodářskému růstu, zaměstnanosti, turistickému ruchu, mezilidským kontaktům a rovněž k regionální a sociální soudržnosti Unie. Propojenost je klíčem konkurenceschopnosti.

 • Evropští dopravci byli recesí postiženi obzvláště silně. Mezinárodní sdružení leteckých dopravců (IATA) očekává, že se čistý zisk evropských komerčních leteckých společností propadne z 0,5 miliardy USD v roce 2011 na čistou ztrátu ve výši –1,1 miliardy USD v roce 2012.

 • Evropské odvětví letecké dopravy jako celek má stále vedoucí světové postavení. Zahrnuje podniky vedoucí v globálním měřítku v oblasti leteckého výrobního průmyslu, leteckých společností, letištních dopravních uzlů a rovněž ve výzkumu a technologiích řízení letového provozu (včetně programu SESAR). Toto postavení však ohrožuje řada nových úkolů, silná mezinárodní konkurence a noví účastníci na trhu.

 • Navzdory současné hospodářské krizi se očekává, že celosvětově letecká doprava dlouhodobě do roku 2030 poroste ročně zhruba o 5 %(2), což představuje celkový nárůst o více než 150 %.

 • Globální letectví se dramaticky mění. Poptávka po letecké dopravě je tažena především hospodářským růstem a prosperitou. Při očekávané průměrné roční míře růstu HDP v Evropě ve výši 1,9 %3 v letech 2011 až 2030 ve srovnání například s mírami růstu pro Indii (7,5 %) a Čínu (7,2 %) se růst letectví, v relativním vyjádření, přesune mimo EU, přičemž se má za to, že centrem mezinárodních toků letového provozu se stane zejména Asie a Blízký východ.

 • Polovina nového objemu světové dopravy zaznamenaného během příštích 20 let bude směřovat do nebo z asijsko-pacifické oblasti či bude probíhat v ní, a ta tak do roku 2030 dosáhne tržního podílu 38 % a předstihne USA s jejich vůdčím postavením v rámci světové dopravy.

 • V důsledku podprůměrné míry růstu budou dopravci z EU ztrácet tržní podíl ve většině regionů ve prospěch leteckých společností ze třetích zemí. V roce 2003 činil tržní podíl dopravců z EU 29 % veškeré světové mezikontinentální kapacity. Očekává se, že do roku 2025 tento podíl klesne na 20 %. Tento trend znamená, že pokud nic nepodnikneme, sníží se schopnost evropských leteckých společností podporovat růst evropského hospodářství.

 • Současně mimounijní dopravci posilují své globální postavení. Například celosvětově nejrychlejší růst regionálního provozu se očekává na Blízkém východě s tím, že v roce 2030 budou letecké společnosti z této oblasti představovat 11 % celosvětové letecké dopravy oproti 7 % v roce 2010.

Kontaktní osoby:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

„Aviation: Benefits Beyond Borders“ (Letecká doprava: přínosy přesahujících hranice), zpráva vypracovaná společností Oxford Economics pro ATAG (akční skupina pro leteckou dopravu), březen 2012.

2 :

Airbus: „Delivering the Future: Global Market Forecast 2011–2030“ („Naplňování budoucnosti: prognóza globálního trhu na období 2011– 2030“).

3 :

Bombardier/Global Insight.


Side Bar