Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за пресата

Брюксел, 26 Септември 2012

Транспорт: нови хоризонти пред въздухоплаването в ЕС

Въздухоплаването се променя динамично в световен мащаб, а рецесията засегна Европа по-силно в сравнение с много други региони. Днес Европейската комисия представи амбициозен пакет от предложения за засилване на международната конкурентоспособност на въздухоплаването на ЕС. Целта е да се започнат преговори с важни партньори, насочени към използването на нови икономически възможности на бързо разрастващите се пазари, намирането на нови начини за борба с нелоялната конкуренция и стимулирането на инвестициите по законодателен път.

Въздухоплаването е жизненоважно за европейската икономика, тъй като създава работни места, улеснява търговията и връзките на милиони предприятия и граждани с целия свят. Конкурентоспособността на европейската авиация обаче и по-специално на международните авиокомпании е сериозно застрашена. Най-бързо растящите пазари вече са извън Европа. Европейският авиационен сектор — не само авиокомпаниите, но и самолетостроенето, летищата, управлението на въздушното движение и другите услуги — са изправени пред нисък растеж в ЕС и силна конкуренция в световен мащаб.

Заместник-председателят на Комисията и европейски комисар по транспорта Сийм Калас заяви:Стратегически важно е европейската авиационна промишленост да запази челната си позиция в света и да остане в центъра на мрежа, която свързва ЕС с останалата част от света. През последното десетилетие външните отношения на ЕС създадоха нови бизнес възможности, които доведоха до огромни икономически ползи. Това обаче вече не е достатъчно и е нужна спешна промяна. Европа трябва да отговори на драматичните промени в световната авиация или ще бъде изпреварена.“

Затова Европейската комисия предлага действия в три направления:

  • Нови споразумения със съседни страни и международни партньори

Въздухоплаването на ЕС трябва да получи по-добър достъп до бизнес възможности на нови пазари, поради което Комисията предлага да:

  • сключи споразумения за въздушен транспорт на равнище ЕС с основни и важни партньори в областта на въздухоплаването, като например Китай, Русия, държавите от Персийския залив, Япония, Индия и държави от АСЕАН* в Югоизточна Азия;

  • договори до 2015 г. споразумения за въздушен транспорт на равнище ЕС със съседни страни като Украйна, Азербайджан, Тунис, Турция и Египет. В интерес на по-бързото приключване на този процес държавите членки следва да упълномощят Комисията да преговаря с другите съседни страни.

Очаква се всички тези споразумения да създадат икономически ползи в размер на 12 млрд. евро годишно. Комисията възнамерява в началото на 2013 г. да представи на държавите членки списък с приоритетни за ЕС въпроси, които да бъдат включени в преговорите по споразуменията.

Освен това с важни партньори и други страни трябва да бъдат подписани споразумения в областта на промишлеността и технологиите в области като управлението на въздушното движение (УВД), включително сътрудничество с програма SESAR на ЕС, и безопасността, част от която е сертифицирането на въздухоплавателните продукти.

  • Лоялна конкуренция

ЕС защитава конкуренцията, тъй като отворените пазари са най-добрата база за международни отношения в областта на въздухоплаването. Това е основен урок от успехите на вътрешния авиационен пазар на ЕС. Конкуренцията обаче трябва да бъде открита и лоялна.

Затова Комисията предлага да проведе консултация със заинтересованите страни, след което да разработи нови и по-ефективни средства на ЕС за защита на европейските интереси срещу нелоялните практики. Съществуващото в тази област законодателство на ЕС (Регламент № 868/2004) се оказа неприложимо и трябва да бъде намерен нов начин, който по-добре да отговаря на реалностите на съвременното въздухоплаване в световен мащаб.

Като допълнителна предпазна мярка Комисията предлага да изработи — най-добре на равнище ЕС — „клаузи за лоялна конкуренция”, които да бъдат договорени и включени в съществуващите двустранни споразумения за въздухоплавателни услуги между държавите ― членки на ЕС, и страни извън ЕС.

  • Инвестиции

Премахване на остарели ограничения върху собствеността и контрола

Превозвачите трудно набират свеж капитал, тъй като повечето страни налагат ограничения по отношение на собствеността и контрола. Време е този проблем да бъде разрешен и да се въведат допълнителните мерки, предвидени в Споразумението за въздушен транспорт между ЕС и САЩ, за либерализиране на собствеността и контрола върху авиолиниите, които ще позволят на авиокомпаниите да се консолидират и да привличат нужните им инвестиции. Това трябва да бъде уредено на равнището на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) по време на конференцията за въздушното движение през март 2013 г.

Какво предстои?

През декември тази година Комисията ще проведе консултация с държавите членки в Съвета по транспорта, след което ще предприеме действия във връзка с тези предложения, включително изготвянето в началото на 2013 г. на списък с приоритетните за ЕС въпроси, по които да се преговаря.

За повече информация вижте MEMO/12/714

Вж. международни отношения в областта на въздухоплаването:

http://ec.europa.eu/transport/air/international_aviation/external_aviation_policy/why_policy_en.htm

За контакт:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar